O Kolegium Badań Stosowanych

Dział Nauki jest wyspecjalizowaną jednostką w strukturze organizacyjnej WSG, zajmującą się wspieraniem działalności naukowo-badawczej pracowników Uczelni. 

słowniczek

 

A

 • Abstrakt - krótkie streszczenie wystąpienia np. na konferencji naukowej.

B

 • Badania naukowe - prace podejmowane przez badacza lub zespół badaczy w celu osiągnięcia postępu wiedzy naukowej, ustalenia nowych twierdzeń naukowych, tez, uogólnień i definicji.
  W szerokim znaczeniu – ogół czynności w obrębie pracy naukowej od powzięcia i ustalenia problemu do opracowania materiałów naukowych, jednak bez czynności pisania pracy, jej poprawiania i oceny.
  W pośrednim znaczeniu to czynności wykonawcze badań naukowych w znaczeniu szerokim; jest to stosowanie praktyczne metod roboczych, gromadzenie materiału naukowego i opracowywanie go.
  W wąskim znaczeniu – to badania właściwe, posługiwanie się metodami roboczymi i zdobywanie w ten sposób materiału naukowego; jego opracowywanie jest już działaniem osobnym i uważa się je niekiedy za etap pisania pracy naukowej.
 • Badania podstawowe (teoretyczne, czyste) - podejmuje się je bez celu praktycznego, dla wyjaśnienia zjawisk jeszcze nie zbadanych i odkrycia nowych praw naukowych.
 • Badania stosowane - prace zmierzające do wykorzystania w praktyce wyników badań podstawowych; ich rezultatem są nowe związki chemiczne, prototypy, modele itp., które powstają i są sprawdzane w laboratoriach i instytutach doświadczalnych pod względem efektywności, walorów technicznych i użyteczności.
 • Badania wdrożeniowe - badania polegające na opracowaniu metod i technik zastosowania wyników badań w produkcji, które są końcowym etapem cyklu badawczego od odkrycia wynalazku do praktycznego jego zastosowania; obejmują one przeniesienie wyników badań naukowych stosowanych z laboratoriów do przemysłu, z fazy modeli i prototypów do fazy produkcji masowej, rezultaty tych badań nazywa się innowacjami.
  Badania naukowe wdrożeniowe wiążą się ściśle z pracami rozwojowymi, polegającymi na adaptacji metod i osiągnięć badań wdrożeniowych do warunków produkcji w danym kraju i w danym zakładzie oraz na dostosowaniu produktu do wymogów odbiorcy tego kraju i jego rynku.
 • Bibliografia - termin oznaczający zarówno uporządkowany według pewnych kryteriów i spełniający określone zadania informacyjne wykaz dokumentów pisanych.
  Bibliografią jest wykaz odrębnych jednostek piśmienniczych, zestawiony z utworzonych według ustalonych zasad opisów bibliograficznych
  tych jednostek. Wykazy takie są opracowywane w różnych celach, najczęściej spotykanymi są bibliografie biblioteczne lub zasobowe oraz bibliografie (w) indywidualnej publikacji (przypublikacyjne).

C

 • Czasopismo naukowe - rodzaj czasopisma, w którym są drukowane publikacje naukowe podlegające recenzji naukowej.

D

 • Doktorant - uczestnik studiów doktoranckich.
 • Dyscyplina naukowa - doniosła społecznie, ukształtowana i wyodrębniona ze względu na przedmiot i cel badań lub kształcenia część nauki w znaczeniu instytucjonalnym uznana za podstawową jednostkę jej klasyfikacji.
  Dyscypliną naukową jest m.in.: prawo, ekonomia, informatyka, architektura, mechanika,  medycyna, historia, filozofia, pedagogika, psychologia.
 • Dziedzina nauki - trwale ukształtowana i wyodrębniona ze względu na potrzeby kierowania badaniami podstawowymi, kształceniem kadr naukowych i szkolnictwem wyższym, grupa dyscyplin naukowych, w ramach której nadawane są stopnie i tytuły naukowe.
  Dziedzinami nauki są: nauki ekonomiczne, nauki humanistyczne, nauki medyczne, nauki prawne, nauki techniczne itp.

E

F

G

 • Grant - wsparcie finansowe lub pozafinansowe dla osoby bądź organizacji, mające za zadanie realizację określonego celu (najczęściej naukowego, artystycznego lub społecznego), które najczęściej jest przyznawane przez poszczególne państwa, ich organy (głowy państw, rządy, samorządy, agencje państwowe), organizacje międzynarodowe (UNESCO, ONZ, Unia Europejska), instytucje organizacji międzynarodowych (Komisja Europejska, Rada Europy), uczelnie wyższe, rozmaite fundacje i stowarzyszenia.
  Wiele organizacji i firm (np. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) posiada całe złożone systemy konkursowe przyznawania grantów.
  Aby otrzymać grant należy wypełnić wniosek dotyczący grantu wraz z uzasadnieniem, które może zawierać także sprawozdanie z dotychczasowej działalności osoby lub organizacji ubiegającej się o grant. Wnioski te są oceniane przez fundatora grantu, który wybiera najciekawsze z nich do realizacji, proponując określony sposób ich finansowania bądź pomocy w organizacji regulowany w umowie. 

H

I

 • Impact factor - to wskaźnik prestiżu i siły oddziaływania czasopism naukowych, ustalany corocznie na podstawie prowadzonego przez koncern wydawniczy Thomson Reuters indeksu cytowań publikacji naukowych.
 • Indeks cytowań - jedna z form bibliografii, polegająca na zbieraniu informacji zarówno na temat artykułów cytujących, jak i powiązanych z nimi artykułów cytowanych. Jest to jeden ze sposobów oceniania wartości danej pracy naukowej. Na podstawie danych zebranych w indeksach cytowań oblicza się impact factor. Najbardziej znanymi bazami cytowań są bazy tworzone przez Institute for Scientific Information (ISI): Science Citation Index, Social Sciences Citation Index oraz Arts and Humanities Citation Index. Obecnie coraz większą konkurencję dla bazy ISI stanowi baza Scopus, w której jest uwzględniana znacznie większa liczba czasopism naukowych oraz cytowania w patentach.

J

K

 • Konferencja naukowa krajowa - konferencja, w której biorą udział przedstawiciele co najmniej 5 jednostek naukowych.
 • Konferencja naukowa międzynarodowa - konferencja, w której co najmniej 1/3 czynnych uczestników wygłaszających referaty reprezentuje zagraniczne ośrodki naukowe.
 • Kwalifikacje trzeciego stopnia - uzyskanie w drodze przewodu doktorskiego przeprowadzonego na podstawie art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stopnia naukowego doktora w określonej dziedzinie nauki w zakresie dyscypliny nauki lub doktora sztuki określonej dziedziny sztuki w zakresie sztuki artystycznej, potwierdzone odpowiednim dyplomem.

L


Ł


M

 • Monografia naukowa - praca naukowa omawiająca jakieś zagadnienie w sposób wyczerpujący. Zebranie i omówienie wszystkich dostępnych informacji dotyczących bezpośrednio danego zagadnienia. Monografię można stworzyć dla każdego tematu: osoby, grupy ludzi, wydarzenia, miejsca geograficznego, urządzenia, części tego urządzenia, metody postępowania, pojęcia abstrakcyjnego, itd. Zazwyczaj wydawana jest w postaci publikacji wydanej w całości (np. książka), ale monografią może być również artykuł, jeżeli spełni określone kryteria, np. właściwa metoda naukowa, prawidłowe udokumentowanie, wyczerpanie tematu. 
 • Monografia wybitna - praca naukowa, do uznania której podstawę stanowi prestiżowa nagroda, przyznana w okresie objetym oceną: nagroda Prezesa Rady Ministrów, ministra, właściwego Wydziału Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Naukowego PAN, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, zagranicznego towarzystwa naukowego, organizacji miedzynarodowej lub ogólnopolskiego towarzystwa naukowego o szczególnym prestiżu.


N

 • Nauka - autonomiczna część kultury służąca wyjaśnieniu funkcjonowania świata, w którym żyje człowiek. Nauka jest budowana i rozwijana wyłącznie za pomocą tzw. metody naukowej lub metod naukowych nazywanych też paradygmatami nauki poprzez działalność badawczą prowadzącą do publikowania wyników naukowych dociekań. Proces publikowania i wielokrotne powtarzanie badań w celu weryfikacji ich wyników prowadzi do powstania wiedzy naukowej. Zarówno ta wiedza jak i sposoby jej gromadzenia określane są razem jako nauka.


O

P

 • Projekt badawczy własny - projekt obejmujący badania podstawowe z danej dyscypliny naukowej lub badania interdyscyplinarne zgłoszone przez wykonawcę i przewidziane do rozwiązania w ustalonym czasie na określonych warunkach.
 • Projekt badawczy rozwojowy - projekt obejmujący badania stosowane i prace rozwojowe stanowiące podstawę do zastosowań praktycznych. Wniosek o finansowanie projektu rozwojowego może złożyć jednostka naukowa lub konsorcjum naukowo-przemysłowe.
 • Przewód doktorski - ogół postępowania w trakcie nadawania stopnia naukowego doktora nauk.
  Otwarcie przewodu odbywa się na wniosek doktoranta. Czynności przewodu doktorskiego to: otwarcie przewodu, przeprowadzenie egzaminów doktorskich, recenzje naukowe pracy doktorskiej, opieka promotora pracy doktorskiej, obrona oryginalnej dysertacji.
  Przewód doktorski kończy się publiczną obroną dysertacji i jest tego dnia zamykany bez względu na rezultat tej obrony. Przewód można też zamknąć w dowolnej chwili na wniosek zainteresowanego, ale wtedy chcąc uzyskać stopień doktora trzeba ponownie wszcząć przewód doktorski. Decyzję o wszczęciu lub zamknięciu przewodu doktorskiego powołuje właściwa dla danej jednostki rada wydziału.
 • Publikacja naukowa recenzowany artykuł w czasopiśmie naukowym lub w formie książki, spełniający określone, ostre kryteria poprawności, opisujący oryginalne badania naukowe i wynikające z nich wnioski, lub zbierający w formie przeglądu wnioski z wcześniej opublikowanych prac.
  Publikacje naukowe są zazwyczaj naukowym źródłem pierwotnym.

R

 • Rozdział w monografii - opracowanie naukowe o objętości co najmniej 1/2 arkusza wydawniczego lub odpowiadające tej objętości tekstu, odrębnie publikowane mapy oraz hasła opublikowane w wydawnictwach encyklopedycznych i słownikowych o objetości co najmniej 0,25 arkusza wydawniczego.

S

 • Specjalność naukowa - względnie trwale uprawiana przez uczonych część jednej lub kilku dyscyplin naukowych wyodrębniona ze względu na koncentrowanie uwagi na węższym fragmencie rzeczywistości lub rozpatrywanie go w węższym aspekcie, bądź stosowanie szczególnych metod badawczych.
  Specjalnościami naukowymi np. w dziedzinie nauk ekonomicznych są: zarządzanie finansami, zarządzanie strategiczne, marketing bezpośredni, prawo gospodarcze, rachunkowość zarządcza.
 • Stopień naukowy - jest nadawany w drodze przewodu wszczętego na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia w wyniku uchwały Rady Wydziału, stopniami naukowymi są: doktor i doktor habilitowany określonej dziedziny nauki.
 • Studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie) – studia umożliwiające uzyskanie zaawansowanej wiedzy w określonej dziedzinie lub dyscyplinie nauki, przygotowujące do samodzielnej działalności badawczej i twórczej oraz uzyskania stopnia naukowego doktora.
  Nauka na studiach doktoranckich wymaga ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich i jest prowadzona w uczelniach oraz jednostkach naukowo-badawczych, które mają do tego uprawnienia.

T

 • Tytuł naukowy (profesora) - nadawany przez Prezydenta RP osobie, która najczęściej uzyskała już stopień naukowy doktora habilitowanego, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym oraz posiada wybitne osiągnięcia dydaktyczne, w tym w kształceniu kadry naukowej. Wyjątkowo może być nadany osobie ze stopniem doktora, o szczególnych osiągnięciach naukowych lub artystycznych.
 • Tytuł zawodowy - system certyfikatów i tytułów, które otrzymują osoby, które dowiodły, że posiadają określony zasób wiedzy i umiejętności potrzebnych do wykonywania danego zawodu. Tytułów zawodowych nie należy mylić z tytułem naukowym i stopniami naukowymi.
  Do najczęściej spotykanych tytułów zawodowych należą tytuły zawodowe uzyskiwane w szkołach wyższych: inżynier, licencjat, magister, magister inżynier.

U

W

 • Wybitne dzieło artystyczne - dzieło artystyczne, do uznania którego podstawę stanowi prestiżowa nagroda krajowa lub zagraniczna przyznana w konkursie wykonawczym, kompozytorskim, baletowym, filmowym, plastycznym, projektowym, konserwatorskim lub innym, charakterystycznym dla twórczości artystycznej a także jego umieszczenie w prestiżowej kolekcji.

Y

Z

Ż

 

Żródła: Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. z późn. zmianami; rozporządzenia MNiSW; Wikipedia.

 

 

 

 
 
 

 

 

 

do góryDział Nauki - Wyższa Szkoła Gospodarki