Jesteś tutaj : ROZWÓJ NAUKOWY

O Kolegium Badań Stosowanych

Dział Nauki jest wyspecjalizowaną jednostką w strukturze organizacyjnej WSG, zajmującą się wspieraniem działalności naukowo-badawczej pracowników Uczelni. 

ROZWÓJ NAUKOWY

 

  Jednym z elementów rozwoju naukowego pracownika Uczelni jest uzyskiwanie stopni naukowych i tytułów naukowych wymienionych w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, w Ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki i w innych aktach prawnych zewnętrznych i przyjętych w Uczelni.

 

Wyższa Szkoła Gospodarki wspomaga pracowników naukowo-dydaktycznych w uzyskiwaniu stopni i tytułów naukowych poprzez:

  • system stypendiów naukowych,
  • system grantów wewnętrznych,
  • limitowanie pensum dydaktycznego,
  • udzielanie urlopów naukowych,
  • system staży naukowych lub badawczo-rozwojowych,
  • dofinansowanie kosztów przewodu doktorskiego/habilitacyjnego.

 

Podstawowymi aktami prawnymi Uczelni w zakresie wspierania rozwoju naukowego pracowników są:

 

 

do góryDział Nauki - Wyższa Szkoła Gospodarki