O Kolegium Badań Stosowanych

Dział Nauki jest wyspecjalizowaną jednostką w strukturze organizacyjnej WSG, zajmującą się wspieraniem działalności naukowo-badawczej pracowników Uczelni. 

Parametryzacja i kategoryzacja jednostek naukowych

 

ZASADY KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTEK NAUKOWYCH I PRZYZNAWANIA IM KATEGORII NAUKOWEJ

Ocenie podlegają jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 ze zm.), tj. wymienione art. 2 pkt 9 ustawy rodzaje jednostek organizacyjnych, prowadzących w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe.

Kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych dokonuje Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. poz. 877 i z 2013 r. poz. 191).

Ocenę przeprowadza się na podstawie informacji o efektach działalności naukowej i badawczo-rozwojowej przedstawionych przez jednostki naukowe w ankietach przekazywanych w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia, w terminie określonym przez ministra.

Jednostki naukowe są oceniane w tzw. grupach wspólnej oceny (GWO), ustalonych przez KEJN z uwzględnieniem specyfiki każdej z grup nauk oraz wielkości, rodzaju i profilu naukowego jednostek naukowych. Oceny dokonują zespoły ewaluacji powołane przez Przewodniczącego KEJN, w skład których wchodzą eksperci właściwi dla różnych rodzajów jednostek naukowych i dziedzin nauki.

Zespoły ewaluacji przyznają jednostkom naukowym odrębne oceny punktowe za osiągnięcia w ramach każdego z czterech kryteriów:

 1. osiągnięcia naukowe i twórcze;
 2. potencjał naukowy;
 3. materialne efekty działalności naukowej;
 4. pozostałe efekty działalności naukowej.

Oceny przyznane jednostkom naukowym przez zespoły ewaluacji w ramach każdego z czterech kryteriów oceny stanowią podstawę do zastosowania metody porównań parami, wykorzystującej ważoną relację przewyższania, według algorytmu określonego w załączniku nr 8 do rozporządzenia. Wyniki każdej jednostki naukowej są porównywane kolejno z wynikami wszystkich pozostałych jednostek naukowych w danej GWO poszerzonej o dwie jednostki referencyjne (jednostka referencyjna dla kategorii naukowej A, jednostka referencyjna dla kategorii naukowej B), tj. modelowe (nierzeczywiste) jednostki, zdefiniowane przez ustalone wartości ocen według każdego z czterech kryteriów. Porównanie jest przeprowadzane odrębnie dla każdego z czterech kryteriów oceny, przy zastosowaniu wag, których wartość dla poszczególnych kryteriów zależy od grupy nauk i rodzaju jednostek naukowych. Wagi są określone w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

Wynik porównania parami (ocena ostateczna jednostki naukowej) w danej GWO, w odniesieniu do wyników uzyskanych przez jednostki referencyjne, stanowi podstawę do zaliczenia jednostki do jednej z kategorii naukowych. Minister w drodze decyzji przyznaje jednostkom naukowym następujące kategorie naukowe:

 • A+ - poziom wiodący;
 • A - poziom bardzo dobry;
 • B - poziom zadowalający z rekomendacją wzmocnienia działalności naukowej, badawczo-rozwojowej lub stymulującej innowacyjność gospodarki;
 • C - poziom niezadowalający.

Jednostki naukowe, którym jest przyznawana kategoria A+, wiodące pod względem jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej, wyróżniające się poziomem prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych, są wyłaniane przy zastosowaniu przez zespół ewaluacji zestawu dodatkowych kryteriów, określonych w § 18 ust. 6 i 7 rozporządzenia.

(Żródło: www MNiSW)


 

NOWE LISTY PUNKTOWANYCH CZASOPISM NA ROK 2015

Czasopisma po raz kolejny zostały podzielone na trzy części.

W części A znalazło się 11114 czasopism naukowych, które posiadają współczynnik wpływu Impact Factor (IF) i wpisane zostały do bazy Journal Citation Reports. Aż 50 punktów można otrzymać za opublikowanie artykułu w wybranych pismach.

Część B to wykaz czasopism, które nie posiadają współczynnika IF. Lista zawiera 2212 tytułów. Najwyższa liczba punktów za publikację w periodyku z listy wynosi 15 pkt.

Ostatnią częścią tegorocznej listy czasopism jest lista C stworzona dla badań humanistycznych. Zawiera ona 4111 czasopism naukowych, które zostały uwzględnione w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH). Za ukazanie się artykułu w jednym z nich jego autor może otrzymać 25 pkt.

Jednocześnie informujemy, że czasopisma wydawane/współwydawane przez WSG otrzymały następującą punktację:

Zeszyty naukowe TiR - 4 pkt.
Zeszyty naukowe Ekonomia- 4 pkt.

Studia i Analizy Europejskiej - 5 pkt.
Unia Europejska - perspektywy społeczno-ekonomiczne - 6 pkt.
Heteroglossia - 4 pkt.
Kultura i Edukacja - 12 pkt.

Serdecznie zachęcamy do publikowania artykułów w naszych czasopismach naukowych.


 

NOWE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE KRYTERIÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA KATEGORII NAUKOWEJ JEDNOSTKOM NAUKOWYM

2 grudnia 2015 r. zostało opublikowane nowe tzw. rozporządzenie parametryzacyjne - rozporządzenie MNiSW w sprawie kryteriów i tryby przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym, które zastąpiło rozporządzenie z 2012 r.

Jest to nowe rozporządzenie, a nowe regulacje dotyczą wszystkich faz oceny: przypisywania do grup wspólnej oceny, oceny parametrycznej i kategoryzacji jednostek naukowych.

Najważniejsza zmiana dotyczy zasad punktowania dorobku publikacyjnego w Kryterium 1. Jest to kryterium, które nie tylko ma największe znaczenie dla jednostek naukowych, ale również ma to ogromne znaczenia dla samych naukowców (coraz częściej władze jednostek „tłumaczą” zasady kategoryzacji na zasady oceny indywidualnych pracowników).

To rozporządzenie zastępuje poprzednie z 2012 roku. Co ważne, rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Nie oznacza to jednak, że np. zasady punktowania publikacji „przestały działać wstecz” i rozporządzenie wskazuje zasady punktowania obowiązujące od 2017 r.

Ta data wskazuje zasadniczo dwie główne kwestie: 1 - nowa kategoryzacja będzie prowadzona w 2017 i obejmie dorobek jednostek naukowych za lata 2013–2016 oraz 2 - do końca 2016 r. obowiązuje poprzednie rozporządzenie z 2012 r. – jest to bardzo ważna wiadomość dla wszystkich jednostek, które ulegają łączeniu, podziałom lub otrzymały kategorię C i poddają się ponownej ocenie przed 1 stycznia 2017 r. Bo trzeba pamiętać, że kategoryzacja jednostek naukowych jest procesem ciągłym, a jedynie jej główne cykle mają odbywać się co cztery lata.


Definicja artykułu naukowego

8.2. Przez publikację rozumie się recenzowany artykuł naukowy zamieszczony w czasopiśmie naukowym, prezentujący wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym, przedstawiający metodykę badań naukowych lub prac rozwojowych, przebieg procesu badawczego i jego wyniki, wnioski – z podaniem cytowanej literatury (bibliografię). Do artykułów naukowych zalicza się także opublikowane w czasopismach naukowych recenzowane opracowania o charakterze monograficznym, polemicznym lub przeglądowym oraz glosy lub komentarze prawnicze.

Definicja monografii

8.3. Monografie naukowe, w tym edycje naukowe tekstów źródłowych i artystycznych, atlasy i mapy, tematyczne encyklopedie i leksykony, komentarze do ustaw, słowniki biograficzne i bibliograficzne, bibliografie oraz katalogi zabytków, zalicza się do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

 1. stanowią spójne tematycznie opracowania naukowe;
 2. przedstawiają określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy;
 3. poddane były procedurze recenzji wydawniczych;
 4. są opatrzone właściwym aparatem naukowym (bibliografia lub przypisy), z wyłączeniem map;
 5. posiadają objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych lub są mapami odpowiadającymi tej objętości tekstu;
 6. są opublikowane jako książki lub odrębne tomy (z wyłączeniem map), których egzemplarze obowiązkowe zostały przekazane uprawnionym bibliotekom, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. Nr 152, poz. 722, z późn. zm.), lub są opublikowane w formie elektronicznej w Internecie;
 7. posiadają nadany numer ISBN lub ISMN lub identyfikator DOI (Digital Object Identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego).

8.6. Do monografii nie zalicza się skryptów akademickich i podręczników akademickich, jeżeli nie spełniają wszystkich warunków określonych w ust. 3 [siedem wytycznych powyżej – przyp. E.K.], monograficznych artykułów opublikowanych w czasopismach, powieści, zbiorów poezji, zbiorów opowiadań i reportaży, pamiętników i dzienników oraz wznowień monografii naukowych.

Uwaga: w parametryzacji zalicza się (punktuje) podręczniki i skrypty, jeśli spełniają warunki nakładane na monografię.

Definicja monografii wybitnej

8.4. Podstawę do uznania monografii naukowej za dzieło „wybitne” stanowi prestiżowa nagroda, przyznana w okresie objętym oceną: nagroda Prezesa Rady Ministrów, ministra, właściwego Wydziału Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Naukowego Polskiej Akademii Nauk, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, zagranicznego towarzystwa naukowego, organizacji międzynarodowej lub ogólnopolskiego towarzystwa naukowego o szczególnym prestiżu.

Definicja rozdziału w monografii

8.7. Do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej zalicza się rozdział w monografii naukowej stanowiący opracowanie naukowe o objętości co najmniej pół arkusza wydawniczego lub odpowiadające tej objętości tekstu odrębnie publikowane mapy oraz hasła opublikowane w wydawnictwach encyklopedycznych i słownikowych o objętości co najmniej 0,25 arkusza wydawniczego, spełniających wymagania określone w ust. 3 [ustęp definiuje czym jest monografia – przyp. E.K.].

Definicja wybitnego dzieła artystycznego

8.8. Podstawę do uznania dzieła artystycznego „za wybitne” stanowi prestiżowa nagroda krajowa, bądź zagraniczna przyznana w konkursie wykonawczym, kompozytorskim, baletowym, filmowym, plastycznym, projektowym, konserwatorskim lub innym, charakterystycznym dla twórczości artystycznej, a dla dzieła plastycznego lub projektowego – także jego umieszczenie w prestiżowej kolekcji.

Rezygnacja z języków kongresowych

W rozporządzeniu nie ma już rozróżnienia na język polski, języki kongresowe i języki podstawowe dla danej dyscypliny. Dlatego monografie punktowane są tak samo niezależnie od języka. Natomiast publikacje w czasopismach zagranicznych nieuwzględnionych w wykazie czasopism punktowanych definiuje się jako po prostu publikacje napisane w języku innym niż polski.

Publikacje wieloautorske

W przypadku publikacji wieloośrodkowej jednostka naukowa otrzymuje punkty przewidziane dla danej publikacji w zależności od liczby autorów:

 • do 10 autorów – 100% punktów;
 • powyżej 10 autorów:
  1. 100% punktów – gdy co najmniej 20% autorów jest pracownikami jednostki,
  2. 75% punktów – gdy co najmniej 10% autorów jest pracownikami jednostki,
  3. 50% punktów – gdy mniej niż 10% autorów jest pracownikami jednostki;

Definicja procesu ważenia publikacji

15.1. Ważona liczba publikacji, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1–5, łącznie z liczbą osiągnięć naukowych i twórczych, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 6, 9–11, uwzględnianych przy kompleksowej ocenie nie mogą być większe niż 3N, gdzie N jest średnią arytmetyczną, z okresu objętego ankietą, liczby pracowników zatrudnionych w jednostce naukowej w poszczególnych latach przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach stosunku pracy, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, ustaloną na podstawie oświadczeń, o których mowa w art. 4c ust. 11 ustawy, składanych przez pracowników do celów ubiegania się o przyznanie środków finansowych na działalność statutową, zwanych dalej „pracownikami”.

15.14. Ważenie liczby publikacji, o którym mowa w ust. 1, oznacza, że w przypadku publikacji wieloautorskich, w których autorzy są pracownikami różnych jednostek naukowych, zwanych dalej publikacjami „wieloośrodkowymi”, za które jednostce przyznaje się punkty w wysokości niższej niż maksymalna liczba punktów przyznawana za publikację w danym czasopiśmie:

 1. publikacja ta w liczbie osiągnięć naukowych i twórczych określonej zgodnie z ust. 1, 4 i 5, jest uwzględniana jako iloraz liczby punktów przyznanych jednostce naukowej za tę publikację do maksymalnej liczby punktów;
 2. przy ocenie uwzględnia się dodatkowo inne publikacje wieloośrodkowe, aby uzupełnić liczbę osiągnięć naukowych i twórczych uwzględnianych przy ocenie jednostki naukowej do liczby całkowitej.

Liczba możliwych publikacji spoza wykazu

15.8. Liczba publikacji, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 4, zaliczanych do osiągnięć naukowych lub twórczych jednostki naukowej nie może przekroczyć 10% wartości 3N−2N0.

Chodzi tutaj o: recenzowane publikacje w języku innym niż polski o objętości co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego, zamieszczone w zagranicznym czasopiśmie naukowym niewymienionym w wykazie czasopism naukowych.

Liczba monografii i rozdziałów

15.10. Liczba monografii naukowych i rozdziałów w monografiach naukowych uwzględnianych przy kompleksowej ocenie nie może łącznie przekroczyć:

 • w grupie nauk humanistycznych i społecznych 40%,
 • w grupie nauk o sztuce i twórczości artystycznej 25%,
 • w grupie nauk ścisłych i inżynierskich 20%,
 • w grupie nauk o życiu 10% wartości 3N−2N0.

Liczba monografii i dzieł wybitnych

15.13. Liczba monografii uznanych za dzieła wybitne uwzględnianych przy kompleksowej ocenie nie może łącznie przekroczyć 5% wartości liczby N, a w grupie nauk o sztuce i twórczości artystycznej łączna liczba monografii i dzieł artystycznych uznanych „za wybitne” nie może przekroczyć 5% wartości liczby N.

8.5. Do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej zalicza się publikacje w suplementach lub zeszytach specjalnych czasopism naukowych pod warunkiem, że stanowią kolejne numery czasopisma naukowego umieszczonego w wykazie czasopism, o którym mowa w § 14 ust. 1.

Punkty za artykuły - w parametryzacji w 2017 r. wszystkie grupy nauk mają jednolite zasady punktowania artykułów – czyli obowiązują te same bazy i zakresy punktowe.

Artykuły w czasopismach z listy ministerialnej

 • Publikacja w czasopiśmie naukowym z części A wykazu – 15 – 50 pkt.
 • Publikacja w czasopiśmie naukowym z części B wykazu – 1 – 15 pkt.
 • Publikacja w czasopiśmie naukowym z części C wykazu – 10 – 25 pkt.
 • Recenzowana publikacja w języku innym niż polski zamieszczona w zagranicznym czasopiśmie naukowym niewymienionym w wykazie czasopism naukowych [uwzględnia się publikacje o objętości co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego] – 5 pkt.
 • Publikacja w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych uwzględnionych w uznanej bazie publikacji o zasięgu międzynarodowym, wskazanej przez ministra – 15 pkt.
  [uwaga: do tej pory chodziło o tzw. conference proceedings indeksowane w Web of Science Core Collection – na razie jednak minister nie wskazał jeszcze owej „uznanej bazy publikacji]

Punkty za monografie:

Monografia naukowa: gdy całkowita liczba autorów monografii naukowej nie przekracza trzech, a w jednostce naukowej jest zatrudniony co najmniej jeden autor − 25 pkt, w przypadku monografii wybitnej – 50 pkt

Monografia naukowa lub wybitna monografia naukowa – gdy liczba autorów monografii wynosi czterech lub więcej, a ich udział nie jest wyodrębniony, jednostka naukowa otrzymuje liczbę punktów proporcjonalną do udziału liczby autorów będących jej pracownikami w ogólnej liczbie autorów:

monografia naukowa – 25 pkt*Ajn/​A,

wybitna monografia naukowa – 50 pkt*Ajn/​A,

gdzie:

Ajn – liczba autorów afiliujących monografię w jednostce naukowej,

A – całkowita liczba autorów.

Monografia naukowa wieloautorska, w której autorstwo poszczególnych rozdziałów jest oznaczone, bez wskazania redaktora naukowego, a liczba autorów monografii naukowej wynosi czterech lub więcej i wszyscy oni są zatrudnieni w ocenianej jednostce naukowej − 15 pkt, w przypadku monografii wybitnej – 30 pkt.

Monografia naukowa wieloautorska, w której autorstwo poszczególnych rozdziałów jest oznaczone, a liczba autorów monografii naukowej wynosi czterech lub więcej i łączna objętość rozdziałów autorstwa osób zatrudnionych w ocenianej jednostce naukowej (w której jest także zatrudniony redaktor naukowy tomu) obejmuje minimum 6 arkuszy − 15 pkt, w przypadku monografii wybitnej – 30 pkt.

Rozdział w monografii

Rozdział w monografii naukowej wieloautorskiej, w której autorstwo poszczególnych rozdziałów jest oznaczone, a liczba autorów monografii naukowej wynosi czterech lub więcej − 5 pkt (10 pkt w przypadku monografii wybitnej), ale łącznie za rozdziały w jednej monografii naukowej nie więcej niż 15 pkt (30 pkt w przypadku monografii wybitnej) oraz z wyłączeniem monografii, o których mowa w Lp. 4*; gdy liczba autorów rozdziału wynosi dwóch lub więcej, jednostka, której pracownikiem jest autor rozdziału, otrzymuje 2,5 pkt (10 pkt w przypadku monografii wybitnej)

* – chodzi o monografię naukową wieloautorską, w której autorstwo poszczególnych rozdziałów jest oznaczone, a liczba autorów monografii naukowej wynosi czterech lub więcej i łączna objętość rozdziałów autorstwa osób zatrudnionych w ocenianej jednostce naukowej (w której jest także zatrudniony redaktor naukowy tomu) obejmuje minimum 6 arkuszy.

Redakcja monografii

Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej, w której autorstwo poszczególnych rozdziałów jest oznaczone, a liczba autorów monografii naukowej wynosi czterech lub więcej, dokonana przez pracownika ocenianej jednostki naukowej − 5 pkt (10 pkt w przypadku monografii wybitnej), z wyłączeniem monografii, o których mowa w Lp. 1 i 5

Wykaz czasopism punktowanych

Najważniejszą zmianą (w stosunku do tego, co pojawiło się w zasadach oceny czasopism z 2015 r.) jest rezygnacja ze wskazywania baz konkretnych firm. Ta zmiana jest naprawdę dużym krokiem do przodu: w kolejnych latach zespół nie będzie ograniczony używaniem list Journal Citation Reports i list ERIH. Zatem – jeśli oczywiście zechce – może z czegoś zrezygnować (np. stary ERIH na rzecz ERIH-​a Plus) lub coś dołożyć (no. SCOPUS do listy A).

14. 5. Ocenę czasopism naukowych przeprowadza się nie rzadziej niż co dwa lata.

14. 6. Minister ogłasza komunikat o terminie przeprowadzenia oceny czasopism na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra.

 

(źródło: http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/punkty-za-publikacje-z-lat-2013-2016-aktualnie-obowiazujace-rozporzadzenie-parametryzacyjne/)


 

NOWY KOMUNIKAT MNiSW W SPR. KRYTERIÓW I TRYBU OCENY CZASOPISM NAUKOWYCH

Ukazał się Komunikat MNiSW z dnia 2 czerwca 2015 r. w spr. kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych.

Podstawą jest § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2014 r. poz. 1126).

Jednocześnie informujemy, że ankiety czasopism naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF), w celu poddania ich ewaluacji wypełnia się w formie elektronicznej w terminie do dnia 15 lipca 2015 r. w
kreatorze ankiety aplikacyjnej czasopisma naukowego.

Kreator ankiety zostanie udostępniony w dniu 15 czerwca 2015 r.


 

RELACJA Z KONFERENCJI DOT. ZMIAN W SYSTEMIE OCENY JEDNOSTEK NAUKOWYCH

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z relacją z konferencji zorganizowanej przez MNiSW i KEJN w dniu 18 lutego br., a dot. zmian w systemie oceny jednostek naukowych.


 

KONFERENCJA MNISW I KEJN - WARSZAWA, 18 LUTEGO 2015 R.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska oraz Przewodniczący Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych prof. Maciej Zabel zorganizowali konferencję poświęconą propozycjom zmian w systemie oceny jednostek naukowych dla przedstawicieli jednostek naukowych.

Została zaproponowana zmiana zasad oceny, uproszczenie procedur oraz większe uwzględnienie zróżnicowania, osiągnięć i innowacyjności jednostek naukowych.

Szczegóły


 

NOWY SYSTEM FINANSOWANIA NAUKI W 2015 R.

1 stycznia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej.

Wszystkie jednostki naukowe w Polsce, które prowadzą badania naukowe – instytuty Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze czy podstawowe jednostki organizacyjne uczelni – otrzymują z budżetu państwa dotację na utrzymanie potencjału badawczego, przyznawaną w ramach finansowania działalności statutowej. Przy obliczaniu kwoty tej dotacji uwzględniano m. in. wysokość dofinansowania z budżetu państwa z poprzedniego roku. Ten system obowiązywał od wielu lat.
W 2014 roku ta „stała przeniesienia” wynosiła 77 proc. dotacji otrzymanej w 2013 r.

Nowy system finansowania nauki zaczął obowiązywać od początku 2015 r. Wraz z jego wprowadzeniem zniknęła stała przeniesienia. Podstawowym kryterium ustalania wysokości dotacji jest teraz kategoria naukowa, obrazująca potencjał jednostki i efekty prowadzonych przez nią badań.

Ocenę jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej co cztery lata przeprowadza Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN), złożony z wybitnych naukowców. Najlepszym jednostkom naukowym przyznawana jest kategoria „A+” lub „A”, dobre otrzymują kategorię „B”, najsłabsze kategorię „C”.

Przyznana kategoria naukowa ma obecnie bezpośredni (wprost proporcjonalny) wpływ na wysokość dotacji otrzymanej przez jednostkę naukową, co ma premiować rzeczywiste osiągnięcia naukowe i jakość prowadzonych prac badawczych.

Nowy system finansowania nauki będzie wdrażany stopniowo. W celu złagodzenia negatywnych skutków gwałtownych zmian w wysokościach dotacji, związanych z wynikami oceny dokonanej przez KEJN w 2013 r., w okresie przejściowym (do roku 2017), wprowadzono przepisy określające maksymalne progi, o jakie może się zmniejszyć lub zwiększyć dotacja dla jednostki naukowej, w przeliczeniu na jednego zatrudnionego przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych.

źródło: strona www MNiSW, 2015.01.08


 

OCENA PARAMETRYCZNA JEDNOSTEK NAUKOWYCH 2013

Z ogromną przyjemnością informujemy, że Kolegium Badań Stosowanych WSG otrzymało kategorię „B” w ocenie parametrycznej jednostek naukowych w grupie Nauk o Życiu. Uzyskanie tak wysokiej kategorii wiąże się z finansowaniem przez MNiSW badań naukowych w naszej Uczelni przez okres 4 lat.


 

Na ocenę parametryczną jednostek naukowych składają się m.in.:


1. Publikacje w czasopismach naukowych:

 • publikacja w czasopismie naukowym posiadającym współczynnik wpływu Imfact Factor (IF), znajdującym się w bazie Journal Citation Reports (JCR) - lista A wykazu czasopism MNiSW,
 • publikacja w czasopismie naukowym nie posiadającym wspólczynnika wpływu Impact Factor (IF) - lista B wykazu czasopism MNiSW- publikacja w czasopiśmie znajdującym się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH) - lista C wykazu MNiSW,
 • publikacja w innym zagranicznym czasopiśmie naukowym, w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim o objętości co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego - 4 pkt.
   

2. Publikacje monograficzne:

 • autorstwo monografii naukowej w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim - 25pkt.,
 • autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim - 5pkt.,
 • autorstwo monografii naukowej w języku polskim (jeżeli język polski nie jest językiem podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub w języku innym niż: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski - 20pkt.,
 • autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku polskim (jeżeli język polski nie jest językiem podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub w języku innym niż: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski - 4pkt.,
 • redakcja naukowa: monografii wieloautorskiej obcojęzycznej - 5 pkt., monografii wieloautorskiej w języku polskim - 4 pkt.

3. Redakcja czasopism naukowych:

 • pełnienie przez pracownika jednostki naukowej funkcji redaktora naczelnego czaspisma umieszczonego na listach ERIH lub JCR lub czasopisma naukowego nie posiadającego współczynnika wpływu IF, za publikację w którym przyznaje się co najmniej 8 pkt., zgodnie z wykazem MNiSW - 2 pkt.,
 • członkostwo pracowników jednostki naukowej w komitetach redakcyjnych czasopism naukowych umieszczonych na listach ERIH lub JCR - 1 pkt.
   

4. Organizacja konferencji naukowych:

 • kompatybilność organizacji konferencji z wymogami KEJN dotyczącymi zasad oceny parametrycznej jednostek naukowych.
   

5. Udział pracowników Uczelni w konferencjach naukowych organizowanych przez inne ośrodki akademickie:

 • wybór konferencji uzależniony od liczby punktów uzyskanych za publikację w materiałach pokonferencyjnych wg zasad oceny parametrycznej jednostek naukowych,
 • czynny udział pracowników (nie bierny),
 • nawiązywanie kontaktów naukowych - możliwość wspólnego pozyskiwania grantów (NCN, NCBR).

 

 ANKIETA JEDNOSTKI ZA LATA 2009-2012

 

do góryDział Nauki - Wyższa Szkoła Gospodarki