O Kolegium Badań Stosowanych

Dział Nauki jest wyspecjalizowaną jednostką w strukturze organizacyjnej WSG, zajmującą się wspieraniem działalności naukowo-badawczej pracowników Uczelni. 

stypendia doktorskie i habilitacyjne

 

Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla pracowników WSG w Bydgoszczy stanowi Załącznik 2 do Uchwały Kolegium Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia jednolitych wersji regulaminów dotyczących rozwoju pracowników i współpracowników WSG. Pełen tekst dokumentów jest dostępny w systemie ISAPS.

 

Podstawowe informacje dot. przyznawania stypendiów naukowych:

 1. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach naukowo-dydaktycznych i naukowych mogą ubiegać się o stypendium naukowe.
 2. Stypendia naukowe mogą być przyznane na przygotowanie pracy doktorskiej, habilitacyjnej lub monografii profesorskiej, realizację badań niezbędnych do przygotowania wcześniej wymienionych prac.
 3. W czasie otrzymywania stypendium naukowego z uczelni, stypendysta nie może otrzymywać stypendium z innego źródła finansującego powstanie w/w prac.
 4. Wnioski o przyznanie stypendium należy kierować poprzez Koordynatora rozwoju naukowego kadry do Prorektora ds. Nauki i Współpracy.
 5. Do wniosku należy dołączyć opinie bezpośredniego przełożonego i kierownika jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony nauczyciel akademicki, przed zakończeniem semestru poprzedzającego semestr, w którym ma być udzielone stypendium oraz opinię promotora na temat zaawansowania rozprawy doktorskiej/opinię samodzielnego pracownika naukowego na temat habilitanta i jego dorobku.
 6. Stypendia naukowe są przydzielane w trybie konkursowym, nie więcej niż 2 w r.a.
 7. Stypendia są przyznawane na okres co najmniej jednego semestru (6 m-cy), nie dłużej jednak niż na 2 lata (24 m-ce).
 8. Stypendium powinno być określone w wysokości nie wyższej niz ustalone przez Prezydenta WSG w stosownym zarządzeniu.
 9. Stypendium jest wypłacane miesięcznie do 15. dnia każdego miesiąca.
 10. W uzasadnionych przypadkach, wypłata stypendium może zostać wstrzymana na wniosek Prorektora ds. Nauki i Współpracy lub kierownika właściwej jednostki.
 11. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Prezydent WSG w porozumieniu z Rektorem na podstawie opinii Komisji konkursowej.
 12. Koordynator rozwoju naukowego kadry ogłasza listę pracowników, którym przyznano stypendia, do dnia 31 października na semestr zimowy i 31 marca na semestr letni.
 13. Stypendysta jest zobowiązany przedstawić sprawozdanie końcowe z realizacji zadania, na które zostało przyznane stypendium w terminie określonym w decyzji, nie później jednak niż 3 m-ce od zakończenia wypłacania stypendium.
 14. Prorektor ds. Nauki i Współpracy może żądać okresowych raportów dotyczących realizacji zadania.
 15. Raport okresowe i sprawozdanie końcowe są składane do Prezydenta WSG za pośrednictwem Koordynatora rozwoju naukowego kadry.
 16. Na ich podstawie ocenia się zasadność odpowiednio pobierania stypendium lub stopień jego wykorzystania.
 17. Oceny sprawozdań dokonuje Prorektor ds. Nauki i Współpracy w porozumieniu z kierownikiem jednostki organizacyjnej, w której zatrudniony jest stypendysta.
 18. W przypadku negatywnej oceny raportów okresowych, może nastąpić zawieszenie wypłacania stypendium.
 19. W przypadku negatywnej oceny sprawozdania końcowego, Prorektor ds. Nauki i Współpracy przekazuje wnioski do Prezydenta, który może zobowiązać stypendystę do zwrotu kwoty pobranego stypendium w wysokości do 80%.
 20. W przypadku rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem przez stypendystę w ciągu 3 lat od daty przyznania stypendium, stypendysta jest zobowiązany do zwrotu 50% kwoty przyznanego stypendium.

do góryDział Nauki - Wyższa Szkoła Gospodarki