O Kolegium Badań Stosowanych

Dział Nauki jest wyspecjalizowaną jednostką w strukturze organizacyjnej WSG, zajmującą się wspieraniem działalności naukowo-badawczej pracowników Uczelni. 

zasady organizacji konferencji

 

Uchwałą Kolegium Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy z dnia 3 września 2013 r. weszła w życie Instrukcja pn. "Ogólne zasady organizacji konferencji, seminariów i warsztatów naukowych oraz zasady uczestnictwa pracowników WSG w konferencjach wewnętrznych" wraz z załącznikami, dostępna w systemie ISAPS.

 

Instrukcja zawiera dokładne informacje dotyczące:

 • działań przygotowawczych,
 • zasad finansowania i tworzenia preliminarza kosztów,
 • obowiązków Komitetu Organizacyjnego i Komitetu Naukowego,
 • zasad przygotowywania materiałów pokonferencyjnych do publikacji,
 • działań sprawozdawczych.

Organizatorem konferencji naukowej jest jednostka naukowo-dydaktyczna WSG.

Organizując konferencję naukową, prosimy o zwrócenie uwagi na to, że:

 • konferencja krajowa - konferencja, w której biorą udział przedstawiciele co najmniej 5 jednostek naukowych krajowych,
 • konferencja międzynarodowa - konferencja, w której co najmniej 1/3 czynnych uczestników prezentujących referaty reprezentuje zagraniczne ośrodki naukowe,
 • seminarium naukowe - jedna z form prezentacji wyników badań i wymiany doswiadczeń naukowo-badawczych, charakteryzująca się mniejszym zasięgiem niż konferencja naukowa i bardziej bezpośrednimi metodami współpracy uczestników,
 • warsztaty naukowe - spotkanie osób zainteresowanych nabyciem praktycznych umiejętności będących efektem prac badawczych w danej dziedzinie nauki, w tym umiejętności prowadzenia badań naukowych.

 

Najważniejsze informacje dot. organizacji konferencji naukowych w WSG:

 1. Zgłoszenie organizacji konferencji należy złożyć w formie pisemnej do Biura KBS, przynajmniej 6 miesięcy przed planowanym terminem. W przypadku, gdy Komitet Organizacyjny korzysta z dofinansowania lub dotacji, do zgłoszenia należy dołączyć potwierdzenie przyznanych środków.
 2. Kanclerz WSG dokonuje ostatecznej akceptacji lub odmowy warunków zawartych w tymże zgłoszeniu.
 3. Po uzyskaniu akceptacji Kanclerza, Komitet Organizacyjny zgłasza konferencję w systemie ISAPS, a rezerwację sal, sprzętu audiowizualnego, transportu, pokoi goscinnych itp. w Biurze Usługowo-Konferencyjnym Działu Administracji WSG.
 4. Komitet Organizacyjny uzgadnia nazwę subdomeny byd.pl i odpowiada za treści zamieszczone na stronie internetowej konferencji.
 5. Akceptacja organizacji konferencji jest równiez równoznaczna z wyrażeniem zgody na przygotowanie i wydruk certyfikatów uczestnictwa.
 6. Konferencje naukowe są organizowane na zasadach samofinansowania.
 7. Budżet konferencji stanowią: opłaty konferencyjne, środki sponsorów, dotacje, środki Uczelni oraz inne wpływy.
 8. W przypadku otrzymania środków finansowych od innych jednostek zewnętrznych w ramach reklamy i współorgganizacji konferencji, zawierane umowy akceptowane przez Kanclerza WSG, powinny określać sposób rozliczania środków.
 9. Wskazane jest ubieganie się przez Komitet Organizacyjny konferencji o pozauczelniane środki finansowania na pokrycie jej kosztów, a w szczególności o środki MNiSW na działalność upowszechniającą naukę (DUN).
 10. Koszt noclegów nie jest wliczany do opłaty konferencyjnej. Uczestnicy sami ponoszą te koszty, a na ich życzenie Komitet Organizacyjny dokonuje rezerwacji miejsc noclegowych.
 11. Komitet Organizacyjny jest zobowiązany do wyznaczenia terminu dokonania wpłat z tytułu uczestnictwa w konferencji.
 12. Komitet Organizacyjny zobowiązany jest do zarchiwizowania: programu konferencji, zbioru prezentowanych referatów, oświadczeń autorów o wyrażeniu zgody na publikację, listy uczestników potwierdzonej ich podpisami oraz wydanych materiałów.
 13. Komitet Organizacyjny konferencji jest zobowiązany do złożenia w Biurze KBS sprawozdania z przebiegu konferencji, obejmującego sprawy merytoryczne, organizacyjne i finansowe wraz z listą uczestników, w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty konferencji.

 

 

 

 

 

 

 

do góryDział Nauki - Wyższa Szkoła Gospodarki