O Kolegium Badań Stosowanych

Dział Nauki jest wyspecjalizowaną jednostką w strukturze organizacyjnej WSG, zajmującą się wspieraniem działalności naukowo-badawczej pracowników Uczelni. 

inne

 

NCBR - HARMONOGRAM KONKURSÓW W 2016 ROKU

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opublikowało harmonogram naboru wniosków w ramach konkursów, które będą organizowane w 2016 r. W najbliższych miesiącach otwarty zostanie nabór wniosków w ramach wielu konkursów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

W tym roku w NCBiR prowadzone będą nabory wniosków w ramach konkursów, które były już zapowiadane w harmonogramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomi także nabory wniosków w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych "Nowoczesne technologie materiałowe" - TECHMATSTRATEG oraz programu BIOSTRATEG.

 


 

NCBR - AKTUALNE NABORY WNIOSKÓW

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło aktualne nabory wniosków. Zachęcamy do zapoznania się z ich kryteriami!


 

PLANOWANE KONKURSY W RAMACH PROGRAMU POWER

4.1 Innowacje społeczne - konkurs na inkubację innowacji społecznych

Dofinansowanie można uzyskać na działania zakładające wsparcie procesu inkubacji nowych pomysłów, które pozwolą na szybsze, tańsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów będących przedmiotem interwencji EFS w czterech wybranych tematach:

 • przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej,
 • integracja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy,
 • kształcenie ustawiczne osób dorosłych,
 • usługi opiekuńcze dla osób zależnych.

Nabór wniosków będzie trwał od 1.09.2015 do 10.09.2015 r.


4.2 Programy mobilności ponadnarodowej - programy stypendialne i mobilności ponadnarodowej

Projekty, które mogą uzyskać wsparcie w ramach konkursu to pogramy mobilności ponadnarodowej dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, partnerów społecznych oraz jednostek samorządu terytorialnego ukierunkowane na wzrost jakości tworzenia i wdrażania polityk publicznych.

Planowany termin naboru wniosków: od 14.09.2015 do 30.09.2015 r.


4.3 Współpraca ponadnarodowa

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach siedmiu tematów:

 • Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).
 • Zwiększenie dostępu do zatrudnienia dla osób pozostających bez pracy z następujących grup: osób o niskich kwalifikacjach zawodowych, osób powyżej 50 roku życia, kobiet, długotrwale bezrobotnych oraz osób z niepełnosprawnościami.
 • Zwiększenie liczby lub zakresu usług społecznych świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej lub zwiększenie poziomu wykorzystania tych usług przez podmioty administracji publicznej.
 • Godzenie ról zawodowych i życia rodzinnego.
 • Metody utrzymania aktywności zawodowej osób po 50 roku życia w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym zarządzanie wiekiem).
 • Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie.
 • Zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego.

Planowany termin naboru wniosków: od 1.09.2015 do 11.09.2015 r.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na www.power.gov.pl.

 

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami w/w konkursów.FUNDUSZE WYSZEHRADZKIE - NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH MAŁYCH GRANTÓW DO 1 WRZEŚNIA 2015 R.

Do 1 września 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na małe granty, którego organizatorem jest Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 6 000 euro. Preferowane są projekty, których uczestnicy pochodzą ze wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry).


Środki nie mogą przekraczać 80% całego budżetu projektu. W przypadku niewielkich dotacji do projektów mogą być zaangażowane trzy spośród czterech państw z Grupy Wyszehradzkiej. W przypadku współpracy transgranicznej, o grant mogą ubiegać się uczestnicy z dwóch krajów. Zgłaszane projekty mogą trwać maksymalnie do 6 miesięcy.

W ramach zgłaszanych projektów, można ubiegać się o finansowanie następujących działań:
 • współpraca kulturalna;
 • współpraca naukowa i badania naukowe; 
 • edukacja;
 • wymiana młodzieży;
 • współpraca transgraniczna; 
 • promocja turystyki.

Wnioski mogą składać osoby fizyczne oraz organizacje.

Wniosek należy złożyć w wersji elektronicznej i papierowej do 1 września 2015 r.


 

NCBR - AKTUALNE NABORY WNIOSKÓW W PROGRAMACH

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami konkursów!


 

BIOSTRATEG - II KONKURS - NABÓR WNIOSKÓW - OD 9 CZERWCA BR.

Dyrektor NCBiR ogłasza drugi konkurs w ramach Programu "Biostrateg".

Celem głównym Programu jest rozwój wiedzy w obszarach Programu, prowadzący do wzrostu międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tej dziedzinie, oraz transfer do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań opracowanych w  ramach Programu. Program obejmuje pięć strategicznych obszarów problemowych:

    Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności;
    Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej;
    Przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa;
    Ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
    Leśnictwo i przemysł drzewny.

Budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w drugim konkursie Programu wynosi 200 mln PLN.

Nabór wniosków będzie prowadzony w elektronicznym systemie OSF:
https://osf.opi.org.pl.

Wszelkie pytania związane z konkursem prosimy kierować na adres e-mail:
biostrateg@ncbr.gov.pl


 

NCBR - AKTUALNY NABÓR WNIOSKÓW

Przypominamy i zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami aktualnych konkursów z programów międzynarodowych, gdzie NCBR jest stroną finansującą polskie podmioty.


 

KONKURSY OGŁOSZONE W RAMACH PROGRAMU HORYZONT 2020

Informujemy, że zostały ogłoszone konkursy w ramach Programu HORYZONT 2020. Zachęcamy do zapoznania sie ze szczegółami!


 

NCBR - HARMONOGRAM KONKURSÓW W 2015 R.

NCBR ogłosił wstępny harmonogram naborów w konkursach w 2015 roku.

17 programów i działań, w tym 6 nowych, finansowanych w ramach programów operacyjnych nowej unijnej perspektywy finansowej 2014 - 2020. NCBR ogłosił wstępny harmonogram naborów w konkursach w 2015 roku.

Wśród nowych propozycji NCBR znajdują się zarówno programy mające na celu podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej przez nie działalności gospodarczej (poddziałanie 1.1.1 PO IR, tzw. „szybka ścieżka”), jak i zacieśnianiu współpracy uczelni z biznesem (działanie 3.1 POWER). „Szybka ścieżka” jest kontynuacją działania realizowanego w ramach konkursu 1.4 z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

NCBR było pierwszą instytucją publiczną w Polsce, która wprowadziła rynkowy system wsparcia redukujący formalności do minimum i skracający czas wydania decyzji do 60 dni od złożenia dokumentów. W pierwszym, rozstrzygniętym w kwietniu 2014 roku konkursie dofinansowanie w wysokości 254 mln zł otrzymało 115 przedsiębiorstw realizujących projekty z zakresu wysokich i średnich technologii. W ramach PO IR będą kontynuowane także dwa programy sektorowe NCBR - INNOLOT i INNOMED - oraz będący następcą udanego pilotażu program DEMONSTRATOR.

W PO Wiedza Edukacja Rozwój NCBR oferuje programy służące podnoszeniu u studentów kompetencji, odpowiadających potrzebom gospodarki i rynku pracy. NCBR będzie organizowało konkursy w ramach rządowego Programu Rozwoju Kompetencji, który zastąpił wcześniejszy  program kierunków zamawianych. Centrum jest już w trakcie pilotażu nowego programu. W wyniku rozstrzygniętego przez we wrześniu 2014 roku konkursu (finansowanego z PO KL, działanie 4.1) w roku akademickim 2014/2015 dodatkowe zajęcia doskonalące umiejętności praktyczne i kompetencje interpersonalne realizowane są w 39 szkołach wyższych: 21 publicznych i 18 niepublicznych.


Wśród nowych programów na szczególną uwagę zasługuje E-Pionier - pierwszy w Polsce program zakładający finansowanie powstawania rozwiązań w modelu zamówień przedkomercyjnych (PCP - pre-commercial procurement).

W roku 2015 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będzie kontynuowało także uruchomione wcześniej dwa programy strategiczne - STRATEGMED i BIOSTRATEG - oraz programy: realizowany wspólnie z KGHM Polska Miedź CuBR, ułatwiający rozpoczęcie kariery młodym polskim naukowcom LIDER, dedykowany wsparciu B+R w obszarze związanym z wydobyciem gazu łupkowego w Polsce Blue Gas, oraz Go_Global.pl, którego celem jest wspieranie innowacyjnych polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach światowych.

W 2015 roku NCBR ogłosi także kolejny konkurs w obszarze B+R na rzecz bezpieczeństwa państwa.

Pierwszy z tegorocznych naborów rozpocznie się już 15 stycznia w programie LIDER.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem!


 

ERA-NET Industrial Biotechnology

1 grudnia 2014 r. otwarto nabór wniosków w ramach 6. międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-NET Industrial Biotechnology. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu biotechnologii przemysłowej.


Nazwa konkursu - ERA-IB2 6th Joint Transnational Call for Proposals

Temat konkursu  - “Industrial biotechnology for Europe: an integrated approach”


Zakres konkursu:

 1. Conversion of industrial by-products and biomass into value-added products.
 2. Novel systems for new or more sustainable processes e.g. the use of enzymes, micro-organism and cell-free biosynthesis systems.
 3. New compounds from existing, but not well studied biological systems, through a greater understanding of their metabolic pathways.
 4. Modelling and optimisation of biological processes.
 5. Process development, intensification and/ d/or integration in existing industrial processes e.g. upstream or downstream design, scale-up of biotechnological processes.


Projects should clearly address the product and market to be addressed, produced by biotechnological processes, e.g.

 1. Bio-based materials;
 2. platform chemicals e.g.  bio-monomers, oligomers and polymers;
 3. pharmaceuticals, functional food/feed ingredients.


Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

 • Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT), Belgia
 • Ministerio de Economia y Competitividad, Hiszpania
 • Netherlands Organisation for Scientific Research, Holandia
 • Latvian Academy of Sciences, Łotwa
 • Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR), Niemcy
 • Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst (SMWK)/Freistaat Sachsen, Niemcy
 • Norges forskningsråd (RCN), Norwegia
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Polska
 • Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), Portugalia
 • Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Foundation for Assistance to Small Innovative Enterprises) (FASIE), Rosja
 • Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI), Rumunia
 • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBITAK), Turcja
 • Innovate UK, Wielka Brytania
 • Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC), Wielka Brytania

 

Partnerzy EuroTransBio:

 • Austrian Research Promotion Agency (FFG), Austria
 • Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT), Belgia (również partner ERA-IB2)
 • Service public de Wallonie, General Directorate for Economy, Employment and Research (SPW-DG06), Belgia
 • Finnish Funding Agency for Innovation (Tekes), Finlandia
 • Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Foundation for Assistance to Small Innovative Enterprises) (FASIE), Rosja (również partner ERA-IB2)

Data otwarcia naboru wniosków - 1 grudnia 2014

Data zamknięcia naboru wniosków - 23 lutego 2015, godz.13:00 CET

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie: 
https://www.submission-era-ib.eu/home - IV kwartał 2015.

Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich   jednostek.

Wnioski o dofinansowanie projektów badawczych mogą składać polscy przedsiębiorcy oraz konsorcja naukowe, w skład których wchodzą jednostki naukowe wyłącznie we współpracy z polskimi przedsiębiorcami.

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.


 

EuroNanoMed II


Został otwarty nabór wniosków w ramach 6. międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu EuroNanoMed II. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu nanomedycyny.


Nazwa konkursu - EuroNanoMed II Joint Transnational Call for Proposals (2015)

Temat konkursu - “European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine”


Zakres konkursu - Tematyka zgłaszanych projektów powinna dotyczyć następujących obszarów badawczych:

 • Regenerative medicine;
 • Diagnostics;
 • Targeted delivery systems.


Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

 • BELGIUM /FLANDERS Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT)
 • BELGIUM/FLANDERS Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO)
 • BELGIUM / French-speaking Community of Belgium (FNRS)
 • BELGIUM /WALLONIA Service public de Wallonie (SPW-DGO6)
 • FRANCE Agence Nationale de la Recherche (ANR)
 • GREECE Ministry of Education and Religious Affairs (GSRT)
 • ICELAND The Icelandic Centre For Research (RANNIS)
 • ISRAEL Chief Scientist Office, Ministry Of Health (CSO-MOH)
 • ITALY Ministero Della Salute (IMH)
 • LATVIA Zinatnu Akademija (LAS)
 • LITHUANIA Lietuvos mokslo taryba (RCL)
 • NORWAY Norges Forskningsrad (RCN)
 • POLAND Narodowe Centrum Badan i Rozwoju (NCBR)
 • PORTUGAL Fundação para a Ciência e aTecnologia (FCT)
 • ROMANIA Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI)
 • SLOVAKIA Slovak Academy of Sciences (SAS)
 • SPAIN Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
 • SPAIN Ministry of Economy and Competitiveness (MINECO)

Data otwarcia naboru wniosków - 14 stycznia 2015 r.

Data zamknięcia naboru wniosków - 3 marca 2015 r., godz. 17:00 CET

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie https://www.pt-it.de/ptoutline/application/euronanomed2015

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych - III kwartał 2015 r.


 

KONKURSY NCBiR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkursy dla:

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami poszczególnych konkursów.


 

VI KONKURS NBP NA PROJEKTY BADAWCZE

Narodowy Bank Polski ogłosił VI konkurs na projekty badawcze.

W konkursie mogą brać udział pracownicy naukowo-dydaktyczni, doktoranci i studenci wyższych uczelni, pracownicy instytutów badawczych, instytucji administracji państwowej i instytucji finansowych oraz inne osoby fizyczne prowadzące badania ekonomiczne. Współwykonawcami zgłaszanych projektów badawczych mogą być pracownicy NBP.

Problematyka projektów zgłaszanych do konkursu powinna być zgodna z „Ramowym programem badań ekonomicznych NBP na lata 2013-2016” (http://www.nbp.pl/badania/ramowyprogrambadan2013-2016.pdf).

Zgłoszenia do konkursu powinny być nadsyłane wyłącznie w formie elektronicznej, na adres: konkurs_badania@nbp.pl, do godz. 23.59 dnia 31 sierpnia 2014 r. Zgłoszenia dokonane po tym terminie nie będą rozpatrywane. W polu tematu wiadomości należy wpisać: „Zgłoszenie do VI konkursu NBP na projekty badawcze”.

Bliższe informacje są dostępne na stronie NBP.


 

ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO - BIOSTRATEG

Program obejmuje pięć strategicznych obszarów problemowych, wynikających bezpośrednio z Krajowego Programu Badań, zgodnych z priorytetowymi kierunkami badań prowadzonych obecnie w Unii Europejskiej i na świecie.
Obszarami tymi są:
    Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności;
    Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej;
    Przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa;
    Ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
    Leśnictwo i przemysł drzewny.


Celem głównym Programu jest rozwój wiedzy w obszarach Programu, prowadzący do wzrostu międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tej dziedzinie, oraz transfer do otoczenia społeczno-gospodarczego tych innowacyjnych rozwiązań.

Program będzie stymulował wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Wynikiem realizowanych w ramach programu projektów będzie opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych produktów, technik i technologii oraz innych rozwiązań mających zastosowanie w dziedzinach objętych zakresem tematycznym programu.

Zakładany całkowity budżet Programu, w ramach którego w latach 2014-2019 będą realizowane projekty obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe oraz działania związane z przygotowaniem do wdrożenia,  wyniesie ok. 500 milionów złotych.
Aktualnie w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju prowadzone są działania związane z przygotowaniem do wdrażania Programu. Ogłoszenie I konkursu planowane jest w roku 2014.


 

LIDER - KOLEJNY KONKURS NCBR DLA MŁODYCH LIDERÓW POLSKIEJ NAUKI

Po raz piąty młodzi naukowcy mogą się ubiegać o środki w wysokości nawet 1,2 miliona złotych na prowadzenie własnego projektu badawczego. Ruszył nabór wniosków w kolejnym konkursie programu Lider, w ramach którego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju sfinansowało już 141 projektów badawczych o wartości 141 mln zł.

Program Lider ma na celu wspieranie rozwoju kompetencji młodych naukowców w planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym. Znaczący nacisk w programie jest kładziony na współpracę młodych naukowców z przedsiębiorstwami oraz zwiększanie mobilności wewnątrz sektora nauki oraz nauki i przemysłu. Budżet piątej edycji programu to 40 mln zł.

O środki mogą ubiegać się osoby do 35 roku życia, które posiadają stopień doktora, nie dłużej niż 5 lat i są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia. Projekt badawczy może trwać do 36 miesięcy, a maksymalna wysokość dofinansowania to 1,2 miliona złotych. Wnioski oceniane są w dwóch etapach przez ekspertów, reprezentujących także przedsiębiorców. Autorzy najwyżej ocenionych wniosków są zapraszani na rozmowy kwalifikacyjne, podczas których muszą przekonać ekspertów o znaczeniu i możliwości wdrożenia swojego pomysłu.

Środki można przeznaczyć na:

 • wynagrodzenie kierownika projektu oraz wynagrodzenie członków zespołu badawczego,
 • zakup aparatury badawczej,
 • zlecenia usług obcych,
 • zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu,
 • zakup publikacji,
 • wyjazdy na konferencje zagraniczne,
 • publikację wyników badań.

Nabór wniosków w konkursie trwa od 2 stycznia do 3 marca 2014 r. NCBiR z NCN OGŁOSIŁO KONKURS TANGO

Ruszył pierwszy konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki, którego celem jest wykorzystanie wyników badań podstawowych o znaczącym potencjale innowacyjnym w praktyce. W konkursie naukowcy mogą starać się o łączne dofinansowanie w wysokości 40 milionów złotych.

Tango to wspólne przedsięwzięcie NCN i NCBR, zawarte w celu ułatwienia jednostkom naukowym i uczelniom wprowadzania na rynek nowoczesnych technologii, produktów i usług oraz wzmocnienia współpracy naukowców z przedsiębiorcami.
W jego ramach finansowane będzie m.in.: tworzenie koncepcji wykorzystania gospodarczego uzyskanych wcześniej wyników prac badawczych, pozyskiwanie partnerów zainteresowanych ich wdrożeniem oraz zabezpieczenie praw do ochrony własności intelektualnej. Środki zostaną przeznaczone również na pokrycie kosztów analiz rynkowych, badań przemysłowych oraz prac rozwojowych.

Nabór wniosków potrwa do 17 marca 2014 r. Dofinansowaniu podlega zarówno faza koncepcyjna, której celem jest rozpoznanie potencjału aplikacyjnego wyników badań podstawowych oraz pozyskanie partnera przemysłowego do ich wdrożenia, jak i faza badawcza (B+R). W przypadku tej ostatniej wymagane będzie wniesienie przez przedsiębiorcę zainteresowanego wynikami prac wkładu własnego w wysokości 15% wartości otrzymanego wsparcia w projekcie.

Bliższe informacje są dostępne na stronie NCBR. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami konkursu!


 

NCBiR OGŁOSIŁO TRZECI KONKURS PROGRAMU BADAŃ STOSOWANYCH (PBS)

Już 18 grudnia br. rusza trzeci konkurs dla naukowców i przedsiębiorców w Programie Badań Stosowanych. Na finansowanie projektów badawczych o charakterze aplikacyjnym Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przygotowało 200 mln zł.

PBS został stworzony, aby wspierać naukę i przemysł w zakresie badań stosowanych. Jego celem jest wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami badawczymi i przedsiębiorcami zainteresowanymi zastosowaniem wyników badań w prowadzonej działalności gospodarczej, a także zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki poprzez wykorzystanie wyników badań naukowych.

Program obejmuje swoim zakresem dwa podejścia, tzw. ścieżki programowe. Ścieżka A finansuje prowadzenie prac podejmowanych w celu zdobycia wiedzy w określonej dziedzinie nauki, mającej zastosowanie praktyczne, natomiast ścieżka B ma na celu wsparcie badań pozwalających na osiągnięcie z góry założonych celów praktycznych poprzez zastosowanie nowych rozwiązań w określonych branżach. Wnioskodawca musi wybrać ścieżkę.

Obszary tematyczne, w jakich można składać projekt w obu ścieżkach to: nauki chemiczne, geologia, górnictwo i budownictwo, technologie informacyjne, elektronika, automatyka i robotyka, energetyka i elektrotechnika, materiały i technologie materiałowe, mechanika i transport, nauki medyczne i farmaceutyczne, nauki biologiczne, rolnicze, leśne i weterynaryjne oraz interdyscyplinarne.

W ramach konkursu wyłonione zostaną projekty, które w największym stopniu spełnią kryteria znaczącej wartości naukowej w kontekście obecnego stanu wiedzy oraz zapotrzebowania na wyniki, jak również wysokiego potencjału rynkowego w obszarze przyszłych aplikacji. Wykonawcy będą mogli w przyszłości kontynuować prace, realizując prace rozwojowe oraz  przygotowując ich wyniki do wdrożenia w przemyśle.

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców i jednostek naukowych prowadzących badania naukowe lub prace rozwojowe. Przedsiębiorcy mogą występować o finansowanie badań tylko wraz z jednostką naukową.

W dwóch poprzednich edycjach programu Centrum sfinansowało w sumie 331 projektów w łącznej kwocie blisko 1 mld zł.


Nabór wniosków potrwa od 18 grudnia br. do 31 stycznia 2014 roku.

Więcej informacji można znaleźć w zakładce
Program Badań Stosowanych.


 

KANAŁ NCBiR NA YOUTUBE

Serdecznie zapraszamy do oglądania nowo otwartego kanału YouTube Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - NCBR News. Znajduje się na nim kilkadziesiąt filmów - nagrania spotkań szkoleniowych dotyczących aplikowania w ramach poszczególnych programów NCBiR, a także filmy przedstawiające rozwój polskich innowacji i sukcesy beneficjentów NCBiR.
http://www.youtube.com/NCBRnews

 


 

HARMONOGRAM KONKURSÓW NCBiR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przedstawiło skorygowany harmonogram konkursów na lata 2013-2014.

Zapraszamy do zapoznania się z nim i wzięcia udziału w konkursach!


 

PROGRAM BADAŃ STOSOWANYCH

Program Badań Stosowanych obejmuje swoim zakresem zarówno prowadzenie prac badawczych podejmowanych w celu zdobycia wiedzy w określonej dziedzinie nauki, mającej zastosowanie praktyczne (np. badania materiału o specyficznych właściwościach pod kątem możliwości ich wykorzystania w konkretnych produktach lub technologiach - ścieżka A), jak i podejmowanie badań pozwalających na osiągnięcie z góry założonych celów praktycznych poprzez zastosowanie nowych rozwiązań w określonych branżach (np. modyfikacja materiału stosowanego w konkretnym produkcie w celu poprawienia jego parametrów - ścieżka B).

Obszary objęte Programem to:

1. Nauki chemiczne
2. Geologia, górnictwo i budownictwo
3. Technologie informacyjne, elektronika, automatyka i robotyka
4. Energetyka i elektrotechnika
5. Materiały i technologie materiałowe
6. Mechanika i transport
7. Nauki medyczne i farmaceutyczne
8. Nauki biologiczne, rolnicze, leśne i weterynaryjne
9. Interdyscyplinarny.

Założono, iż projekty dofinansowane w ramach Programu powinny opierać się na wiedzy będącej wynikiem wcześniej zrealizowanych badań, przede wszystkim o charakterze podstawowym – zgodnie z definicją art. 2 pkt 3 lit. a Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

Źródłem finansowania ww. badań potencjalnie mogłyby być Programy NCN, programy międzynarodowe czy też badania realizowane w ramach działalności statutowej jednostek naukowych. Wniosek powinien zawierać opis stanu nauki i techniki wynikający ze zrealizowanych wcześniej projektów badawczych oraz uzasadnienie jakie przesłanki stanowią podstawę do kontynuacji badań w kontekście potencjalnego zastosowania ich wyników w praktyce.

Termin III konkursu w ramach PBS jest zaplanowany na grudzień 2013 r.


 

OSTATNI KONKURS INNOTECH

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłosił III i ostatnią edycję konkursu w ramach Programu INNOTECH.

Program ten finansuje prace badawcze ukierunkowane na opracowanie i implementację innowacyjnych technologii, służących podniesieniu konkurencyjności polskiej gospodarki.

Wnioski można składać od 1 do 30 lipca 2013 r. za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków OSF.

Dla skuteczności złożenia wniosku konieczne jest przesłanie na adres innotech@ncbr.gov.pl, wygenerowanego z systemu OSF, "oświadczenia woli" w formie skanu dokumentu, w nieprzekraczalnym terminie do 5 sierpnia 2013 r.

W przypadku zainteresowania Państwa złożeniem wniosku w ramach tego Programu uprzejmie prosimy o zgłoszenie tego faktu w KBS do dnia 24 lipca br.

Zapraszamy do składania wniosków!


 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło harmonogram konkursów na 2013 i 2014 r.

Narazie ma on charakter orientacyjny, a lista konkursów będzie aktualizowana oraz uzupełniana o programy, które znajdują się na etapie przygotowania do ogłoszenia.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem konkursów NCBiR!


 

 

do góryDział Nauki - Wyższa Szkoła Gospodarki