O Kolegium Badań Stosowanych

Dział Nauki jest wyspecjalizowaną jednostką w strukturze organizacyjnej WSG, zajmującą się wspieraniem działalności naukowo-badawczej pracowników Uczelni. 

urlopy naukowe

 

Urlopy naukowe są jedną z form wspomagania rozwoju naukowego i podnoszenia kwalifikacji pracowników Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Tryb ich przyznawania jest zawarty w Regulaminie przyznawania pomocy z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników WSG w Bydgoszczy, który stanowi Załącznik Nr 1 Uchwały Kolegium WSG z dnia 9. kwietnia 2013 r. w sprawie jednolitych wersji regulaminów dotyczących rozwoju pracowników i współpracowników WSG. Pełen tekst dokumentów jest dostępny w systemie ISAPS.

 

Podstawowe informacje nt. przyznawania urlopów naukowych:

 1. Prawo do ubiegania się o urlop naukowy przysługuje nauczycielowi akademickiemu.
 2. Urlop naukowy przyznaje się w celu przygotowania rozprawy doktorskiej lub monografii oraz przygotowania do przeprowadzenia przewodu na stopień lub tytuł naukowy.
 3. Urlop naukowy trwa nie dłużej niż 6 miesięcy.
 4. Wnioski o udzielenie urlopu naukowego składane są w terminie 6 miesięcy przed rozpoczęciem semestru objętego wnioskowanym.
 5. Wnioski o udzielenie urlopu naukowego są kierowane do Koordynatora rozwoju naukowego kadry.
 6. Do wniosku o urlop naukowy powinny być dołączone:
  - opinia kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej o przedstawionym dorobku naukowym nauczyciela akademickiego,
  - opinia promotora o stopniu zaawansowania rozprawy doktorskiej, pracy habilitacyjnej lub monografii profesorskiej,
  - oświadczenie o otwarciu przewodu doktorskiego, habilitacyjnego lub wszczęciu postepowania o nadanie tytułu naukowego,
  - oświadczenie o nie korzystaniu z urlopu naukowego z tytułu przygotowywania rozprawy doktorskiej, pracy habilitacyjnej lub monografii na tytuł profesora z innych źródeł
  - oraz oświadczenie o nie wykonywaniu pracy w ramach stosunku pracy w innej uczelni.
 7. Podstawę przyznania urlopu naukowego stanowi ocena stopnia zaawansowania rozprawy doktorskiej, a w przypadku habilitacji i monografii na tytuł profesora - ocena całokształtu osiągnięć naukowych pracownika, w tym dorobek naukowy afiliowany przy Uczelni i udział w projektach naukowo-badawczych realizowanych w WSG, osiągnięcia naukowe i badawczo-rozwojowe oraz zaangażowanie w działania organizacyjne w Uczelni.
 8. Osoba, korzystająca z urlopu naukowego jest zobowiązana do przedstawienia sprawozdania końcowego z realizacji zadania, na które był przyznany urlop.

 

 

 

 

do góryDział Nauki - Wyższa Szkoła Gospodarki