O Kolegium Badań Stosowanych

Dział Nauki jest wyspecjalizowaną jednostką w strukturze organizacyjnej WSG, zajmującą się wspieraniem działalności naukowo-badawczej pracowników Uczelni. 

Postępowanie habilitacyjne

 

Do postępowania habilitacyjnego może zostać dopuszczona osoba posiadająca:

  • stopień doktora oraz osiągnięcia naukowe lub artystyczne, uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora, stanowiące znaczny wkład autora w rozwój określonej dyscypliny naukowej lub artystycznej
  • oraz wykazuje się istotną aktywnością naukową lub artystyczną.

Osiągnięcie to może stanowić:
- dzieło opublikowane w całości lub w zasadniczej części, albo jednotematyczny cykl publikacji,
- zrealizowane oryginalne osiągnięcie projektowe, konstrukcyjne, technologiczne lub artystyczne,
- część pracy zbiorowej, jeżeli opracowanie wydzielonego zagadnienia jest indywidualnym wkładem osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego.

Postępowanie habilitacyjne wszczyna się na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego, skierowany wraz z autoreferatem do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych. Habilitant wskazuje we wniosku jednostkę organizacyjną posiadającą uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego, wybraną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego.

Habilitant załącza do wniosku:
- kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia doktora albo kwalifikacji I stopnia w zakresie sztuki i dyscypliny artystycznej,
- autoreferat przedstawiający opis jego dorobku i osiągnięć naukowych albo artystycznych w formie papierowej i elektronicznej, w języku polskim i angielskim,
- wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych albo dokumentację dorobku artystycznego wraz z odpowiednim zapisem dzieł artystycznych i dokumentacją ich publicznej prezentacji, w formie papierowej i elektronicznej, języku polskim i angielskim,
- oświadczenie współautora,
- informacje o osiągnięciach dydaktycznych wraz z wykazem przewodów doktorskich, w których pełnił funkcję promotora pomocniczego,
- informacje o współpracy z instytucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi albo działającymi w zakresie sztuki w kraju i za granicą,
- informacje o działalności popularyzującej naukę.

Najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu wniosku przez osoby ubiegające się o stopień doktora habilitowanego:
- wskazanie jednostki nie mającej uprawnień do przeprowadzenia postępowania,
- wskazanie specjalizacji zamiast dyscypliny naukowej,
- nie wskazywanie tytułu osiągnięcia.

Kandydat składając wniosek do Centralnej Komisji wskazuje Radę, która ma przeprowadzić postępowanie. Jeśli ta Rada odmówi, Centralna Komisja wskazuje Radę, która przeprowadzi postępowanie habilitacyjne.

Po dokonaniu oceny formalnej, habilitantowi zwraca się oryginał autoreferatu, a wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego wraz z autoreferatem zamieszcza się na stronie internetowej Centralnej Komisji.

Wyznacza się trzech recenzentów, w tym Rada Wydziału wyznacza jednego, a dwóch - Centralna Komisja.

 

Czynności przewodu habilitacyjnego kończą się uchwałami rady jednostki organizacyjnej w przedmiocie:

1) wszczęcia przewodu habilitacyjnego,

2) wyznaczenia recenzentów,

3) dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego,

4) przyjęcia kolokwium habilitacyjnego,

5) nadania stopnia doktora habilitowanego.

Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia.


 

Zgodnie z Regulaminem przyznawania pomocy z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy (dokument dostępny w systemie ISAPS - Akty prawne), o sfinansowanie kosztów postępowania habilitacyjnego mogą ubiegać się wszyscy pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy w oparciu o umowę o pracę.

Przy ocenie wniosku bierze się pod uwagę m.in.:
- dorobek naukowy pracownika afiliowany przy WSG,
- udział w projektach naukowo-badawczych realizowanych w Uczelni,
- zaangażowanie w działania organizacyjne w Uczelni.

W decyzji o przyznaniu refundacji określa się jej wysokość, zasady rozliczania oraz szczegółowe obowiązki pracownika otrzymującego refundację, w tym przybliżoną datę zakończenia postępowania habilitacyjnego.


 

 Podstawowe akty prawne dot. postępowania habilitacyjnego:

  1. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki.
  2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego.
  3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.
  4. Komunikat nr 6/2011 Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów: wzór wniosku i wzór autoreferatu.
  5. Komunikat nr 3/2012 Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów: wzór oświadczenia współautora i wykaz dorobku habilitacyjnego (dla różnych obszarów nauki).
  6. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych - wykaz dyscyplin.

do góryDział Nauki - Wyższa Szkoła Gospodarki