O Kolegium Badań Stosowanych

Dział Nauki jest wyspecjalizowaną jednostką w strukturze organizacyjnej WSG, zajmującą się wspieraniem działalności naukowo-badawczej pracowników Uczelni. 

udział pracowników w konferencjach

Z myślą o pracownikach realizujących prace na stopnie naukowe (doktorskie lub habilitacyjne) Uczelnia stwarza dogodny klimat do nawiązywania kontaktów naukowych poprzez dofinansowywanie uczestnictwa w konferencjach naukowych.  

Prawo do sfinansowania udziału w konferencji naukowej mają pracownicy naukowo-dydaktyczni:

 •  zatrudnieni na podstawowym miejscu pracy,
 •  prowadzący badania naukowe w ramach otrzymanego grantu.

 

W uzasadnionych przypadkach Władze Uczelni mogą wyrazić zgodę na dofinansowanie uczestnictwa w konferencji pracownikom, którzy nie spełniają powyższych kryteriów. 


 

Procedura związana z przyznawaniem dofinansowania do wyjazdu na konferencje

 

 1. Wypełnienie "Zgłoszenia wyjazdu na konferencję naukową" przez pracownika i uzyskanie akceptacji dyrektora instytutu i dziekana wydziału (podpisy i pieczątki imienne).
 2. Dostarczenie kompletnego zgłoszenia* do Biura Kolegium Badań Stosowanych celem zatwierdzenia.
 3. Dostarczenie wraz ze zgłoszeniem jw. podpisanego "Oświadczenia o przekazaniu wydawnictwa pokonferencyjnego" do Biura KBS.
  UWAGA! "Zgłoszenie wyjazdu na konferencję" powinno zostać złożone w Biurze KBS najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym wyjazdem. Prosimy o odpowiednio wczesne zainicjowanie formalności, ponieważ wniosek musi zostać podpisany przez dyrektora jednostki, dziekana, Dyrektora/Koordynatora KBS oraz Rektora.
 4. Złożenie "Sprawozdania z uczestnictwa w konferencji naukowej" w terminie do dwóch tygodni po zakończeniu konferencji w Biurze KBS.
  W przypadku niedostarczenia w regulaminowym terminie sprawozdania (14 dni od terminu odbytej konferencji), pracownik korzystający z dofinansowania pobytu na konferencji naukowej może zostać obciążony jej całkowitym kosztem.


* za kompletne zgłoszenie jest uznany formularz, zawierający następujące informacje i załączniki: 

 • cel planowanego wyjazdu pracownika,
 • termin planowanego wyjazdu pracownika,
 • nazwę i organizatora konferencji,
 • tytuł referatu, postera, komunikatu itp. wygłaszanego przez pracownika na wnioskowanej konferencji,
 • informacje dotyczące kosztów związanych z wyjazdem na konferencję (opłata konferencyjna, koszty przejazdu - PKP II kl., koszty noclegu, sposób płatności - konto bankowe organizatora konferencji),
 • oświadczenie o uznaniu publikacji pokonferencyjnej pracownika jako dorobku WSG,
 • program konferencji naukowej lub zaproszenie/informację o organizowanej konferencji/potwierdzenie przyjęcia referatu itp.

 

Procedura związana z przyznawaniem dofinansowania do udziału w konferencjach organizowanych przez jednostki WSG:

 

Uczestnicy wewnętrzni czynni:

 

 1. Uczestnicy czynni mają prawo do udziału w konferencji zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Kolegium WSG z dnia 3 września 2013 r. w spr. organizacji konferencji, seminariów i warsztatów naukowych w WSG.
 2. Wszystkie osoby, których czynny udział zostanie zaakceptowany składają zgłoszenie uczestnictwa wraz z "Oświadczeniem o przekazaniu wydawnictwa pokonferencyjnego" do Biura Kolegium Badań Stosowanych.
 3. Uczestnik wewnętrzny biorący czynny udział w konferencji zobowiązany jest w terminie do 2 tygodni od zakończenia konferencji/seminarium naukowego:
 • dostarczenia sprawozdania z uczestnictwa w konferencji/seminarium naukowym do KBS,
 • afiliowania wystąpienia i publikacji przy WSG oraz dostarczenia do KBS publikacji odzwierciedlającej treść referatu prezentowanego na konferencji, zawierającej afiliację WSG, o ile przewidywano jej wydanie.

   4. W przypadku niedopełnienia odpowiednich formalności jw. uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego pokrycia kosztów udziału w konferencji/seminarium.

   5. Uczelnia nie ponosi opłat niezwiązanych z naukowym aspektem konferencji.

   6. Uczelnia nie refunduje kosztów dojazdu do miejsca konferencji oraz kosztów noclegu. Wyjątek stanowi pisemna decyzja refundacyjna Władz Uczelni. 1   Uczestnicy wewnętrzni bierni:

 

 1. Uczestnik wewnętrzny biorący udział w konferencji jedynie biernie, ma obowiązek zgłosić się do organizatora konferencji i poinformować o zamiarze uczestnictwa nie mniej niż jeden dzień przed rozpoczęciem konferencji/seminarium.
 2. Organizator konferencji sporządza listę uczestników biernych.
 3. Organizator ma prawo odmówić pracownikowi uczestnictwa w konferencji, jeśli podyktowane jest to względami organizacyjnymi, logistycznymi lub porządkowymi.
 4. Uczestnik wewnętrzny biorący bierny udział w konferencji zobowiązany jest w terminie do 2 tygodni od zakończenia konferencji/seminarium naukowego:

 

Uczestnictwo bierne nie stanowi podstawy zwolnienia pracownika z obowiązku wykonywania pracy, a studenta z obowiązku uczestnictwa w zajęciach. Pracownicy mogą za zgodą kierownika jednostki organizacyjnej przesunąć termin realizacji zadań, natomiast studenci mogą ubiegać się o wyznaczenie zasad zaliczenia nieobecności.

 

 

 

 

 

 

 

do góryDział Nauki - Wyższa Szkoła Gospodarki