O Kolegium Badań Stosowanych

Dział Nauki jest wyspecjalizowaną jednostką w strukturze organizacyjnej WSG, zajmującą się wspieraniem działalności naukowo-badawczej pracowników Uczelni. 

MNiSW


PLANOWANE NABORY WNIOSKÓW

Ministerstwo udostępniło harmonogram planowanych terminów naboru wniosków. Zachęcamy do zapoznania się z przedstawionymi konkursami!


 

DUN - TERMIN NABORU WNIOSKÓW - 10-31 GRUDNIA 2015 R.

Po długim oczekiwaniu i przekładaniu terminów ze strony MNiSW pojawiły się informacje dotyczące najbliższej edycji konkursu na działalność upowszechniającą naukę.

Oto najważniejsze punkty:

1. Generator wniosków w OSF uruchomiony będzie 10 grudnia 2015 r.

2. Termin składania wniosków to 31 grudnia 2015 r.

3. Środki mogą być przyznane na okres nie dłuższy niż 2 lata

4. Uczelnia jako wnioskodawca może złożyć nie więcej niż jeden wniosek na każde z poniższych zadań:

a) promowanie rozwiązań innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach targów, wystaw i ekspozycji w kraju lub za granicą

b) organizowanie lub udział w przedsięwzięciach upowszechniających, promujących i popularyzujących osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne w kraju lub za granicą

c) upowszechnianie informacji naukowych i naukowo-technicznych w ramach krajowych lub międzynarodowych konferencji naukowych

d) podejmowanie innych działań szczególnie ważnych dla upowszechniania nauki.

 

W zaktualizowanym rozporządzeniu,  na str. 5 i dalszych znajdują się obowiązujące wzory wniosków – nie ma wielkich zmian względem lat poprzednich.

Ze względu na fakt, że będziemy mogli złożyć tylko po jednym wniosku dla każdego rodzaju działań, prosimy o możliwie szybkie zgłaszanie pomysłów do biura KBS, na mail magdalena.bergmann@byd.pl lub pod kbs@byd.pl. Służymy pomocą i informacją przy składaniu wniosków.


 

NABÓR WNIOSKÓW DUN NA 2016 ROK

 

 

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki i zmianą kryteriów i trybu przyznawania środków na działalność upowszechniającą naukę, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało o przedłużeniu terminu składania wniosków w ramach działalności upowszechniającej naukę na 2016 rok do dnia 31 grudnia 2015 r.

Informacja o odblokowaniu systemu OSF zostanie zamieszczona na stronie Ministerstwa Nauki  i Szkolnictwa Wyższego oraz w Biuletynie ministerstwa a także na stronie Ośrodka Przetwarzania Informacji.

Z uwagi na okres świąteczno-noworoczny, prosimy pracowników zainteresowanych złożeniem wniosków o kontakt z Biurem KBS najpóźniej do dnia 15 grudnia.

 

 


 

PLANOWANE NABORY WNIOSKÓW

Ministerstwo udostępniło harmonogram planowanych naborów wniosków. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami.


 

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU HUMANISTYKI - NABÓR WNIOSKÓW DO 31 LIPCA 2015

Finansowanie tłumaczenia i publikacji polskich prac naukowych to główny cel nowych konkursów w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Startujący właśnie III moduł programu obejmie projekty wprowadzające polską humanistykę do międzynarodowego obiegu naukowego.

Konkurs „Umiędzynarodowienie” 3.a wesprze realizację projektów tłumaczenia i publikowania monografii o najwyższym poziomie naukowym, w celu upowszechnienia ich wśród polskich i zagranicznych naukowców. Konkurs obejmie tłumaczenia zarówno klasyki polskiej humanistyki, jak i jej nowych osiągnięć.

W ramach
konkursu „Umiędzynarodowienie” 3.b finansowane będą wydania obcojęzycznych wersji najważniejszych czasopism naukowych polskiej humanistyki. Priorytet będą miały wydania w języku angielskim.

Wnioski o finansowanie projektu badawczego w ramach konkursów „Umiędzynarodowienie” 3.a i 3.b należy wypełnić w
systemie OSF, a następnie złożyć w formie elektronicznej i papierowej.

Nabór otwiera się 25 czerwca i potrwa do 31 lipca.


 

DUN - NABÓR WNIOSKÓW DO 30 WRZEŚNIA 2015

Zachęcamy  do składania wniosków o dofinansowanie organizacji konferencji naukowych w ramach Programu MNiSW Działalność Upowszechniająca Naukę, http://www.nauka.gov.pl/dzialalnosc-upowszechniajaca-nauke/dzialalnosc-upowszechniajaca-nauke.html.

Termin składania wniosków o dofinansowanie konferencji organizowanych w 2016 r. mija dnia 30 września br. Wnioski należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu www.osf.opi.org.pl. Konieczne jest także dostarczenie papierowej wersji wniosku do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w tym terminie.

W związku z tym organizatorzy konferencji zainteresowani złożeniem wniosku są proszeni o kontakt z nami i wcześniejsze zainicjowanie działań z uwagi na konieczność sprawdzenia wniosków pod względem merytorycznym i finansowym oraz złożenia podpisów przez osoby reprezentujące Uczelnię.

Pragniemy podkreślić, że do tej pory 4 wnioski z WSG uzyskały akceptację Ministerstwa na dofinansowanie współorganizacji/organizacji krajowej i międzynarodowych konferencji naukowych. W związku z tym gorąco zachęcamy Państwa do składania wniosków!


 

PROGRAM "ROZWÓJ SPORTU AKADEMICKIEGO" - TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO 18 MAJA 2015 R.

Od 27 kwietnia do 18 maja można składać wnioski w konkursie o finansowanie projektów badawczych w ramach programu „Rozwój Sportu Akademickiego”.

Do konkursu mogą być zgłoszone projekty badawcze obejmujące badania naukowe dotyczące rozwoju sportu akademickiego, zwłaszcza w olimpijskich dyscyplinach sportu, wynikające z potwierdzonych potrzeb podmiotów sportowych (klubów, stowarzyszeń, związków sportowych),  w szczególności mające na celu:
a) zapewnienie rozwoju  badań o zasadniczym znaczeniu dla procesu szkolenia sportowego realizowanego w szczególności przez jednostki objęte programem Akademickich Centrów Szkolenia Sportowego,
b) wspieranie rozwoju badań dotyczących optymalizacji procesu szkolenia sportowego,
c) wspieranie badań  związanych z przygotowaniem sportowym zawodników do priorytetowych imprez sportowych,
d) wspieranie innowacyjnych badań służących doskonaleniu procesu treningowego,
e) wspieranie badań, mających na celu monitorowanie sprawności fizycznej i aktywności fizycznej studentów. 

Wnioski mogą składać jednostki naukowe określone w art. 2 pkt 9 lit. a - e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620 oraz z 2015, poz. 249), zwane dalej „Wnioskodawcami”. Do wniosku jednostka dołącza opinię podmiotu sportowego zainteresowanego praktycznym wykorzystaniem wyników badań.


 

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU HUMANISTYKI - KOLEJNY KONKURS OGŁOSZONY - TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW MIJA 15 MAJA BR.

Innowacyjne badania humanistyczne i oryginalne badania interdyscyplinarne – takie projekty obejmie finansowanie w ramach konkursu „Rozwój”. Minimalna wartość projektu to 100 tys. zł.

Moduł „Rozwój” został stworzony w celu wspierania projektów badawczych służących stymulowaniu i promowaniu innowacyjnych badań humanistycznych oraz integracyjnych badań interdyscyplinarnych. Obejmie on badania z zakresu kultury polskiej i życia społeczno-kulturalnego. Wnioski w ramach modułu będzie można składać w dwóch konkursach.

W ramach
konkursu „Rozwój” 2.a finansowane będą innowacyjne projekty badawcze, które proponują oryginalne rozwiązanie ważnego i aktualnego problemu polskiej kultury. Szansę na zdobycie środków mają projekty, które zmierzają do wypracowania nowej formuły badawczej lub dziedziny przedmiotowej, rozwijania nowej subdyscypliny czy podejmowania w sposób twórczy tradycji polskich badań humanistycznych. Projekty powinien cechować uniwersalny charakter w odniesieniu do proponowanych metod i planowanych efektów.

Konkurs „Rozwój” 2.b umożliwi finansowanie projektów realizowanych w ramach innowacyjnych badań interdyscyplinarnych, w tym łączących badania humanistyczne z twórczością artystyczną. Zgłaszane rozwiązania powinny wykraczać poza jedną dziedzinę nauki – zawierać propozycje nowych narzędzi teoretycznych, włączać humanistykę polską w najważniejsze nurty badań i zmierzać do wyłonienia nowej transdyscypliny. Wnioski w ramach konkursu „Rozwój” 2.b mogą zgłaszać przedstawiciele zarówno humanistyki, jak i innych dziedzin nauki lub sztuki.

Koszt realizacji zgłaszanego projektu powinien wynosić co najmniej 100 tys. zł. Finansowanie zostanie przydzielone na okres od 2 do 3 lat. Na moduł „Rozwój” w ramach NPRH przeznaczono 30 mln zł.

Wnioski o finansowanie projektu badawczego w ramach konkursów „Rozwój” 2.a i 2.b należy wypełnić w systemie OSF, a następnie złożyć w formie elektronicznej i papierowej.

Nabór otwiera się 8 kwietnia i potrwa do 15 maja.


 

KONKURS DUN - 31 MARCA 2015 R. - PRZYPOMNIENIE

W aktualnym naborze wniosków DUN MNiSW (marzec 2015 r.) można starać się o finansowanie zadań, które będą realizowane w 2015 r.

Zgodnie z zasadami konkursu działalność upowszechniająca naukę obejmuje następujące działania:

- promowanie przedsięwzięć innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych;

- upowszechnianie, promowanie i popularyzowanie osiągnięć naukowych lub naukowo-technicznych;

- tworzenie, przetwarzanie, udostępnianie i upowszechnianie informacji naukowych i naukowo-technicznych;

- sporządzanie ekspertyz, opinii i ocen naukowych;

podejmowanie innych działań szczególnie ważnych dla rozwoju nauki.

Zgłaszane działanie może trwać nie dłużej niż dwa lata.


Wnioski należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu www.osf.opi.org.pl.
Konieczne jest także dostarczenie papierowej wersji wniosku do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do dnia 31 marca 2015 r.

W związku z tym pracownicy zainteresowani złożeniem wniosku są proszeni o kontakt z nami i wcześniejsze zainicjowanie działań z uwagi na konieczność sprawdzenia wniosków pod względem merytorycznym i finansowym oraz złożenia podpisów przez osoby reprezentujące Uczelnię.

Bliższe informacje znajdą Państwo na stronie KBS i MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/dzialalnosc-upowszechniajaca-nauke/.

Pragniemy podkreślić, że do tej pory 3 wnioski z WSG uzyskały akceptację Ministerstwa na dofinansowanie współorganizacji/organizacji krajowej i międzynarodowych konferencji naukowych.


 

KONKURSY W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU HUMANISTYKI - TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO 23 MARCA 2015 R.

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia br. rozpoczyna swoją działalność nowy Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. Zmiany dotyczą misji i celów NPRH oraz sposobu jego funkcjonowania. Mają odpowiadać na wyzwania polskiej humanistyki i wzmocnić jej pozycję międzynarodową. W 2015 roku w budżecie NPRH na najciekawsze projekty naukowe przeznaczone jest aż 80 mln zł.

Program składać się będzie z trzech modułów – Tradycja, Rozwój i Umiędzynarodowienie. Każdy z nich to oddzielny konkurs, koncentrujący się odpowiednio na: badaniu dziedzictwa kultury narodowej, badaniach innowacyjno-integracyjnych oraz zapewnianiu międzynarodowego oddziaływania polskiej myśli humanistycznej.

W ramach modułu „Tradycja” wspierane będą projekty badawcze zorientowane na opracowanie unikatowego zasobu źródłowego istotnego dla polskiego dziedzictwa kulturowego, służące jego ochronie, upowszechnianiu oraz włączeniu do żywej tradycji kultury narodowej. Obecnie zostały ogłoszone dwa konkursy "Tradycja 1a" i "Tradycja 1b".

Moduł „Rozwój” wesprze realizację projektów badawczych służących stymulowaniu i promowaniu innowacyjnych badań humanistycznych oraz integracyjnych badań interdyscyplinarnych. Moduł obejmie badania z zakresu kultury polskiej i życia społeczno-kulturalnego mające uniwersalny charakter w odniesieniu do zastosowanych metod, uzyskanych wyników i zakresu oddziaływania.

Moduł „Umiędzynarodowienie” posłuży wprowadzeniu najwybitniejszych osiągnięć polskiej humanistyki do międzynarodowego obiegu naukowego. Finansowane będą tłumaczenia i publikacje wybitnych dzieł polskiej humanistyki oraz obcojęzyczne wydania polskich czasopism naukowych.

Zmiany dotyczą nie tylko celu działania NPRH, ale i też zasad konkursów, sposobu recenzowania i doboru recenzentów, które zyskają na przejrzystości i jasności. Doprecyzowane zostały również kryteria oceny wniosków.  

Na konkursy NPRH Ministerstwo Nauki przeznaczyło od 2011 roku już 280 mln zł. W tym roku na realizację trzech modułów przeznacza się kolejne 80 mln.

W 2014 roku rozpoczął się m.in. pilotaż dużego programu poszerzającego zajęcia na uczelniach. Nacisk został położony na rozwijanie poszukiwanych przez pracodawców miękkich umiejętności jak komunikacja, retoryka, logiczne myślenie, współpraca w grupie, czy zajęcia z filozofii. Program Rozwoju Kompetencji będzie obowiązywać w pełni w 2015 roku. O propozycję nowych zajęć, również z zakresu humanistyki, będą mogły się ubiegać zarówno uczelnie publiczne jak i niepubliczne.

Nowością wśród inicjatyw organizowanych przez NCN jest konkurs HERA, przeznaczony wyłącznie dla humanistów, realizowany wraz z konsorcjum Humanities in the European Research Area.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami i składania wniosków!


 

KONKURS DUN - 31 MARCA 2015 R.

W aktualnym naborze wniosków DUN MNiSW (marzec 2015 r.) można starać się o finansowanie zadań, które będą realizowane w 2015 r.

Zgodnie z zasadami konkursu działalność upowszechniająca naukę obejmuje następujące działania:

- promowanie przedsięwzięć innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych;

- upowszechnianie, promowanie i popularyzowanie osiągnięć naukowych lub naukowo-technicznych;

- tworzenie, przetwarzanie, udostępnianie i upowszechnianie informacji naukowych i naukowo-technicznych;

- sporządzanie ekspertyz, opinii i ocen naukowych;

podejmowanie innych działań szczególnie ważnych dla rozwoju nauki.

Zgłaszane działanie może trwać nie dłużej niż dwa lata.


Wnioski należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu www.osf.opi.org.pl.
Konieczne jest także dostarczenie papierowej wersji wniosku do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do dnia 31 marca 2015 r.

W związku z tym pracownicy zainteresowani złożeniem wniosku są proszeni o kontakt z nami i wcześniejsze zainicjowanie działań z uwagi na konieczność sprawdzenia wniosków pod względem merytorycznym i finansowym oraz złożenia podpisów przez osoby reprezentujące Uczelnię.

Bliższe informacje znajdą Państwo na stronie KBS i MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/dzialalnosc-upowszechniajaca-nauke/.

Pragniemy podkreślić, że do tej pory 3 wnioski z WSG uzyskały akceptację Ministerstwa na dofinansowanie współorganizacji/organizacji krajowej i międzynarodowych konferencji naukowych.


 

CYKL KONFERENCJI REGIONALNYCH PRZYGOTOWUJĄCYCH DO PROGRAMU HORYZONT 2020

MNiSW zaprasza na cykl konferencji poświęconych programowi Horyzont 2020, które odbędą się w całej Polsce do końca roku.

Celem konferencji będzie przedstawienie form wsparcia dla wszystkich uczestników projektów w programie Horyzont 2020, a także pierwszych polskich doświadczeń z oceny projektów oraz najlepszych praktyk w zakresie współpracy międzynarodowej, motywowania zespołów projektowych i wsparcia administracyjnego.

Pierwsze wydarzenie, inaugurujące cykl regionalnych konferencji, odbędzie się 29 października 2014 r. w Warszawie w Auli w dawnym gmachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

Udział w konferencjach jest bezpłatny. Ze względów organizacyjnych na każde wydarzenie wymagana jest osobna rejestracja. Formularze rejestracyjne będą dostępne na stronach poszczególnych konferencji.


 

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU "GRANTY NA GRANTY - WSPARCIE POLSKICH KOORDYNATORÓW W PROGRAMACH BADAWCZYCH UE" W 2014 R.

Wnioskodawcą mogą być jednostki, które zamierzają podjąć się roli koordynatora w planowanym projekcie i stworzyć międzynarodowe konsorcjum.

W ramach programu wnioskodawcy mogą uzyskać środki finansowe na działania związane z przygotowaniem wniosku projektowego do programu badawczego Unii Europejskiej w odpowiedzi na wezwanie konkursowe ogłoszone przez Komisję Europejską lub inny upoważniony przez nią podmiot (zwane dalej „uprawnionym podmiotem”).

Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie środków finansowych na: 1) pokrycie planowanych kosztów przygotowania wniosku projektowego do programu badawczego Unii Europejskiej albo 2) refundację kosztów przygotowania wniosku projektowego złożonego do programu badawczego Unii Europejskiej, jeżeli wniosek ten uzyskał liczbę punktów powyżej progu (threshold) wyznaczonego przez Komisję Europejską lub inny upoważniony przez nią podmiot w ramach ostatecznej punktacji określonej dla danego wezwania konkursowego (w przypadku konkursu dwuetapowego (za ostateczną punktację rozumie się liczbę punktów uzyskaną w drugim etapie oceny wniosków projektowych). W przypadku, o którym mowa w pkt 1, wnioskodawca, któremu zostaną przyznane środki finansowe, będzie zobowiązany do przekazania wniosku projektowego przed złożeniem go na wezwanie konkursowe do recenzji dwóch ekspertów.    

Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie środków finansowych na koszty przygotowania wniosku projektowego gdy:
1) wniosek projektowy jest składany na wezwanie konkursowe ogłoszone przez uprawniony podmiot w ramach następujących programów badawczych Unii Europejskiej:
a) HORYZONT 2020;
b) Fundusz Badawczy Węgla i Stali;
c) Euratom;
2) w ramach planowanego projektu wnioskodawca pełni rolę koordynatora konsorcjum;
3) tworzone konsorcjum będzie składać się z co najmniej 3 partnerów (w tym przynajmniej 2 partnerów z zagranicy, pochodzących z dwóch różnych krajów członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych z programem ramowym).

Wnioskodawca może otrzymać środki finansowe w wysokości do 30 000 zł.

 

Kosztami kwalifikującymi się do finansowania są:

1) koszty przeprowadzenia dodatkowego rozpoznania w przedmiocie planowanego tematu wniosku projektowego (są to przede wszystkim koszty weryfikacji istniejącego stanu wiedzy w tematyce wniosku projektowego (state of art), koszty badań zastrzeżeń patentowych i sprawdzenia innowacyjności tematyki wniosku projektowego);

2) koszty przygotowania (napisania) wniosku (w tym usługi w tym zakresie mogą być świadczone przez podmioty zewnętrzne, tj. firmy lub osoby fizyczne niebędące pracownikami wnioskodawcy);

3) koszty uczestnictwa wnioskodawcy w konferencjach (są to wyłącznie koszt opłaty wstępnej za udział do dwóch osób w maksymalnie dwóch konferencjach);

4) koszty organizacji spotkań roboczych konsorcjum (są to m. in. koszty wynajmu sali, zakwaterowania, przejazdu, obsługi spotkań, druku materiałów informacyjnych). Kosztami niekwalifikującymi się do finansowania są: 1) koszty pośrednie; 2) koszty podatku od towarów i usług (VAT), jeśli mogą zostać odzyskane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.


Nabór wniosków trwa do dnia 31. grudnia 2014 r.


Błiższe informacje znajdą Państwo na stronie MNiSW.
Zachęcamy do zapoznania się z
kryteriami konkursu!


 

KONKURS "ROZWÓJ SPORTU AKADEMICKIEGO" 

Na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. o ustanowieniu Programu „Rozwój Sportu Akademickiego” ogłoszono konkurs o finansowanie projektów badawczych w ramach ww. Programu.

Do konkursu mogą być zgłoszone projekty badawcze obejmujące badania naukowe dotyczące:

rozwoju sportu akademickiego w olimpijskich dyscyplinach sportu, wynikające z potwierdzonych potrzeb podmiotów sportowych (klubów, stowarzyszeń, związków sportowych), w szczególności mające na celu:

a) zapewnienie rozwoju badań o zasadniczym znaczeniu dla procesu szkolenia sportowego realizowanego w szczególności przez jednostki objęte programem Akademickich Centrów Szkolenia Sportowego,

b) wspieranie rozwoju badań dotyczących optymalizacji procesu szkolenia sportowego

c) wspieranie badań związanych z przygotowaniem sportowym zawodników do priorytetowych imprez sportowych,

d) wspieranie innowacyjnych badań służących doskonaleniu procesu treningowego.

Do wniosku należy dołączyć opinię podmiotu sportowego zainteresowanego praktycznym wykorzystaniem wyników badań.

Terrmin składania wniosków w formie elektronicznej (OSF) i papierowej mija 31. lipca br.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami konkursu i składania wniosków!


 

KOLEJNY KONKURS WNIOSKÓW DOT. UPOWSZECHNIANIA NAUKI

W ramach kolejnego konkursu MNiSW dot. działalności upowszechniającej naukę, do 31. marca br. można przesyłać wnioski dot. zadań planowanych do realizacji w 2014 r. w wersji elektronicznej poprzez system OSF, jak i papierowej.  

Zapraszamy do składania wniosków!


 

IUVENTUS PLUS

Program adresowany do młodych naukowców, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Celem programu jest wsparcie badań naukowych prowadzonych przez wybitnych młodych naukowców, których efekty promowane są w drodze ich publikacji w najlepszych światowych czasopismach ujętych w wykazie Journal Citation Reports (JCR) lub ERIH, a przez to zachęcenie młodych naukowców do podejmowania tego rodzaju działalności.

Zgłaszany projekt nie może trwać dłużej niż 24 miesiące. Przy ocenie wniosków brane są pod uwagę następujące kryteria:
  • impact factor czasopism naukowych z wykazu JCR lub kategoria czasopisma na liście ERIH;
  • wartość naukowa projektu.

Nabór wniosków trwa do 31 marca br.


 

OSTATNI KONKURS W TEGOROCZNEJ EDYCJI NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU HUMANISTYKI

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konkurs na finansowanie projektów upowszechniających wyniki polskich badań humanistycznych na świecie. To ostatni z konkursów w ramach tegorocznej edycji NPRH.

Do konkursu  można zgłaszać projekty obejmujące tłumaczenia i publikację elektronicznych wydań w innych wersjach językowych polskich dzieł o najwyższym poziomie naukowym.

Konkurs ma również na celu wprowadzenie do światowego obiegu elektronicznych wydań najważniejszych czasopism polskiej humanistyki.

Wnioski przyjęte do konkursu będą oceniane m.in. pod kątem ich wartości naukowej, pod uwagę brane będą również sposób upowszechniania wyników oraz zasadność planowanych kosztów.

Okres realizacji projektu nie może przekraczać 36 miesięcy. 

Termin zgłaszania wniosków upływa 30 września 2013 r.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z warunkami konkursu i składania wniosków!


 

III EDYCJA KONKURSÓW NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU HUMANISTYKI

Do 31 lipca br. można składać wnioski o grant na dofinansowanie projektów badawczych w ramach III edycji konkursów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki ogłoszonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Konkursy w ramach NPRH skierowane są m.in.

  • do uczonych podejmujących prace dokumentacyjne, edytorskie i badawcze o kluczowym znaczeniu dla dziedzictwa i kultury narodowej (moduł badawczy 1.1),
  • oraz polskich i zagranicznych naukowców realizujących projekty naukowe we współpracy międzyśrodowiskowej i interdyscyplinarnej (moduł badawczy 1.2),
  • dla młodych humanistów (moduł 2.1).


W tegorocznej edycji NPRH pojawiły się nowe rozwiązania, uwzględniające dotychczasowe doświadczenia.
Jedną z wprowadzonych zmian jest podniesienie maksymalnej wysokości kosztów pośrednich – do 20% (poprzednio 10%).

W module wspierającym młodych humanistów wprowadzono zasadę, że każdy, kto otworzy przewód doktorski, może ubiegać się o finansowanie w ramach NPRH i zostać kierownikiem projektu.

Na III edycję konkursów NPRH resort nauki przeznacza kolejne 80 mln zł. Część tej kwoty trafi do młodych humanistów, którym łatwiej będzie się starać o dofinansowanie badań. Ustanowiono bowiem nowe, bardziej przejrzyste i przyjazne dla rozwoju karier młodych uczonych zasady.

Już niebawem zostanie ogłoszony konkurs w module upowszechniającym wyniki polskich badań humanistycznych w świecie (moduł 3 NPRH).

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o kunkursach i do składania wniosków!


 

KOLEJNY KONKURS WNIOSKÓW DOT. UPOWSZECHNIANIA NAUKI

Zbliża się kolejny termin składania wniosków dot. działalności upowszechniającej naukę.

Do 30. września br. można przesyłać wnioski dot. zadań planowanych do realizacji w 2014 r. w wersji elektronicznej poprzez system OSF, jak i papierowej.

Zapraszamy do składania wniosków!


 

MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ogłosił konkurs na realizację projektów w Programie „Rozwój Sportu Akademickiego”

Na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. o ustanowieniu Programu „Rozwój Sportu Akademickiego” ogłasza się konkurs o finansowanie projektów badawczych w ramach ww. programu.

Wnioski o finansowanie projektów przygotowane zgodnie z Instrukcją należy składać w terminie do dnia 15 maja 2013 r.

Bliższe informacje na temat konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej:

http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/inicjatywy-ministerstwa/programy-ministra/rozwoj-sportu-akademickiego/

Zapraszamy do składania wniosków!


 

Z dniem 4 marca 2011 r. rozpoczęło swoją działalność Narodowe Centrum Nauki (NCN) w Krakowie, które m.in. przejęło organizację konkursów na finansowanie projektów badawczych od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Do tego czasu były realizowane przez naszych pracowników projekty badawcze finansowane ze środków MNiSW:

  • PODSTAWY TEORETYCZNO-METODOLOGICZNE STUDIÓW GEOGRAFICZNO-MIEJSKICH. STUDIUM Z METODOLOGII GEOGRAFII MIAST, prof. dr hab. Wiesław Maik
  • CYFROWE NIERÓWNOŚCI - FORMY I UWARUNKOWANIA, dr Agnieszka Jeran.

Kolejne projekty naukowo-badawcze realizowane przez naszych pracowników będą finansowane ze środków NCN.

do góryDział Nauki - Wyższa Szkoła Gospodarki