O Kolegium Badań Stosowanych

Dział Nauki jest wyspecjalizowaną jednostką w strukturze organizacyjnej WSG, zajmującą się wspieraniem działalności naukowo-badawczej pracowników Uczelni. 

staże naukowe

 

Staże naukowe są jedną z form wspomagania rozwoju naukowego i podnoszenia kwalifikacji pracowników Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Tryb ich przyznawania jest zawarty w Regulaminie przyznawania pomocy z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników WSG w Bydgoszczy, który stanowi Załącznik Nr 1 Uchwały Kolegium WSG z dnia 9. kwietnia 2013 r. w sprawie jednolitych wersji regulaminów dotyczących rozwoju pracowników i współpracowników WSG. Pełen tekst dokumentów jest dostępny w systemie ISAPS.

Podstawowe informacje dot. przyznawania staży naukowych:

 1. O staż naukowy może ubiegać się nauczyciel akademicki nie posiadający stopnia doktora habilitowanego.
 2. Staż może odbywać się w jednostkach naukowych uczelni lub w instytucjach branżowych.
 3. Staż przyznaje się na okres od 1 do 6 miesięcy.
 4. Staż przyznaje się w przypadku konieczności zdobycia dodatkowego doświadczenia naukowo-dydaktycznego lub praktycznego przez pracownika, uczestnictwa w badaniach prowadzonych przez Uczelnię z innymi jednostkami naukowymi, prowadzenia badań związanych z przygotowaniem rozprawy doktorskiej lub pracy habilitacyjnej oraz w innych uzasadnionych przypadkach związanych z rozwojem jednostki naukowo-dydaktycznej.
 5. Osoba realizująca staż jest zobowiązana złożyć sprawozdanie końcowe z realizacji stażu w terminie określonym w decyzji przyznającej staż nie później niż 3 m-ce od zakończenia stażu.
 6. Na prośbę Koordynatora rozwoju naukowego kadry, osoba realizująca staż jest zobowiązana złożyć okresowe raporty dotyczące realizacji stażu.
 7. Na podstawie raportów ocenia się zasadność dalszego odbywania stażu lub stopień jego wykorzystania.
 8. W przypadku negatywnej oceny raportów, Prorektor ds. Nauki i Współpracy może zawiesić staż naukowy.


STAŻE NAUKOWE Z NCN

Konkurs na stypendia skierowany do osób, które rozpoczynają karierę naukową.
Wymogiem koniecznym do aplikowania w konkursie ETIUDA jest brak stopnia naukowego doktora. Wnioskodawca musi być na etapie przygotowywania rozprawy doktorskiej i mieć wszczęty przewód doktorski. Możliwe jest także zobowiązanie się do wszczęcia przewodu doktorskiego do dnia 30 czerwca roku następującego po roku składania wniosku (nabór wniosków co roku do 15 grudnia).

W ramach przyznanego stypendium trzeba wyjechać na zagraniczny staż, który musi trwać od 3 do 6 miesięcy. W czasie pobytu w zagranicznym ośrodku naukowym stypendysta otrzymuje zryczałtowaną kwotę 9000 zł miesięcznie, która skorygowana jest o procento wy wskaźnik korekcyjny dla danego kraju zgodnie z wartościami zamieszczonymi w tabelach. Wskaźnik ten podawany jest przez NCN w ogłoszeniu o konkursie.

Stypendysta otrzymuje finansowanie podróży (w obie strony) do zagranicznego ośrodka naukowego, w którym odbywa staż. Kwota ustalana jest ryczałtem od 1000 zł do 10000 zł w zależności od odległości między miejscem zamieszkania stypendysty a zagranicznym ośrodkiem naukowym, w którym odbywa staż.

FUGA

Konkurs adresowany do osób rozpoczynających karierę naukową, które nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, uzyskały stopień naukowy doktora.
Wnioski mogą składać również osoby, których stan prac nad doktoratem pozwala na uzyskanie stopnia naukowego doktora do dnia 30 czerwca roku następującego po roku składania wniosku (nabór wniosków co roku do 15 grudnia).

W ramach przyznanego stypendium trzeba wyjechać na staż krajowy, który musi trwać od 12 do 36 miesięcy.

Środki przyznawane dla osoby odbywającej staż, uzależnione są od czasu jego trwania i wynoszą:
 • 9 000 zł miesięcznie w okresie od 1 do 12 miesiąca trwania stażu (ok. 5500 zł miesięcznie netto);
 • 10 000 zł miesięcznie w okresie od 13 do 24 miesiąca trwania stażu (ok. 6000 zł miesięcznie netto);
 • 11 000 zł miesięcznie w okresie od 25 do 36 miesiąca trwania stażu (ok. 6500 zł miesięcznie netto).
W ramach odbywania stażu można uzyskać również dodatkowe środki na prowadzenie badań naukowych. Przeznaczyć można je na m.in. książki, konferencje, odczynniki, drobny sprzęt komputerowy, usługi obce. Maksymalne kwoty, o które można się ubiegać na 12 miesięcy stażu wynoszą:
 • 24000 zł dla paneli HS;
 • 72000 zł dla paneli ST i NZ.

 

STAŻE NAUKOWE MNiSW

MOBILNOŚĆ PLUS

Wspólny konkurs dla doktorantów i młodych doktorów organizuje natomiast Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach zgłaszanego projektu staż w zagranicznym ośrodku może trwać od 16 do 36 miesięcy.
W ramach wniosków, które uzyskają dofinansowanie przyznawane jest wynagrodzenie w formie ryczałtu:
 • w wysokości 10 000 zł na każdy miesiąc pobytu uczestnika programu w miejscowości, w której lub w pobliżu której znajduje się zagraniczny ośrodek;
 • w wysokości 2 000 zł na każdy miesiąc pobytu małżonka uczestnika programu w miejscowości, o której mowa w lit. a;
 • w wysokości 1 000 zł na osobę na każdy miesiąc pobytu niepełnoletniego dziecka uczestnika programu w miejscowości, o której mowa w lit. a;
 • w wysokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia, na każde pełne 6 miesięcy pobytu z przeznaczeniem na podróże w obie strony uczestnika programu, jego małżonka i niepełnoletnich dzieci między miejscem zamieszkania uczestnika programu a miejscowością, o której mowa w lit a. Kwota niewykorzystana na podróże po ich odbyciu może zostać wykorzystana na cel, o którym mowa w lit. a-c.

 

 

 

 

do góryDział Nauki - Wyższa Szkoła Gospodarki