O Kolegium Badań Stosowanych

Dział Nauki jest wyspecjalizowaną jednostką w strukturze organizacyjnej WSG, zajmującą się wspieraniem działalności naukowo-badawczej pracowników Uczelni. 

Narodowe Centrum Nauki

 

HARMONOGRAM KONKURSÓW NCN NA 2016 ROK

Narodowe Centrum Nauki udostępniło harmonogram konkursów na 2016 rok. W porównaniu do roku 2015 do harmonogramu wprowadzono niewielkie zmiany. Nabór wniosków odbywał będzie się cztery razy do roku: w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu.

Najpopularniejsze konkursy - Opus, Sonata i Preludium - otwierane będą na wiosnę i na jesieni. Otwarty zostanie także nabór wniosków w dwóch kolejnych edycjach konkursu Polonez.

W harmonogramie NCN podaje także do kiedy zakończona zostanie ocena wniosków złożonych w każdym konkursie. Podobnie jak w latach poprzednich termin ten wynosi 6 miesięcy od dnia zamknięcia konkursu.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami konkursów.


 

NCN - TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW W RAMACH KONKURSÓW: ETIUDA, SYMFONIA I FUGA - 15 MARCA 2016 R.

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło kolejne konkursy:

SYMFONIA 4 - na międzydziedzinowe projekty badawcze,

FUGA 5 - na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora,

ETIUDA 4 - na stypendia doktorskie.

Łącznie do rozdysponowania wśród naukowców jest pula środków w wysokości 65 mln zł.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami poszczególnych konkursów!


 

NCN - NOWE KONKURSY

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nowe konkursy:

 • OPUS 10 na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów
 • PRELUDIUM 10 na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora
 • SONATA 10 na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora
 • POLONEZ 1 na projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy.

Prosimy o zwrócenie uwagi  na ustalone przez Radę Narodowego Centrum Nauki dla konkursów OPUS 10, PRELUDIUM 10 i SONATA 10:

 1. ograniczenia w występowaniu z wnioskiem opisane w rozdziale VIII "Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich";
 2. zasady konstruowania kosztorysu, w tym dotyczące wynagrodzeń wskazane w załączniku nr 4 do ww. regulaminu.

 

14 września 2015 roku w Dzienniku Ustaw zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki (Dz. U. z 2015, poz. 1381).

Na podstawie rozporządzenia Narodowe Centrum Nauki będzie mogło udzielać pomocy publicznej na finansowanie badań podstawowych realizowanych w formie projektów badawczych oraz pomocy de minimis na finansowanie staży po uzyskaniu stopnia doktora odbywanych u przedsiębiorcy przez osoby rozpoczynające karierę naukową.

 

Termin składania wniosków w ww. konkursach to 15 grudnia 2015 r.


 

NARODOWE CENTRUM NAUKI UDOSTĘPNI ŁO PRZEWODNIK "KOSZTY W PROJEKTACH NCN"

Przewodnik ten będzie pomocny wnioskodawcom przy pracy nad kosztorysami wniosków w ramach konkursów SONATA 9, OPUS 9 i PRELUDIUM 9 oraz przyszłych konkursów. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami!


 

NCN - STATYSTYKI KONKURSÓW - LATA 2013-2014

Przedstawiamy zestawienie wszystkich jednostek naukowych i badawczych biorących udział w konkursach Narodowego Centrum Nauki rozstrzygniętych w latach 2013-2014 wraz z kategoriami KEJN. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami. Na stronie 26 znajdziemy Naszą Uczelnię.


 

ZAPOWIEDŹ KONKURSU POLONEZ

Zapraszamy do zapoznania się z pełną dokumentacją konkursu POLONEZ 1 skierowanego do naukowców przyjeżdżających z zagranicy, którzy chcą prowadzić badania w polskich jednostkach.

Konkurs zostanie otwarty 15 września 2015 r., kiedy w  systemie OSF zostanie udostępniony formularz umożliwiający przygotowanie i złożenie wniosku. Dokumentacja konkursowa w języku angielskim zostanie opublikowana na stronie NCN do końca lipca br.

Wnioski można składać do 15 grudnia 2015 r.


 

NARODOWE CENTRUM NAUKI OGŁOSIŁO KOLEJNE KONKURSY

NCN ogłosiło kolejne konkursy MAESTRO 7, HARMONIA 7 i SONATA BIS 5:

 • MAESTRO 7 na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe;
 • HARMONIA 7 na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej
 • SONATA BIS 5 na projekty badawcze, mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Termin składania wniosków w konkursach - 15 września 2015 r.


 

NARODOWE CENTRUM NAUKI UDOSTĘPNIŁO PRZEWODNIK "KOSZTY W PROJEKTACH NCN"

Przewodnik ten będzie pomocny wnioskodawcom przy pracy nad kosztorysami wniosków w ramach konkursów SONATA 9, OPUS 9 i PRELUDIUM 9. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami!


 

ZMIANY W KONKURSACH SONATA 9, OPUS 9 I PRELUDIUM 9

Począwszy od ogłoszonych 16 marca konkursów OPUS 9, PRELUDIUM 9 i SONATA 9, Rada NCN wprowadziła w regulaminie przyznawania środków istotne zmiany, m.in. w zakresie kosztów, jakie mogą być ponoszone w grantach oraz dotyczące ograniczeń w występowaniu z wnioskami.

W szczególności, uregulowane zostały kwestie związane z wysokością wynagrodzeń w grantach.

- Jednym z naszych podstawowych celów jest wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy ze środków pochodzących z grantów Narodowego Centrum Nauki. Nad wprowadzonymi zmianami w zakresie wynagrodzeń pracowaliśmy kilkanaście miesięcy, rozważaliśmy wiele możliwości, tak aby wprowadzony system był spójny, elastyczny, korzystny dla naszych grantobiorców oraz aby spełniał swoje najważniejsze zadanie – stymulował rozwój badań podstawowych w Polsce – podkreślił prof. Michał Karoński, przewodniczący Rady NCN.

Budżet wynagrodzeń może obejmować środki na wynagrodzenia etatowe, wynagrodzenia dodatkowe oraz stypendia naukowe. Wprowadzone zmiany mają na celu tworzenie opłacanych ze środków grantu nowych, pełnoetatowych miejsc pracy dla  kierowników projektu oraz osób zatrudnianych na stanowiskach typu post-doc. W konkursie OPUS możliwe jest również wypłacanie stypendiów naukowych dla młodych badaczy – studentów i doktorantów. Wysokość budżetu wynagrodzeń uzależniona jest od wielkości zespołu naukowego, a dla poszczególnych konkursów ustalone zostały maksymalne pule środków. W ten sposób kierownik projektu otrzymuje do dyspozycji pulę na wynagrodzenia, które może wykorzystać w określonym czasie dla określonego typu zatrudnienia. W konsekwencji, na etapie sporządzania wniosku nie trzeba już szczegółowo planować dystrybucji puli wynagrodzeń dodatkowych – będzie nią na bieżąco dysponować kierownik, co pozwoli mu elastycznie kształtować skład zespołu badawczego, adekwatnie do potrzeb projektu. Z formularza wniosku zniknie wymagany dotychczas wskaźnik procentu czasu poświęconego na realizację projektu w ramach wszystkich obowiązków zawodowych oraz kwoty za jednostkę czasu.

Decyzją Rady, wysokość kosztów pośrednich może wynosić co najwyżej 20% kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania.

Kolejną ważną zmianą wprowadzoną w regulaminie konkursów przez Radę NCN jest zniesienie karencji nakładanej na kierowników projektów. Ustalono, że ograniczenia w występowaniu o środki finansowe dotyczyć będą konkretnego wniosku, nie osoby kierownika. Począwszy od konkursów ogłoszonych 16 marca 2015 r., o finansowanie w następujących po sobie edycjach konkursów OPUS, PRELUDIUM i SONATA mogą rywalizować wnioski składane po raz pierwszy oraz te wnioski, które w poprzedniej edycji konkursów tego typu zostały zakwalifikowane do drugiego etapu oceny merytorycznej, ale nie uzyskały finansowania. 

Rada NCN zdecydowała również, że nie będzie można ubiegać się o finansowanie kolejnego grantu, jeśli kieruje się już więcej niż dwoma projektami lub jeśli kieruje się dwoma projektami i jednocześnie wniosek, w którym występuje się jako kierownik projektu jest w trakcie oceny w NCN.

Taka strategia to kompromis pomiędzy koniecznością ograniczenia zjawiska występowania o wiele grantów jednocześnie przez jedną osobę a umożliwieniem skutecznego występowania o środki na realizację badań przez bardzo dobre i duże zespoły badawcze. Jako Rada jesteśmy odpowiedzialni za takie zaprojektowanie mechanizmów konkursowych, aby umożliwić szerokiemu gronu badaczy finansowanie dobrych i potrzebnych badań – podkreślił prof. Michał Karoński.

Warto zwrócić uwagę na drobną, ale znaczącą dla ogółu społeczeństwa zmianę. Po raz pierwszy w konkursach OPUS, PRELUDIUM i SONATA każdy projekt, który otrzyma finansowanie zostanie zaprezentowany na stronie internetowej NCN w postaci popularnonaukowego streszczenia  po ogłoszeniu wyników konkursu. W ten sposób NCN planuje przybliżyć szerokiemu gronu odbiorców badania finansowane za swoim pośrednictwem ze środków publicznych.

Konkursy OPUS 9, PRELUDIUM 9 i SONATA 9 to pierwsze konkursy ogłaszane przez Narodowe Centrum Nauki w kadencji nowego dyrektora. Od 4 marca 2015 r. funkcję tę pełni prof. dr hab. Zbigniew Błocki.

– Mam nadzieję, że wprowadzone przez Radę zmiany pomogą badaczom bardziej efektywnie prowadzić swoje badania, a nam lepiej rozdzielać te stosunkowo niewielkie środki, które mamy. Moim zdaniem wychodzą one naprzeciw postulatom dużej części środowiska naukowego i liczę, że będzie to bardziej sprawiedliwy niż dotychczas, a przy tym spójny system. Ja ze swojej strony będę starał się, by biuro, które przyjmuje wnioski i zarządza procesem ich oceny, jak najsprawniej dostosowało się do nowych uregulowań – podkreślił prof. Zbigniew Błocki.

W celu ułatwienia pracy nad wnioskami, na stronie internetowej NCN zostaną opublikowane szczegółowe instrukcje dotyczące przygotowywania wniosków oraz sporządzania kosztorysów projektów.

Źródło: http://ncn.gov.pl/aktualnosci/2015-03-18-zmiany-w-konkursach-ncn


 

OGŁOSZONO NABÓR WNIOSKÓW W KONKURSACH: SONATA, OPUS I PRELUDIUM - TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW - 16 CZERWCA 2015 R.

W dniu 16 marca rozpoczyna się nabór wniosków w trzech konkursach Narodowego Centrum Nauki:

 • OPUS – konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
 • PRELUDIUM – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
 • SONATA – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
   
  Wnioski można składać do 16 czerwca. Więcej informacji można znaleźć na stronie NCN.

 

ZWIĘKSZENIE ŚRODKÓW NA KONKURSY SONATA I OPUS

Narodowe Centrum Nauki (NCN) zwiększyło środki o 133 mln zł, które dostaną naukowcy w ramach ósmej edycji konkursów OPUS i SONATA. Środki mogą byc przeznaczone na zakup aparatury naukowo-badawczej oraz realizację projektów badawczych.

Na dodatkowe środki z puli konkursowej NCN mogą liczyć naukowcy, którzy złożyli swoje wnioski do 15 grudnia 2014 r.

Narodowe Centrum Nauki zwiększyło o 108 mln zł budżet konkursu OPUS (ze 180 mln zł do 288 mln zł) oraz o 25 mln zł budżet konkursu SONATA (z 30 do 55 mln zł).

SONATA - Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora. Celem tego konkursu jest wsparcie kierownika projektu w stworzeniu nowoczesnego zaplecza aparaturowego i/lub rozwiązania metodologicznego, umożliwiającego prowadzenie innowacyjnych badań naukowych.
W konkursie mogą brać udział naukowcy, którzy uzyskali stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem złożenia wniosku.

OPUS - Konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do wykonania tych projektów. Jest to konkurs o charakterze ogólnym, w którym o finansowanie może ubiegać się niemal każdy naukowiec. Projekty badawcze są realizowane indywidualnie przez kierownika projektu lub przez zespoły badawcze, w skład których wchodzi kierownik projektu oraz dowolna liczba wykonawców.


 

NOWY KONKURS NCN - JPI HDHL

30 marca 2015 r. konsorcjum JPI HDHL (JPI A Healthy Diet for a Healthy Life), do którego należy również NCN, ogłosi konkurs na międzynarodowe projekty badawcze pt. „Nutrition and Cognitive Function” (NutriCog).

Tematyka konkursu dotyczy współzależności diety i funkcji poznawczych i obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:

 1. Mechanistic / experimental research (in vitro, animal and/or human studies) focusing on how dietary factors interrelate with cognitive functions and processes.
 2. Translational research (animal and/or human studies) delivering the physiological basis for the development of effective strategies to influence dietary behaviour and/or to improve cognitive function and performance.
 3. Epidemiological research elucidating the relationship between diet and cognitive function across the life course, exclusively based on existing cohorts or other on-going epidemiological studies.
 4. Pilot and/or proof of principle studies for interventions in humans, to develop new strategies for the maintenance and promotion of cognitive function and/or healthy dietary habits during the lifespan.

Termin składania wniosków mija 8 czerwca 2015 r.


 

RAPORTOWANIE PROJEKTÓW Z NCN

W trakcie realizacji projektu finansowanego ze środków NCN, kierownik projektu jest zobowiązany do terminowego składania raportów:

 • rocznego,
 • cząstkowego,
 • końcowego.

Pomocne informacje są dostępne na stronie internetowej http://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/informacje-dla-realizujacych-projekty/projekty-z-ncn.

Informacje dotyczące zmian w realizowanych projektach są dostępne na stronie http://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/informacje-dla-realizujacych-projekty/wprowadzenie-zmian-w-projektach.

Raport końcowy i sprawozdanie merytoryczne powinny być wysłane do NCN w terminie 60 dni od daty zakończenia projektu.
Pismo o ewentualny zwrot niewykorzystanych środków musi być podpisane przez Dyrektora Instytutu (Kierownika Katedry) oraz Dziekana Wydziału.


Odpowiedzialność za opóźnienia spoczywa na kierownikach projektów.

Przed wysłaniem do NCN, przygotowane raporty i dokumenty podlegają sprawdzeniu merytorycznemu przez Radę Wykonawczą KBS.


 

NCN - WSTĘPNY HARMONOGRAM KONKURSÓW

Wstępny harmonogram przeprowadzania konkursów przez Narodowe Centrum Nauki w roku 2015.


 

PUNKT INFORMACYJNY DLA WNIOSKODAWCÓW

Dnia 15 grudnia 2014 r. Narodowe Centrum Nauki uruchomiło punkt informacyjny dla wnioskodawców.

Od poniedziałku do piątku w godzinach 9,00-15,00 pracownicy udzielają informacji na temat bieżących konkursów NCN, sposobu przygotowania wniosków oraz obowiązujących terminów.

Zapytania można składać drogą mailową pod adresem informacja@ncn.gov.pl lub telefonicznie pod numerem 12 341 9000.

Zapraszamy wszystkich wnioskodawców do kontaktu.


 

NOWE KONKURSY NCN

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło 3 konkursy:

 • SYMFONIA 3 – na międzydziedzinowe projekty badawcze,
 • ETIUDA 3 – na stypendia doktorskie,
 • FUGA 4 -  na staże krajowe po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.

Termin składania wniosków w ww. konkursach mija 16 marca 2015 r.

Jednocześnie NCN przypomina, że w konkursach, których rozstrzygnięcie jest przewidziane po dniu 31 grudnia 2014 r., nie będzie udzielana pomoc publiczna.


 

STATYSTYKI NCN

Narodowe Centrum Nauki przedstawiło statystyki konkursów za 2014 rok. Zapraszamy do zapoznania się z nimi.


 

DANE WSG NIEZBĘDNE DO WYPEŁNIENIA WNIOSKU DO NCN

Informujemy, że dane naszej Uczelni, niezbędne do kompletnego wypełniania wniosku o finansowanie projektów badawczych do NCN zostały przesłane do dziekanów, dyrektorów i koordynatorów instytutów. Można również otrzymać je w naszym Biurze. Dane te ułatwią Państwu wypełnienie wniosku w wersji elektronicznej poprzez OSF. Serdecznie zapraszamy!


 

NOWE KONKURSY NCN

NCN ogłosiło nowe konkursy:

 • OPUS 8 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
 • PRELUDIUM 8 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
 • SONATA 8 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

Przypominamy, że w konkursach, których rozstrzygnięcie jest przewidziane po dniu 31 grudnia 2014 r., nie będzie udzielana pomoc publiczna.

Zmiany w procentowej proporcji elementów branych pod uwagę w ocenie wniosków wprowadziło Narodowe Centrum Nauki od tych konkursów. Najważniejsze zmiany dotyczą strony finansowej wniosku. Kosztorys nie stanowi już 10% całej oceny. Recenzent ma tylko określić, czy planowane wydatki są zasadne.

Taka zmiana pociągnęła za sobą także zmiany w procentowych proporcjach udziału w ocenie innych elementów wniosku.
Od 15 września 2014 r. są one następujące:

 • Ocena dorobku kierownika projektu - 40% (w Preludium 20% - kierownik 10%, opiekun naukowy - 10%);

 • Ocena poziomu naukowego badań lub zadań przewidzianych do realizacji - 40% (w Preludium 60%);

 • Ocena charakteru projektu oraz wpływu realizacji na rozwój dyscypliny naukowej - 15%;

 • Ocena możliwości wykonania - 5%.

 

W Preludium 8 wprowadzona została zmiana, która umożliwi młodym naukowcom pozyskiwanie większych kwot na swoje badania. Nie została zmieniona maksymalna wysokość kwoty, o którą można się ubiegać (po 50 000 zł na każdy rok projektu), ale obniżone zostały koszty pośrednie. Dotychczas ich maksymalna wysokość wynosiła 30% wysokości kosztów bezpośrednich (bez aparatury). Obecnie maksymalna wysokość to 20%.

W Opus 8 zmiany wprowadzone zostały w odniesieniu do oceny dorobku naukowego wnioskodawcy. W poprzedniej edycji tego konkursu na ocenę dorobku składała się ocena dorobku naukowego kierownika oraz opcjonalnie ocena dorobku do dwóch głównych wykonawców. Obecnie we wniosku nie ma już możliwości podania dorobku naukowego głównych wykonawców. W konsekwencji to dorobek naukowy samego kierownika projektu stanowi 40% oceny wniosku.

Termin składania wniosków mija 15 grudnia 2014 r.

Serdecznie zachęcamy do składania wniosków!


 

NOWY KONKURS NCN - BEETHOVEN

W ramach konkursu rozpatrywane będą wnioski o finansowanie projektów badawczych z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce realizowanych wspólnie przez polsko-niemieckie zespoły badawcze. W każdym projekcie polsko-niemieckim pracami zespołu polskiego kieruje kierownik ze strony polskiej, natomiast pracami zespołu niemieckiego – kierownik ze strony niemieckiej.

Po stronie polskiej z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą występować niżej wymienione podmioty zwane dalej „wnioskodawcami”, dla których finansowanie projektu nie będzie stanowić pomocy publicznej, m.in. jednostki naukowe.

Kierownikiem polskiego zespołu badawczego może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora i zatrudniona w jednym z podmiotów, o których mowa w pkt 1.2, będącym miejscem realizacji polskiej części wnioskowanego projektu.

W konkursie można występować w charakterze kierownika polskiej części projektu tylko w jednym wniosku.

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych obejmujących badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

Do konkursu dopuszczeni są wnioskodawcy, którzy zgodnie z art. 27 pkt 2 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki przedstawią oświadczenie o niefinansowaniu zadań wymienionych w polskiej części wniosku ze środków pochodzących z innych źródeł.

Do konkursu nie dopuszcza się wniosków, które zawierają pokrywające się zadania badawcze i zostały złożone przez ten sam zespół badawczy lub tego samego wnioskodawcę do jednego lub więcej paneli w konkursach zamykanych w tym samym dniu (w danej edycji konkursów).

Do konkursu kwalifikowane są te projekty badawcze, których okres realizacji jest nie krótszy niż 12 miesięcy i nie przekracza 36 miesięcy.

Wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji polskiej części projektu badawczego nie może być mniejsza niż 150 tys. zł.

W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-badawczej, przy czym koszt zakupu pojedynczej sztuki aparatury nie może przekraczać wartości 150 tys. zł, zgodnie z art. 20 ust. 2, w związku z art. 2 pkt 17 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

W ramach realizacji projektu możliwe jest przyznawanie stypendiów naukowych dla młodych naukowców zaangażowanych w realizację wnioskowanego projektu badawczego wyłącznie na zasadach „Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki”, określonego uchwałą Rady NCN nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r., który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia.

Kwota kosztów pośrednich nie może przekroczyć 20% kwoty wnioskowanych kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów aparatury. Wysokość kosztów pośrednich nie może ulec zwiększeniu w trakcie realizacji projektu.

Po złożeniu przez kierownika niemieckiego zespołu badawczego wspólnego polsko-niemieckiego wniosku o finansowanie projektu badawczego w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ELAN https://elan.dfg.de (z terminem składania wniosku do dnia 10 grudnia 2014 r. i zgodnie z zakresem informacji wymaganych we wniosku określonym w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia) wnioskodawca polski składa do Narodowego Centrum Nauki wniosek o finansowanie polskiej części projektu badawczego w formie elektronicznej do dnia 15 grudnia 2014 r. za pośrednictwem systemu OSF www.osf.opi.org.pl, zgodnie z zakresem informacji wymaganych we wniosku określonym w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Wniosek wydrukowany z systemu OSF w jednym egzemplarzu w języku polskim, wraz z wymaganymi załącznikami podpisany przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania wnioskodawcy należy złożyć do dnia 15 grudnia 2014 r. na adres: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, z dopiskiem: „Konkurs BEETHOVEN”. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek w formie pisemnej został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego (obecnie Poczta Polska S.A.). Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca października 2015 r.


 

AKTUALNE KONKURSY NCN

Do dnia 16 września br. można składać projekty badawcze w ramach konkursów:

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami konkursów i składania wniosków.

Z uwagi na tłumaczenie części wniosków na język angielski i konieczność podpisania wysyłanych projektów przez osoby reprezentujące Uczelnię, prosimy o wcześniejsze zainicjowanie działań.


 

RAPORT PODSUMOWUJĄCY DZIAŁALNOŚĆ NCN ZA 2013 R.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z raportem podsumowującym działalność NCN za 2013 r.

NCN zakwalifikowało do finansowania 2433 projekty badawcze, staże i stypendia realizowane w obszarze badań podstawowych na łączną kwotę ponad 1 mld zł.

Rozstrzygnęło 14 konkursów i ogłosiło 13 nowych.

Liderami w zdobywaniu grantów z NCN są uniwersytety: Uniwersytet Warszawski (280), Uniwersytet Jagielloński (263) oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (129). Najwyższe finansowanie otrzymał Uniwersytet Jagielloński (ponad 115 mln zł). Z kolei najwyższy współczynnik sukcesu w ubieganiu się o granty ma Instytut Fizyki PAN (60 proc.).

W 2013 r. zwiększone zostały nakłady na finansowanie projektów w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Przeznaczono na nie 169,1 mln zł, w porównaniu z 2012 r. było to 147,1 mln zł.

Narodowe Centrum Nauki konsekwentnie wspiera młodych naukowców. Aż połowa wniosków zakwalifikowanych do finansowania jest kierowana przez młodych badaczy, co stanowi wynik ponad dwukrotnie większy niż obowiązujące NCN ustawowo 20%.

W raporcie znajduje się także informacja o procesie oceny wniosków.


 

HARMONOGRAM KONKURSÓW NCN W 2014 R. - TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

16 czerwca, 15 grudnia

OPUS

PRELUDIUM

SONATA

16 września

SONATA BIS

HARMONIA

MAESTRO

 


DNI NARODOWEGO CENTRUM NAUKI 2014

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami przedstawionymi przez przedstawicieli NCN w trakcie spotkań z wnioskodawcami oraz warsztatów dla pracowników administracji jednostek naukowych w ramach Dni Narodowego Centrum Nauki w Lublinie.


 

NOWE KONKURSY NCN

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nowe konkursy: OPUS 7, PRELUDIUM 7 i SONATA 7.
Termin składania wniosków mija 17 czerwca br., jednak pracowników zainteresowanych złożeniem wniosku uprzejmie prosimy o wcześniejsze zainicjowanie formalności z uwagi na tłumaczenie tekstów i złożenie podpisów przez osoby reprezentujące Uczelnię.

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków!


 

NARODOWE CENTRUM NAUKI W "FORUM AKADEMICKIM"

Zapraszamy do lektury artykułów z najnowszego numeru „Forum Akademickiego”.
Dr Dorota Kiebzak-Mandera w artykule
Wniosek o finansowanie badań pisze o procedurze składania wniosków z perspektywy koordynatora dyscyplin.
W artykule
Dziesięć mitów na temat NCN prof. Andrzej Jajszczyk prostuje fałszywe wyobrażenia na temat Centrum, zaś Piotr Kieraciński w tekście pt. Oszukać NCN pisze o tym, w jaki sposób NCN radzi sobie z próbami oszustw.


 

PORADNIK "JAK ZŁOŻYĆ DOBRY WNIOSEK DO NCN?"

Zapraszamy do zapoznania się z Poradnikiem "Jak złożyć dobry wniosek do NCN?" (źródło: www.granty-na-badania.com). Mamy nadzieję, że informacje w nim zawarte będą pomocne przy pisaniu przez Państwa wniosków!


 

HARMONOGRAM KONKURSÓW NCN W 2014 ROKU

Narodowe Centrum Nauki opublikowało harmonogram konkursów w 2014 r. Zapraszamy do zapoznania się z nim i składania wniosków w ramach oferowanych konkursów!


 

STATYSTYKI KONKURSÓW NCN Z PODZIAŁEM NA WOJEWÓDZTWA

NCN opublikowało szczegółowe raporty statystyczne dla konkursów OPUS 5, PRELUDIUM 5, SONATA 5. Można się z nich dowiedzieć m.in. z którego województwa pochodzi najwięcej zakwalifikowanych do finansowania projektów.


 

NOWE KONKURSY NCN

NCN ogłosiło konkursy SYMFONIA, ETIUDA i FUGA oraz po raz pierwszy - wraz z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju - konkurs TANGO.
Celem wspólnego przedsięwzięcia jest stworzenie możliwości wdrażania wyników badań podstawowych w sferze gospodarczej i społecznej. Łącznie we wszystkich konkursach naukowcy mogą otrzymać 105 mln zł. Termin składania wniosków mija
16 marca 2014 r.

Konkurs TANGO ma na celu wspieranie innowacyjnych przedsięwzięć w zakresie opracowywania i wprowadzania na rynek nowoczesnych technologii, a także wzmocnienie współpracy jednostek naukowych z podmiotami gospodarczymi.
Warunki konkursu zakładają dofinasowanie projektów badawczych obejmujących realizację fazy koncepcyjnej i badawczej lub też wyłącznie koncepcyjnej. Faza koncepcyjna obejmuje przygotowanie planu gospodarczego zastosowania uzyskanych wyników prac badawczych, pozyskanie partnera zainteresowanego wdrożeniem wyników oraz analizy rynkowe diagnozujące zapotrzebowanie na dane rozwiązanie. Faza badawcza zakłada przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, w tym tworzenie projektów i opracowywanie prototypów o potencjalnym wykorzystaniu komercyjnym.

Procedura kwalifikacji wniosków przewiduje dwa etapy oceny – pierwszy przeprowadzony w NCN, drugi w NCBR. Na obu etapach oceny wnioski opiniować będzie ten sam zespół ekspertów. Na finansowanie projektów w ramach konkursu TANGO, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło kwotę w wysokości 40 mln złotych.

SYMFONIA to konkurs skierowany do wybitnych naukowców, których badania mają charakter interdyscyplinarny i przyczyniają się do otwierania nowych perspektyw w nauce. W ramach konkursu będą rozpatrywane projekty badawcze, prowadzone przez współpracujące ze sobą zespoły naukowe i indywidualnych badaczy, które integrują informacje, dane, metody, techniki i narzędzia badawcze, perspektywy, idee oraz teorie z dwóch lub więcej obszarów nauki.
Na finansowanie projektów w ramach SYMFONII NCN przeznaczyło 30 mln zł.

W konkursie ETIUDA na młodych naukowców czeka 10 mln zł. O stypendia ubiegać mogą się osoby rozpoczynające karierę naukową, które nie posiadają jeszcze stopnia naukowego doktora, wykazują się sukcesami w dotychczasowej działalności naukowej oraz przygotowują rozprawę doktorską.

FUGA natomiast jest konkursem skierowanym do naukowców ze stopniem doktora, którzy pragną odbyć staż podoktorski w innym ośrodku naukowym niż ich macierzysta jednostka. Czas trwania stażu nie może być krótszy niż 12 miesięcy ani dłuższy niż 36 miesięcy.
W tym konkursie do rozdysponowania czeka 25 mln zł.


 

GALERIA FINANSOWANYCH PROJEKTÓW NCN

Zapraszamy do przejrzenia galerii finansowanych projektów ze środków NCN.
Udoskonalono opcję wyszukiwania opisów, które można teraz identyfikować także po konkretnym panelu dyscyplin. Naukowcy opowiadają w nich o prowadzonych badaniach, motywacjach do podjęcia danej tematyki oraz spodziewanych wynikach.

Obecnie na stronie opisanych jest 49 projektów badawczych, na bieżąco zamieszczane są nowe opisy. Istnieje możliwość wyszukiwania projektów zarówno po typie konkursu (PRELUDIUM, OPUS, SONATA, SONATA BIS, HARMONIA, MAESTRO, SYMFONIA, ETIUDA i FUGA), jak i rodzaju panelu, w ramach którego projekt jest realizowany (HS - nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce, NZ - nauki o życiu, ST - nauki ścisłe i techniczne). Niedawno pojawiła się również zakładka zawierająca opisy badań realizowanych w ramach konkursów międzynarodowych, takich jak HERA.

Galeria projektów jest sukcesywnie rozbudowywana i uzupełniana o kolejne opisy. Prezentowane są zarówno badania prowadzone przez młode osoby, rozpoczynające karierę naukową, jak i przez doświadczonych i zasłużonych naukowców.


 

HARMONOGRAM KONKURSÓW W 2014 R.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem konkursów planowanych do ogłoszenia w 2014 r.


 

KOSZTY KWALIFIKOWALNE, NIEKWALIFIKOWALNE ORAZ WYNAGRODZENIA W PROJEKTACH

Narodowe Centrum Nauki wprowadziło regulacje dotyczące kwalifikowalności kosztów w ramach projektów badawczych. Zasady te obowiązują począwszy od konkursów ogłoszonych 16 września br.
Z uwagi na to, że kwalifikowalność kosztów będzie m.in. elementem oceny formalnej wniosków o finansowanie, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z katalogiem kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych.


 

STATYSTYKI KONKURSÓW NCN W 2012 R.

Zapraszamy do zapoznania się z danymi statystycznymi konkursów NCN w 2012 r. Publikacja zawiera m.in. informację na temat autorów wniosków o finansowanie badań składanych do Centrum i kosztów w projektach badawczych oraz stażach podoktorskich.


 

KOLEJNE KONKURSY NCN OGŁOSZONE

W ostatnich dniach Narodowe Centrum Nauki ogłosiło następujące konkursy:

 • OPUS 6 na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
 • PRELUDIUM 6 na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
 • SONATA 6 na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

Termin składania wniosków mija 16 grudnia br.

Serdecznie zachęcamy do złożenia wniosków!


 

ZMIANY W WYKAZIE DYSCYPLIN I GRUP DYSCYPLIN, W RAMACH KTÓRYCH SĄ OGŁASZANE I PRZEPROWADZANE KONKURSY NCN

Odpowiadając na wnioski płynące ze środowiska Rada NCN dokonała zmian w wykazie dyscyplin i grup dyscyplin, w ramach których są ogłaszane i przeprowadzane konkursy NCN. W szczególności ustosunkowano się do postulatów środowiska architektów, uzupełniając deskryptory w wykazie dyscyplin w następujący sposób:

 • panel HS2 otrzymał brzmienie „Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce, architektura”;
 • z HS3_5 do HS2_8 przeniesiona została „historia architektury”;
 • panel HS4 otrzymał brzmienie: „Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia, geografia społeczno-ekonomiczna, urbanistyka”;
 • HS4_13 - „Geografia społeczno-ekonomiczna”;
 • HS4_14 - „Urbanistyka, gospodarka przestrzenna”;
 • ST8_10 - „Zagadnienia techniczne i technologiczne w architekturze, urbanistyce i planowaniu przestrzennym”.

 

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nowe konkursy:

 • MAESTRO 5 - dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe,
 • HARMONIA 5 - na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej,
 • SONATA BIS 3 - na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. 

Termin składania wniosków do NCN mija 16 września.

Zapraszamy do składania wniosków!


 

Narodowe Centrum Nauki organizuje następujące konkursy:

 1. OPUS 5 – konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
 2. PRELUDIUM 5 – konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
 3. SONATA 5 – konkurs na finansowanie projektów badawczych, mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

Termin składania wniosków do NCN został przedłużony do dnia 17 czerwca br.

Zapraszamy do składania wniosków!


 

HARMONOGRAM KONKURSÓW NCN

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem przeprowadzania konkursów przez Narodowe Centrum Nauki w latach 2012-2013!


 

KONKURSY NCN

OPUS  na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

Brak maksymalnej wysokości finansowania.

Koszty pośrednie w wysokości maksymalnie 30%, bez kosztów aparatury. Koszt pojedynczego aparatu nie może przekroczyć: 500 tys. w NZ i ST oraz 150 tys. w HS.

Okres realizacji: 12-36 miesięcy.

 

PRELUDIUM na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Kwota finansowania: 50 tys. zł na badania roczne; 100 tys. zł na badania trwające 2 lata, 150 tys. zł na badania trwające 3 lata.

Mogą ubiegać się osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. W projektach mogą uczestniczyć maksymalnie 3 osoby, w tym najwyżej jedna z habilitacją lub tytułem profesora jako promotor lub opiekun naukowy. Kierownikiem badań jest osoba przed doktoratem.

Fundusze można przeznaczyć na zakup aparatury naukowo-badawczej - maks. 30% wnioskowanej kwoty na realizację projektu, na wynagrodzenie oraz koszty pośrednie. Brak możliwości przyznawania stypendiów.

 

SONATA na projekty badawcze mające na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

Kwota finansowania: łączna kwota ok. 30 mln zł.

Mogą ubiegać się osoby co najmniej z doktoratem, najwyżej 5 lat po jego uzyskaniu. Poza kierownikiem projektu wśród osób realizujących projekt może być co najwyżej jeden pracownik naukowy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, ale wyłącznie jako współpracownik spoza podmiotu zatrudniającego kierownika projektu.

Fundusze można przeznaczyć na np. zakup aparatury naukowo-badawczej. Projekt może trwać od roku do 3 lat.

 

SONATA BIS  na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Kwota finansowania: do 1,5 mln zł.

Cel finansowania: powołanie nowego zespołu naukowego prowadzącego badania podstawowe.

Mogą ubiegać się osoby co najmniej z doktoratem, od 2 do 12 lat po jego uzyskaniu. Kierownik projektu ma za zadanie stworzenie w instytucji naukowej nowego zespołu prowadzącego nowatorskie badania podstawowe. Poza kierownikiem projektu zespół może składać się z osób posiadających co najwyżej stopień doktora. Projekt może trwać od 3 do 5 lat.

Fundusze można przeznaczyć np. na zakup aparatury naukowo-badawczej.

 

HARMONIA – konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.

Kwota finansowania: 2 mln zł.

Współpraca międzynarodowa musi mieć zasadniczy wpływ na realizację projektu. Ze środków projektu nie mogą być finansowane zadania badawcze realizowane przez zagraniczną instytucję naukową.

W projekcie nie dopuszcza się zakupu aparatury naukowo-badawczej.

 

MAESTRO – konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.

Za doświadczonego naukowca uważa się osobę posiadającą co najmniej stopień naukowy doktora, która w okresie 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na badania naukowe:

 • opublikowała co najmniej 5 publikacji w renomowanych czasopismach naukowych polskich lub zagranicznych,
 • kierowała realizacją co najmniej 2 projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych,
 • spełnia co najmniej 3 z poniższych kryteriów:
  opublikowała co najmniej 1 monografię,
  wygłosiła prezentacje na uznanych konferencjach miedzynarodowych,
  była w komitecie naukowym przynajmniej 1 uznanej konferencji międzynarodowej,
  zdobyła miedzynarodową nagrodę/wyróżnienie,
  była członkiem uznanych stowarzyszeń, międzynarodowych organizacji naukowych,
  ma istotne osiągnięcia w nauce.

   
 • w przypadku działalności naukowej w zakresie sztuki - osoba, która jest autorem dzieł artystycznych o międzynarodowym znaczeniu lub istotnych dla kultury polskiej oraz brała aktywny udział w międzynarodowych wystawach i festiwalach.

Kwota finansowania: 500 tys. zł dla HS, 1-3 mln zł dla ST i NZ.

Wymóg zatrudnienia przynajmniej jednego "post-doc" i jednego doktoranta ze stypendium.

Okres realizacji: 36-60 miesięcy.

 

SYMFONIA - konkurs na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce. Badania muszą obejmować przynajmniej dwa z obszarów badawczych: HS, ST, NZ.

Kwota finansowania: od 2 do 7 mln zł.

Okres realizacji: 36-60 miesięcy.

Kierownik projektu: osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora, która w okresie 10 lat przed wystąpieniem z wnioskiem, kierowała co najmniej 2 zakończonymi projektami badawczymi. Maksymalna liczba kierowników i partnerów: 4; dowolna liczba wykonawców.

Wnioskodawca: jednostka naukowa lub konsorcjum naukowe.

Warunek: stworzenie nowych pełnoetatowych miejsc pracy (min. 2 osoby ze stopniem "post-doc", 4 doktoranci - stypendyści).

 

FUGA - konkurs na staże krajowe po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.

Kwota finansowania: do 72 tys. zł rocznie na wykonywanie przez wnioskodawcę badań naukowych oraz stypendium miesięczne od ok. 5,5 tys. zł do ok. 6,5 tys. zł netto, ponadto jednostka naukowa może otrzymać na zorganizowanie stanowiska pracy środki w kwocie 1000 zł brutto miesięcznie przez cały czas trwania stażu podoktorskiego wnioskodawcy.

Mogą się ubiegać osoby, które mają doktorat maksymalnie od 5 lat oraz osoby, które uzyskają doktorat do czasu określonego w ogłoszeniu konkursowym, zwykle do końca czerwca danego roku.

Należy wskazać opiekuna naukowego w jednostce naukowej, w której kandydat planuje realizować staż oraz przedstawić oświadczenie tej jednostki o wyrażeniu zgody na odbycie w niej stażu podoktorskiego. Na miejsce stażu należy wybrać instytucję znajdującą się w innym województwie niż jednostka, w której kandydat uzyskał stopień naukowy, nie może to być instytucja, w której pracuje lub był zatrudniony na podstawie umowy o pracę w okresie po 15 marca 2009 r.

Jednostka naukowa zatrudniająca stażystę może otrzymać fundusze na wykonywanie przez niego badań (wyjazdy konferencyjne, książki, odczynniki i inne materiały). Rocznie to może być maksymalnie 24 tys. zł w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz 72 tys. zł dla nauk ścisłych, technicznych oraz nauk o życiu. Stażysta musi prowadzić badania podstawowe.

 

ETIUDA - konkurs na stypendia doktorskie w zagranicznym ośrodku naukowym.

Kwota finansowania: 3 tys. zł miesięcznie przez okres 12 miesięcy i dodatkowe fundusze w zryczałtowanej kwocie w wysokości 9 tys. zł miesięcznie.

Ubiegać się mogą osoby z otwartym przewodem doktorskim lub osoby, które zobowiążą się do wszczęcia przewodu doktorskiego w określonym terminie, planujące odbyć staż trwający od 3 do 6 miesięcy w zagranicznym ośrodku naukowym. Warunkiem koniecznym przyznania stypendium doktorskiego jest zobowiązanie kandydata ubiegającego się o stypendium do obrony pracy doktorskiej najpóźniej w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium.

 

Więcej informacji na temat powyższych konkursów znajdą Państwo na stronie NCN.

do góryDział Nauki - Wyższa Szkoła Gospodarki