O Kolegium Badań Stosowanych

Dział Nauki jest wyspecjalizowaną jednostką w strukturze organizacyjnej WSG, zajmującą się wspieraniem działalności naukowo-badawczej pracowników Uczelni. 

konkursy i stypendia dla młodych naukowców

 

STYPENDIA NAUKOWE PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY 2016

Wnioski o przyznanie stypendiów można składać do dnia 19 stycznia 2016 roku (zgodnie z zapisem w uchwale Nr IX/86/95 Rady Miejskiej Bydgoszczy z dnia 1 marca 1995 r. o mecenacie nad kulturą i nauką, zmienioną uchwałą Nr XXX/429/96 Rady Miejskiej Bydgoszczy z dnia 11 września 1996 roku)

w Wydziale Edukacji i Sportu 
Urzędu Miasta Bydgoszczy  
ul. Grudziądzka 9-15 
85-130 Bydgoszcz  

osobiście lub drogą pocztową (liczy się data stempla pocztowego).  

Prawo zgłaszania kandydatów do stypendiów przysługuje uczelniom wyższym.   

Stypendia przyznaje Prezydent Miasta Bydgoszczy na wniosek Kapituły Nagród i Stypendiów Naukowych. Stypendia dla wybitnych młodych naukowców i dla wyróżniających się studentów wręczane są  podczas corocznego koncertu organizowanego w  kwietniu danego roku, w rocznicę nadania Bydgoszczy praw miejskich.  

Zgodnie z zapisami uchwały o mecenacie nad kulturą i nauką, podstawą wysokości miesięcznej raty stypendium jest minimalne wynagrodzenie za pracę. Stypendium przyznawane jest na rok począwszy od kwietnia bieżącego roku do marca następnego roku włącznie.

Formularz wniosku


 

RAPORT - NOWY TRYB HABILITACJI

Rada Młodych Naukowców udostępniła na swojej stronie internetowej Raport opisujący nowy tryb habilitacji, który został opracowany na podstawie analizy ankiety internetowej skierowanej do wszystkich pracowników nauki. Zachęcamy do zapoznania sie ze szczegółami Raportu.


 

KROK W PRZYSZŁOŚĆ

Doktoranci z województwa kujawsko-pomorskiego mają szansę ubiegać się o stypendia w ramach V edycji programu "Krok w przyszłość". Warunkiem otrzymania świadczenia jest opracowanie rozprawy doktorskiej w ramach kierunków matematyczno-przyrodniczych i technologicznych. Stypendia wyniosą od trzech do pięciu tysięcy złotych miesięcznie.

Aby ubiegać się o stypendium konieczne jest spełnienie w szczególności warunków takich jak:

 • posiadanie otwartego przewodu doktorskiego,
 • posiadanie publikacji na części A lub B wykazu czasopism naukowych (komunikat MNiSW),
 • współpraca z co najmniej jednym przedsiębiorstwem w ramach opracowywanej rozprawy doktorskiej (współpraca w trakcie realizacji potwierdzona zawartą umową),
 • opracowywanie rozprawy doktorskiej w ramach kierunków matematyczno-przyrodniczych i technologicznych (potwierdzone zaświadczeniem o otwartym przewodem doktorskim w danej dyscyplinie naukowej).

Nabór wniosków trwa od 28 września do 9 października.

Strona internetowa Programu: www.doktoranci5-1.kujawsko-pomorskie.pl.

Pracowników zainteresowanych złożeniem wniosku prosimy o kontakt z naszym Biurem.


 

PROGRAMY BADAWCZE - TERMIN NABORU WNIOSKÓW - CZERWIEC 2015 R.

Fundusz Wyszehradzki

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 6 000 euro. Preferowane są projekty, których uczestnicy pochodzą ze wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry). Środki uzyskane z Funduszu Wyszehradzkiego, nie mogą przekraczać 80% całego budżetu projektu. W przypadku niewielkich dotacji do projektów mogą być zaangażowane trzy spośród czterech państw z Grupy Wyszehradzkiej. W przypadku współpracy transgranicznej, o grant mogą ubiegać się uczestnicy z dwóch krajów. Zgłaszane projekty mogą trwać maksymalnie do 6 miesięcy.

Termin naboru wniosków:  1 czerwca 2015 r.

http://visegradfund.org/grants/small_grants/



Nutrition and Cognitive Function (NutriCog)  

Organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki oraz konsorcjum JPI HDHL. Na polskie projekty NCN przeznaczyło 500 000 euro.

Termin naboru wniosków: 8 czerwca 2015 r.

http://ncn.gov.pl/aktualnosci/2015-03-31-ogloszenie-jpi-hdhl-nutricog


 

PRELUDIUM 9 - na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora

Termin naboru wniosków: 16 czerwca 2015 r.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 16 grudnia 2015 r.  

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych, które obejmują badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki; których okres realizacji wynosi 12 miesięcy lub 24 miesiące lub 36 miesięcy.

http://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium-16-03-2015


 

SONATA 9 na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora

Termin naboru wniosków: 16 czerwca 2015 r.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 16 grudnia 2015 r.  

W ramach konkursu rozpatrywane będą projekty realizowane przez kierownika projektu, będącego osobą rozpoczynającą karierę naukową posiadającą stopień naukowy doktora.

Przez osobę rozpoczynającą karierę naukową posiadającą stopień naukowy doktora, należy rozumieć osobę, która nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem uzyskała stopień naukowy doktora.

http://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-16-03-2015


 

European Pioneers - bezzwrotne granty na rozwój e-biznesu

European Pioneers to program dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz start-upów, które chcą pozyskać bezzwrotny grant na rozwój swojego pomysłu na e-biznes, własną firmę. Oprócz wsparcia finansowego ze środków UE, organizatorzy zapewniają uczestnikom programu bezpłatny dostęp do nowoczesnych technologii FIWARE i wszechstronne doradztwo biznesowe

Program ma zasięg europejski. Z dofinansowania o łącznej wartości ponad 4,5 mln euro skorzystają autorzy 25 projektów. W ramach konkursu istnieje możliwość otrzymania od 50 000 euro do 250 000 euro na rozwój e-biznesu.

Termin naboru wniosków: 30 czerwca 2015 r.

http://www.weblify.pl/europeanpioneers/



POWER

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej. Celem konkursu jest finansowanie projektów mobilności ponadnarodowej ukierunkowanych na aktywizację zawodową osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Budżet konkursu wynosi 77 288 600 zł. Wnioski mogą składać m.in. uczelnie wyższe.

Termin naboru wniosków: 30 czerwca 2015 r.

http://www.power.gov.pl/nabory/42-programy-mobilnosci-ponadnarodowej/



HORYZONT 2020 Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa

Konkursy nakierowane na poprawę atrakcyjności nauczania w zakresie nauk ścisłych (tzw. STEM: science, technology, engineering, mathematics) i kariery naukowej wśród młodych ludzi:   Innowacyjne sposoby na poprawę atrakcyjności edukacji w zakresie dziedzin ścisłych i zachęcenie młodych ludzi do podejmowania kariery naukowej.
 

Konkursy nakierowane na zachęcenie społeczeństwa europejskiego do włączania się w różne działania naukowe i innowacyjne:  Działania upowszechniające w Europie: wystawy i kafejki naukowe angażujące obywateli w naukę.   Platforma wymiany wiedzy.   Elektroniczne narzędzia/mechanizmy doradztwa w zakresie polityki opartej na wiedzy. Wspieranie zmian strukturalnych w instytucjach/organizacjach badawczych w celu promowania Odpowiedzialnego Prowadzenia Badań Naukowych i Innowacji (RRI). Konkursy na promowanie równości płci w badaniach i innowacjach: Ocena inicjatyw promujących równość płci w polityce badawczej i instytucjach/organizacjach badawczych.   Wspieranie instytucji badawczych we wdrażaniu planów równości płci. Konkursy na rozwijanie metod zarządzania dla lepszego rozwoju Odpowiedzialnego Prowadzenia Badań Naukowych i Innowacji:    Odpowiedzialne Prowadzenie Badań Naukowych i Innowacji w środowisku przemysłowym.  Innowacyjne podejście do rozpowszechniania wyników badań naukowych i mierzenia ich oddziaływania/wpływu. Szacowanie kosztów oszustw w badaniach naukowych oraz korzyści społeczno-ekonomicznych płynących z badań wykonanych w sposób rzetelny.
 

Termin naboru: 16 września 2015 r.

http://www.kpk.gov.pl/?p=22832


 

KONKURS NA NAJLEPSZE PRACE DOKTORSKIE DOTYCZĄCE RYNKU FINANSOWEGO

Komisja Nadzoru Finansowego ogłosiła czwartą edycję konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską.

Celem konkursu jest stymulowanie rozwoju polskiej nauki w zakresie tematyki rynku finansowego. 

W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac doktorskich napisanych w języku polskim, na podstawie których od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku nadano stopień naukowy doktora na terenie RP.

Przewiduje się nagrodę pieniężną w wysokości piętnastu tysięcy złotych. Kapituła konkursu może także przyznać wyróżnienie w wysokości pięciu tysięcy złotych.

W tegorocznej edycji prace należy nadsyłać do 16 sierpnia 2015 r.

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagrody i wyróżnienia odbędzie się nie później niż do 30 listopada 2015 r.


 

KONKURS NAUKOWEJ FUNDACJI POLPHARMY NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH -  „INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW Z DZIEDZINY FARMACJI I MEDYCYNY" - NABÓR WNIOSKÓW DO DNIA 1 CZERWCA 2015 R.

Naukowa Fundacja Polpharmy otwiera XIV edycję konkursu na finansowanie programów badawczych ze środków Fundacji.

O grant Fundacji mogą ubiegać się młodzi naukowcy, którzy w roku składania wniosku nie ukończyli 35. lat. Granica wieku może ulec przesunięciu o czas, w którym naukowiec przebywał np. na urlopie rodzicielskim, wychowawczym albo pobierał zasiłek chorobowy w związku z długotrwałą niezdolnością do pracy, maksymalnie do dwóch lat.

Wnioski należy przesyłać drogą pocztową na adres Naukowej Fundacji Polpharmy, ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa do dnia 1 czerwca 2015 r.

Regulamin, formularz wniosku oraz oświadczenia znajdują się na stronie internetowej Fundacji: www.polpharma.pl/fundacja


 

MOBILNOŚĆ PLUS - NABÓR WNIOSKÓW DO DNIA 15 KWIETNIA 2015 R.

Program zapewnia finansowanie pobytu uczestnika programu w zagranicznej jednostce naukowej, która w sposób ciągły prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe. Środki przyznane w jego ramach mogą być przeznaczone również na podróże pomiędzy miejscem zamieszkania uczestnika programu a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek naukowy, a także na opłacenie kosztów pobytu za granicą małżonka i niepełnoletnich dzieci.

W zakresie programu uczony może wnioskować o przyznanie 10 tys. zł miesięcznie na opłacenie kosztów pobytu w zagranicznym ośrodku i dodatkowo o 2 tys. zł dla małżonka oraz 1 tys. zł na niepełnoletnie dziecko. Środki finansowe mogą być przyznane na okres od 6 do 36 miesięcy. Umożliwienie wyjazdu z rodziną ma na celu zredukowanie dodatkowych barier, które mogłyby ograniczać mobilność młodych naukowców.

Wnioski można składać do 15 kwietnia 2015 roku.

Bliższe informacje są zamieszczone na stronie MNiSW.


 

NCBR - LIDER

NCBR ogłosiło nabór wniosków w dniach 15 stycznia - 15 marca br. do VI edycji Programu LIDER.

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.
Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,2 miliona złotych.
 
Program adresowany jest do osób, które:

 1. do dnia ogłoszenia konkursu nie ukończyły 35 roku życia (przy weryfikacji kryterium uwzględniane są przerwy wynikające z faktu korzystania z urlopów: macierzyńskiego, ojcowskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy),
 2. posiadają stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 5 lat przed złożeniem wniosku (5-letni okres liczony od daty obrony doktoratu do daty ogłoszenia konkursu, może zostać wydłużony o udokumentowany okres korzystania z urlopu macierzyńskiego/ojcowskiego lub wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy) lub ukończone studia II stopnia,
 3. są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia,
 4. dotychczas nie uczestniczyły w roli kierownika projektu w programie LIDER,
 5. pozyskają do współpracy jednostkę naukową, która posiada siedzibę w Polsce, i która zatrudni kierownika projektu oraz członków utworzonego przez niego zespołu badawczego,
 6. posiadają obywatelstwo polskie lub kartę pobytu w Polsce.

 
Wnioskodawca aplikuje do programu wraz z Jednostką, którą może być organizacja badawcza (publiczna lub prywatna) prowadząca badania naukowe lub prace rozwojowe.
 
Dokumenty Programu LIDER (regulamin konkursu, wzór wniosku o dofinansowanie, kryteria oceny wniosków, wzór umowy o wykonanie i finansowanie projektu) dostępne są na stronie
http://www.ncbr.gov.pl/lider/lider-vi-edycja/materialy-do pobrania.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami!


 

STYPENDIA MINISTRA DLA WYBITNYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW, KTÓRZY NIE UKOŃCZYLI 35. ROKU ŻYCIA

Wnioski o stypendia mogą być składane od 2 stycznia 2015 r. Stypendium może być przyznane osobie prowadzącej działalność naukową, która nie ukończyła 35. roku życia w chwili składania wniosku.

Stypendia są przyznawane przez ministra właściwego do spraw nauki corocznie, na podstawie złożonych wniosków, w drodze konkursu.

Podstawą jest art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz.1620) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2014 r., poz. 422).

Wnioski o stypendia należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF,  na stronie osf.opi.org.pl do dnia 31 marca 2015 r. oraz przez platformę e-PUAP (epuap.gov.pl).

Wnioski wypełnia się w systemie OSF, natomiast przez platformę e-PUAP wysyła się tylko oświadczenie kierownika jednostki wnioskującej (dziekan/dyrektor), wygenerowane z systemu OSF po zakończeniu wypełniania wniosku. Brak tego oświadczenia spowoduje pozostawienie wniosku złożonego w systemie OSF bez rozpatrzenia.

Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. 


 

STYPENDIA NAUKOWE PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY 2015

Wnioski o przyznanie stypendiów można składać do dnia 19 stycznia 2015 roku (zgodnie z zapisem w uchwale Nr IX/86/95 Rady Miejskiej Bydgoszczy z dnia 1 marca 1995 r. o mecenacie nad kulturą i nauką, zmienioną uchwałą Nr XXX/429/96 Rady Miejskiej Bydgoszczy z dnia 11 września 1996 roku)

w Wydziale Edukacji i Sportu 
Urzędu Miasta Bydgoszczy  
ul. Grudziądzka 9-15 
85-130 Bydgoszcz  

osobiście lub drogą pocztową (liczy się data stempla pocztowego).  

Prawo zgłaszania kandydatów do stypendiów przysługuje uczelniom wyższym.   

Stypendia przyznaje Prezydent Miasta Bydgoszczy na wniosek Kapituły Nagród i Stypendiów Naukowych. Stypendia dla wybitnych młodych naukowców i dla wyróżniających się studentów wręczane są  podczas corocznego koncertu organizowanego w  kwietniu danego roku, w rocznicę nadania Bydgoszczy praw miejskich.  

Zgodnie z zapisami uchwały o mecenacie nad kulturą i nauką, podstawą wysokości miesięcznej raty stypendium jest minimalne wynagrodzenie za pracę. Stypendium przyznawane jest na rok począwszy od kwietnia bieżącego roku do marca następnego roku włącznie.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami!


 

KROK W PRZYSZŁOŚĆ - STYPENDIA DLA DOKTORANTÓW

Od 1 października 2014 r. do 17 października 2014 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach projektu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów”, którego organizatorem jest Urząd Marszałkowski województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach konkursu przyznanych zostanie 50 12-miesięcznych stypendiów. Miesięczna wysokość każdego stypendium wynosi 5 000 zł.

Podczas oceny złożonych wniosków pod uwagę brane są następujące kryteria:

- posiadanie otwartego przewodu doktorskiego;

- posiadanie publikacji na części A lub B wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach (komunikat MNiSW);

- współpraca z co najmniej jednym przedsiębiorstwem;

- realizowanie doktoratu w jednej z dyscyplin naukowych wymienionych w regulaminie projektu;

- opracowanie i przedstawienie harmonogramu pracy naukowej we współpracy z przedsiębiorstwem na dany rok akademicki, zatwierdzonego przez opiekuna lub promotora oraz przedstawiciela przedsiębiorcy.

Bliższe informacje są dostępne na stronie internetowej: http://doktoranci5-2.kujawsko-pomorskie.pl/85,dokumenty-do-pobrania.html.

Prosimy o kontakt z naszym Biurem pracowników chcących złożyć wniosek w tej edycji.


 

MENTORING - FNP

Do 1 września 2014 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Mentoring FNP. Konkurs adresowany jest do osób, które są doktorami i są zatrudnione w polskiej jednostce naukowej oraz absolwentów studiów doktoranckich, o ile od momentu uzyskania przez nich stopnia doktora nie minęło 12 miesięcy. 
Celem konkursu jest ułatwienie młodym naukowcom nawiązania kontaktów i współpracy mentoringowej z doświadczonymi uczonymi o uznanym dorobku naukowym.
 

Osoby, których zgłoszenia zostaną zakwalifikowane do finansowania uzyskają środki na maksymalnie cztery krótkie spotkania mentora i mentorowanego. Fundacja zakupi bądź zrefunduje bilet na przejazd oraz w ramach limitu zwróci koszty noclegu, wyżywienia i transportu lokalnego poniesione na miejscu.

Podstawą relacji mentoringowej jest plan współpracy opracowany wspólnie przez mentora i mentorowanego, który musi obejmować okres nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesiące.

Mentorem może być osoba o ugruntowanej i uznanej pozycji w międzynarodowym środowisku naukowym.

 

COACHING - NOWY KONKURS FNP

Do 1 września 2014 r. trwa nabór wniosków w nowy konkursie Coaching, który organizowany jest przez FnP. Celem konkursu jest udzielenie młodym naukowcom wsparcia w podejmowaniu wyzwań zawodowych i osiąganiu kolejnych etapów kariery naukowej, w procesie podejmowania decyzji oraz w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w pracy zawodowej.

Wnioski mogą składać pracownicy naukowi zamieszkali w Polsce i zatrudnieni na umowę o pracę w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie Polski oraz absolwenci studiów doktoranckich do 12 miesięcy od uzyskania stopnia doktora.

Osoby, które zostaną zakwalifikowane do wzięcia udziału w programie, będą miały sfinansowane proces coachingowy składający się z od 3 do 6 sesji coachingowych trwających 90-120 minut każda. W ich tracie prowadzona będzie indywidualna praca nad rozwijaniem kompetencji zawodowych uczestnika w wybranym przez niego obszarze. Obszar rozwijanych kompetencji musi być zgodny z celami programu SKILLS. Zaliczają się do nich:
 
 • zarządzanie badaniami naukowymi;
 • zarządzanie zespołami naukowymi;
 • współpraca interdyscyplinarna;
 • komunikacja naukowa;
 • komercjalizacja wyników badań;
 • przedsiębiorczość.

Nabór kandydatów do udziału w szkoleniach w ramach konkursu Coaching prowadzona będzie cztery razy do roku, za pośrednictwem strony internetowej http://szkolenia.fnp.org.pl.

 


 

VI KONKURS NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO NA PROJEKTY BADAWCZE

Do 31 sierpnia 2014 r. trwa nabór wniosków indywidualnych i zespołowych w ramach VI konkursu Narodowego Banku Polskiego na projekty badawcze. Budżet konkursu wynosi 500 000 zł. Wnioski mogą składać m.in. studenci, doktoranci, pracownicy naukowo-dydaktyczni uczelni wyższych oraz pracownicy instytutów badawczych.

Zgodnie z regulaminem konkursu problematyka projektów zgłaszanych do konkursu powinna być zgodna z „Ramowym programem badań ekonomicznych NBP na lata 2013-2016”. Zgodnie z jego zapisami za szczególnie ważne uznane zostały następujące zagadnienia:
 • Analiza popytu na pieniądz gotówkowy w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru przestrzennego;

 • Analiza (sieci) sektorowych powiązań w gospodarce polskiej;

 • Analiza otoczenia instytucjonalnego krajów strefy euro z zakresu funkcjonowania rynków pracy oraz produktów (w tym rynku nieruchomości) w celu identyfikacji czynników, które prowadziły do zróżnicowania sytuacji gospodarczej krajów członkowskich od momentu powstania strefy euro;

 • Ewolucja struktury i modeli funkcjonowania systemów finansowych w krajach rozwiniętych, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na rozwój i stabilność systemu finansowego w Europie Środkowej i Wschodniej;

 • Usługi finansowe poza sektorem regulowanym – odbiór społeczny, skala oraz wpływ na sytuację ekonomiczną gospodarstw domowych i stabilność systemu finansowego. Rekomendacje dla polityki regulacyjnej państwa w tym zakresie;

 • Uwarunkowania przyszłego członkostwa Polski w strefie euro a szanse i ryzyka z przystąpienia do unii walutowej, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów instytucjonalnych.

Zgłaszany projekt może trwać do 24 miesięcy. NBP sfinansuje do dziesięciu projektów. Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 17 listopada 2014 r.

 


STYPENDIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DOKTORANTÓW NA ROK 2014/2015

Do 15 października 2014 r. uczelnie mogą składać wnioski o przyznanie doktorantom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2014/2015. Ministerstwo może przyznać do 100 stypendiów. Wysokość pojedynczego stypendium nie może przekroczyć 25 000 zł.

Zasady przyznawania stypendiów ministra dla doktorantów regulowane są na podstawie
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania doktorantom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia.

Stypendium może być przyznane doktorantowi, który spełnił łącznie następujące warunki:
 • wykazał się postępami w pracy naukowej;
 • uzyskał wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich w poprzednim roku akademickim (tj. 2013/2014), klasyfikujące go wśród 5% najlepszych doktorantów w danej dziedzinie;
 • uzyskał wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe w okresie od dnia rozpoczęcia studiów doktoranckich do dnia 30 czerwca 2013 r.
Wnioski o stypendia są przekazywane odpowiednim ministrom w terminie do 15 października 2014 r. W przypadku:
 • uczelni nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – wnioski przesyła uczelnia pod adresem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa);
 • uczelni wojskowych, służb państwowych, artystycznych, medycznych oraz morskich – wnioski przesyła uczelnia pod adres ministerstw nadzorujących daną uczelnię (wnioski te są następnie przekazywane do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do dnia 31 października 2014 r. po ich zaopiniowaniu przez właściwego ministra).

 

KONKURS O NAGRODĘ ABB

Do 15 listopada 2014 r. można składać wnioski w ramach konkursu organizowanego przez koncern ABB.

Do konkursu mogą zgłaszać się autorzy obronionych prac magisterskich, inżynierskich oraz doktorskich, napisanych w języku polskim lub angielskim.

Nagroda główna wynosi 30 000 zł, a dwa wyróżnienia po 15 000 zł każde.

Prace muszą dotyczyć tematyki:

 • Elektroenergetyka;
 • Automatyka i diagnostyka przemysłowa;
 • Energoelektronika;
 • Inżynieria i zarządzanie procesami wytwarzania;
 • Zaawansowane technologie i systemy inżynierskie;
 • Technologie i systemy informatyczne;
 • Nanotechnologia i inżynieria materiałowa w zastosowaniach przemysłowych.
 

Konkurs ma charakter dwuetapowy.

I. Zgłoszenia do 15 listopada 2014 r.
W jego ramach konieczne jest wypełnienie
formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie go razem ze streszczeniem pracy na adres Centrum Badawczego ABB w Krakowie lub pocztą elektroniczną na adres konkurs@pl.abb.com. Streszczenie może zawierać do 1000 słów. Powinno także wykazywać innowacyjność i oryginalny charakter zgłaszanej pracy.

II. Zgłoszenia do 31 stycznia 2015 r.
Do II etapu zakwalifikowanych zostanie do 50 autorów najlepszych prac. W ramach II etapu należy wypełnić
formularza zgłoszeniowego i przesłaniu go razem z egzemplarzem zgłaszanej pracy do Centrum Badawczego ABB w Krakowie.


 

SKILLS-PRAXIS

Do 15 września 2014 r. trwa nabór wniosków w ramach programu Praxis. Celem programu jest umożliwienie jego uczestnikom podniesienia kwalifikacji z zakresu zarządzania badaniami naukowymi, zarządzania zespołami naukowymi, współpracy interdyscyplinarnej, komercjalizacji wyników badań w ramach stażu odbywanego w zagranicznej jednostce naukowej lub firmie. 
 
Zgłoszenia mogą przesyłać przedstawiciele wszystkich dziedzin nauki i:
 
 • są pracownikami naukowymi zamieszkałymi w Polsce i zatrudnionymi na umowę o pracę w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP;
 • są doktorantami z polskich jednostek naukowych, zamieszkałymi w Polsce;
 • są absolwentami studiów doktoranckich do 12 miesięcy od uzyskania stopnia doktora.
Staż w zagranicznej firmie może trwać od 1 do 6 miesięcy. W czasie przebywania na stażu wypłacane są następujące świadczenia:
 
 • ryczałt na koszty utrzymania (w wysokości zależnej od kraju, w którym odbywany jest staż, kwotą bazową jest 1.555 euro m-cznie);
 • miesięczny dodatek podróżny – 600 euro na każde pełne 30 dni pobytu;
 • refundację wydatków (tylko w przypadku jednostki naukowej), na pokrycie opłat związanych z zapewnieniem stanowiska pracy (tzw. bench fee), do 650 euro m-cznie.

Składanie wniosków w ramach konkursu Praxis odbywa się na http://szkolenia.fnp.org.pl/.


 

STYPENDIA NAUKOWE DLA MŁODYCH WYBITNYCH NAUKOWCÓW - IX EDYCJA KONKURSU

Uprzejmie informujemy, że uruchomiono aplikację, umożliwiającą elektroniczne składanie wniosków o przyznanie stypendiów dla wybitnych młodych naukowców za pośrednictwem systemu OSF (https://osf.opi.org.pl/app/).
Wnioski można składać do 31 marca.

Wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców mogą składać wyłącznie rady naukowe, rady wydziałów lub organy reprezentujące inne jednostki naukowe, zatrudniające młodych naukowców.

Do wniosku dołącza się rozszerzoną opinię rady naukowej lub rady wydziału o kandydacie.

Stypendium może być przyznane młodemu naukowcowi, który nie ukończył 35. roku życia do dnia wysłania wniosku do MNiSW w systemie OSF (co jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku w rozumieniu rozporządzenia).

Aplikacja umożliwiająca elektroniczne składanie wniosków w systemie OSF będzie uruchomiona w połowie stycznia 2014 r.


 

STAŻ SUKCESEM NAUKOWCA - III EDYCJA - DRUGI NABÓR WNIOSKÓW

Zapraszamy do udziału w III edycji projektu "Staż Sukcesem Naukowca". Drugi nabór wniosków odbędzie się w dniach 10. lutego - 31 marca 2014 r.

Bliższe informacje nt. projektu i naboru wniosków znajdą Państwo na stronie Projektu http://kujawsko-pomorskie.ssn3.paip.pl/Home/AboutProject.

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków!


 

NAGRODA NAUKOWA PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY - STYPENDIA DLA WYBITNYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Bydgoszczy zwraca się z prośbą o zgłaszanie kandydatów do Stypendiów Prezydenta Miasta Bydgoszczy dla wybitnych młodych naukowców.

Wnioski o przyznanie stypendiów można składać do dnia 19 stycznia 2014 roku (zgodnie z zapisem uchwały Nr IX/86/95 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 1 marca 1995 r. o mecenacie nad kulturą i nauką, zmienioną Uchwałą Nr XXX/429/96 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 11 września 1996 roku).

w Wydziale Edukacji
Urzędu Miasta Bydgoszczy
ul. Grudziądzka 9-15
85-130 Bydgoszcz

osobiście lub drogą pocztową (liczy się data stempla pocztowego).
Dodatkowe informacje na temat zasad i trybu przyznania Stypendiów można uzyskać pod nr tel. 58 58 282.

Zgodnie Uchwałą Nr IX/86/95Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 1 marca 1995r. o mecenacie nad kulturą i nauką, zmienioną Uchwałą Nr XXX/429/96 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 11 września 1996 roku, ustanawia się dwa Stypendia Prezydenta Miasta dla wybitnych młodych naukowców.

Stypendia przyznaje Prezydent Miasta Bydgoszczy na wniosek Kapituły Nagród i Stypendiów Naukowych.
Kapitułę powołuje Prezydent Miasta w liczbie dziewięciu osób spośród wybitnych uczonych w uzgodnieniu z Komisją Kultury i Nauki na czas trwania kadencji Rady Miasta. Członkostwo w Kapitule jest pełnione honorowo. Zasady powołania oraz tryb działania Kapituły określa Regulamin.
Stypendia dla wybitnych młodych naukowców wręczane są  podczas corocznego koncertu organizowanego w  kwietniu danego roku, w rocznicę nadania Bydgoszczy praw miejskich.

Zgodnie zapisami Uchwały o mecenacie nad kulturą i nauką, podstawą wysokości miesięcznej raty stypendium jest minimalne wynagrodzenie za pracę. Stypendium przyznawane jest na rok począwszy od kwietnia bieżącego roku do marca następnego roku włącznie.


 

PRZEWODNIK PO STYPENDIACH, KONKURSACH I PROGRAMACH DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

Zapraszamy do zapoznania się z Przewodnikiem MNiSW, zawierającym szczegółowy opis programów, stypendiów i staży adresowanych do młodych naukowców przed i po doktoracie.


 

STAŻ SUKCESEM NAUKOWCA - III EDYCJA

Zapraszamy do udziału w III edycji projektu "Staż Sukcesem Naukowca". Niektóre zasady uległy modyfikacji w porównaniu z wcześniejszymi edycjami:

Do udziału w projekcie "Staż Sukcesem Naukowca III edycja" zapraszamy osoby do 35. roku życia, które są pracownikami naukowymi jednostek naukowych lub pracownikami naukowymi i naukowo - dydaktycznymi uczelni wyższych  (w rozumieniu Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych Dz. U. z 2010 Nr 96, poz. 618 art.33 lub zgodnie z przepisami Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym: Dz. U. z 2005 Nr 164, poz. 1365, z późn. zm., art. 110 i 114), zamieszkałe lub pracujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (w rozumieniu kodeksu cywilnego) lub zatrudnione w  jednostkach naukowych lub instytutach badawczych województwa kujawsko-pomorskiego.

W projekcie może wziąć udział łącznie 40 stażystów o wyżej określonym statusie (18 kobiet i 22 mężczyzn). Status kandydatów będzie weryfikowany na podstawie zaświadczenia z miejsca zatrudnienia (uczelni lub jednostki badawczo-rozwojowej z województwa kujawsko-pomorskiego) lub stosownego dokumentu (np. dekretu, certyfikatu, świadectwa nadania tytułu, itp.).

"Staż Sukcesem Naukowca III edycja" przewiduje wsparcie dla 20 kujawsko-pomorskich mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw. W projekcie mogą uczestniczyć podmioty, które otrzymały dofinansowanie na współpracę z jednostkami naukowymi w zakresie przeprowadzenia  badań przemysłowych, prac badawczo-rozwojowych i badań na zgodność z normami w ramach „Programu pilotażowego w województwie kujawsko-pomorskim Voucher badawczy”.

Staże trwają 6 miesięcy, a miesięczne wynagrodzenie stażysty w trakcie trwania stażu (100 godz. m-cznie na rzecz firmy) wynosi 3 000 zł.

Projekt będzie realizowany wyłącznie w kujawsko-pomorskim środowisku naukowo-badawczym i biznesowym w okresie od 1 listopada 2013 r. – 31 grudnia 2014 r.

Nabór wniosków trwa do dnia 15.01.2014 r., kolejny nabór – prawdopodobnie w I-II kwartale 2014 r.

W najbliższych dniach będzie możliwość logowania się na platformie http://kujawsko-pomorskie.ssn3.paip.pl/Home/Documents, pod w/w linkiem zamieszczone będą załączniki do formularza zgłoszeniowego zarówno dla kandydatów na stażystów, jak i przedsiębiorców.

Bliższe informacje nt. projektu i naboru wniosków znajdą Państwo na stronie Projektu http://kujawsko-pomorskie.ssn3.paip.pl/Home/AboutProject.


 

SEMINARIUM SZKOLENIOWO-DYSKUSYJNE "MECHANIZMY FINANSOWANIA BADAŃ MŁODYCH NAUKOWCÓW W POLSCE" - 27 LISTOPADA BR.

Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym Seminarium szkoleniowo-dyskusyjnym pt. „MECHANIZMY FINANSOWANIA BADAŃ MŁODYCH NAUKOWCÓW W POLSCE”, które odbędzie się w środę, 27 listopada br. o godz. 11,oo w Bibliotece Głównej UKW przy ul. Szymanowskiego 3 – sala 240 ABC.

Seminaria z tego cyklu realizowane są z inicjatywy Rady Młodych Naukowców, przy współpracy z NCN, NCBR oraz Krajowym Punktem Kontaktowym. Ich celem jest zaprezentowanie aktualnych programów oraz zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane przez wnioskodawców błędy. Będzie możliwość dyskusji uczestników z gośćmi oraz wymiany własnych doświadczeń.


 

KONKURS StRuNa

Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji ogólnopolskiego Konkursu StRuNa (nazwa od St-udencki Ru-ch Na-ukowy), którego celem jest wybranie najlepszych projektów naukowych oraz nagrodzenie osób i instytucji, które przyczyniły się do ich realizacji. Patronat nad konkursem objęła profesor Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Zapraszamy na Facebooka, gdzie na bieżąco informujemy o przebiegu Konkursu:

http://www.facebook.com/StudenckiRuchNaukowyStRuNa

https://www.facebook.com/FunduszPomocyStudentom

 

 

Nagrody za najlepsze projekty
realizowane przez studentów lub doktorantów – StRuNa 2013

W trzeciej edycji Konkursu StRuNa zostaną nagrodzone koła naukowe i inne organizacje studenckie, które zrealizowały swoje projekty między 1 października 2012 roku a 30 września 2013 roku.

Konkurs StRuNa posiada 7 kategorii:

„Projekt Roku 2013”,

„Koło Naukowe Roku 2013”,

„Wyprawa Roku 2013”,

„Publikacja Roku 2013”,

„Konferencja Roku 2013”,

„Opiekun Roku 2013”,

„Mecenas Roku 2013”


Zgłoszenia należy wysyłać za pośrednictwem strony www.struna.edu.pl do 14 października 2013 roku (poniedziałek), do godziny 23:59.

Zainteresowanych zapraszamy do zakładki „najlepsze w 2013 roku” oraz do zapoznania się z regulaminem.

Konkurs jest częścią Programu StRuNa, który polega na promocji ruchu naukowego studentów i doktorantów. Nazwa StRuNa to skrótowiec utworzony z pierwszych liter słów St-udencki Ru-ch Na-ukowy. W ramach Programu działa również ogólnopolska baza organizacji realizujących projekty naukowe dla studentów. Obecnie zawiera ona informacje o 5257 kołach i organizacjach. Sprawdź czy jest w niej Twoja organizacja i czy wszystkie dane o niej są poprawne (www.struna.edu.pl). Tylko figurowanie w bazie pozwala ubiegać się o nagrody za najlepsze projekty naukowe.

Na stronie www.struna.edu.pl można zapoznać się również z wynikami poprzednich edycji, w której wręczono łącznie 51 nagród i wyróżnień. Uroczystość wręczenia nagród w tegorocznej edycji Konkursu StRuNa odbędzie się pod koniec listopada br. w Warszawie.

_______________________________________________________________________________________

Program StRuNa jest realizowany pod patronatem prof. Barbary Kudryckiej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Programem administruje Fundacja „Fundusz Pomocy Studentom”.



 

PROGRAM "KROK W PRZYSZŁOŚĆ" - V. EDYCJA

Dnia 1 października 2013 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego rozpocznie nabór wniosków w V. edycji Programu "Krok w Przyszłość", który ma na celu wsparcie rozwoju edukacji i kariery naukowej młodych naukowców.

W tym roku zmianie uległy kryteria naboru oraz zasady oceny wniosków o przyznanie stypendium.

Program skierowany jest do doktorantów kształcących się na kierunkach matematyczno-przyrodniczych i technologicznych oraz zgodnych z Regionalną Strategią Innowacyjności Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Bliższe informacje są dostępne na stronie Projektu.

Termin składania wniosków mija dnia 18 października br.


 

SZKOLENIA Z ZAKRESU KOMERCJALIZACJI NAUKI DLA BADACZY Z DZIEDZIN SPOŁECZNYCH

We wrześniu rozpoczyna się nabór na szkolenia z zakresu komercjalizacji nauki dla badaczy z dziedzin społecznych, które są częścią projektu "BRing. Nauki społeczne dla gospodarki", który skierowany jest do naukowców z szeroko pojmowanych dziedzin społecznych ( socjologii, psychologii, pedagogiki, ekonomii, politologii etc.) zatrudnionych na etatach naukowych i naukowo-dydaktycznych w szkołach wyższych, instytutach badawczych i instytutach naukowych PAN.

Naukowcy mogą bezpłatnie wziąć udział w szkoleniach oraz skorzystać z programu płatnych 4-miesięcznych staży, w których przewidziano wynagrodzenia wynoszące łącznie 12 tys. zł brutto na osobę.

Program szkoleniowy obejmuje 4 moduły. Każdy moduł ma formę dwudniowego szkolenia (łącznie 64 godziny zajęć).

Projekt realizowany jest przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.

Bliższe informacje są dostępne na stronie http://www.bepluser.pl/szkolenia/.


 

STYPENDIA MINISTRA DLA DOKTORANTÓW ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA NA R.A. 2013/2014

Od dnia 1 lipca 2013 r. rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie doktorantom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia.
Kwestie przyznawania tych stypendiów regulują przepisy:

 •  art. 199 i art. 199c ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn.   zm.),
 •  rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania doktorantom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia (Dz. U. Nr  214, poz. 1271).


Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, o stypendium może się ubiegać doktorant uczelni publicznej lub niepublicznej studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych najwcześniej po zaliczeniu pierwszego roku studiów doktoranckich. O stypendium nie mogą się ubiegać doktoranci jednostek naukowych.

Stypendium ministra na rok akademicki 2013/2014 może być przyznane doktorantowi, który spełnił łącznie następujące warunki:

 1. wykazał się postępami w pracy naukowej;
 2. uzyskał wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich w poprzednim roku akademickim (tj. 2012/2013), klasyfikujące go wśród 5% najlepszych doktorantów w danej dziedzinie;
 3. uzyskał wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe w okresie od dnia rozpoczęcia studiów doktoranckich do dnia 30 czerwca 2013 r.

Przy ocenie wniosków o stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe brane są pod uwagę następujące osiągnięcia:

 • co najmniej dwie publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym lub publikacje naukowe w formie książki;
 • znaczący udział w projektach lub grantach badawczych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi;
 • autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego;
 • wystąpienia na międzynarodowych konferencjach naukowych;
 • nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu międzynarodowym.

Zgodnie z art. 199c ww. ustawy, o stypendium wnioskuje do Ministra rektor uczelni.
Każdy wniosek wymaga opinii rady podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, a w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej – senatu uczelni. Opinia rady danego wydziału lub senatu uczelni może dotyczyć wyłącznie kryteriów przyznania stypendium wskazanych w rozporządzeniu, co oznacza możliwość negatywnego zaopiniowania wniosków, które nie spełniają choćby jednego z warunków wskazanych w § 2 pkt 2 rozporządzenia. Sposób opiniowania wniosków o stypendium ministra ustala uczelnia i podaje do wiadomości doktorantów. Rektor uczelni przekazuje Ministrowi jedynie pozytywnie zaopiniowane wnioski.

 
Wnioski o stypendia ministra są przekazywane odpowiednim ministrom w terminie do 15 października 2013 r.
W przypadku:

 • uczelni nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – wnioski przesyła uczelnia pod adresem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa);
 • uczelni wojskowych, służb państwowych, artystycznych, medycznych oraz morskich –  wnioski przesyła uczelnia pod adresem ministerstw nadzorujących daną uczelnię (wnioski te są następnie przekazywane do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do dnia 31 października 2013 r. po ich zaopiniowaniu przez właściwego ministra).


Lista stypendystów zostanie ogłoszona na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w grudniu 2013 r. Do uczelni oraz doktorantów zostaną wysłane decyzje administracyjne w sprawie przyznania lub odmowy przyznania stypendium.
Stypendium wypłaca doktorantowi uczelnia ze środków przekazanych na ten cel przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Bliższe informacje znajdą Państwo na stronie MNiSW.


 

RADA MŁODYCH NAUKOWCÓW

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową Rady Młodych Naukowców, organu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Znajdą Państwo na niej informacje o wszelkich inicjatywach i działaniach Rady, m.in. poradnik RMN "Jak napisać wniosek o finansowanie badań naukowych" oraz informacje o ogłaszanych konkursach o granty.


 

KOLEJNY NABÓR ARTYKUŁÓW DO CZASOPISMA NAUKOWEGO "STRUNA - BIULETYN MŁODYCH NAUKOWCÓW"

Przekazujemy informację o rozpoczęciu kolejnego naboru tekstów do  pisma prezentującego osiągnięcia naukowe studentów i doktorantów  "StRuNa - Biuletyn Młodych Naukowców".
Teksty zgłoszone w niniejszym  naborze ukażą się drukiem w grudniu bieżącego roku.

Celem prowadzonego naboru jest umożliwienie najmłodszym przedstawicielom społeczności akademickiej opublikowania artykułów  mogących wnieść wkład w rozwój nauki. Redakcja nie przyjmuje żadnych wstępnych założeń odnośnie tego, z jakimi dyscyplinami naukowymi mają być związani autorzy artykułów, ani jakie mają reprezentować typy uczelni czy ośrodki akademickie. Autor artykułu naukowego w dniu przesłania zgłoszenia musi  posiadać status studenta lub doktoranta.

Obowiązują zasady naboru umieszczone na stronie www.struna.edu.pl.

W przypadku pojawienia się niejasności dotyczących zasad  naboru należy skierować zapytanie na
adresredakcja@struna.edu.pl. W ciągu pięciu dni roboczych odpowiedź zostanie skierowana bezpośrednio  do autora zapytania lub pojawi się w postaci komunikatu umieszczonego  na www.struna.edu.pl
. Redakcja nie udziela odpowiedzi autorom zapytań,  których wątpliwości zostały już wyjaśnione we wcześniejszych  komunikatach umieszczonych w zakładce ,,Biuletyn Młodych Naukowców". Żaden tekst zgłoszony do pierwszego naboru ,,StRuNy" nie może  brać udziału w trzecim naborze. Osoby, które brały udział w naborze  drugim mogą zgłaszać poprawione wersje swoich artykułów do naboru trzeciego.

"StRuNa" jest ogólnopolskim  (niezwiązanym z żadną uczelnią), niezależnym (wydawanym przez organizację pozarządową) drukowanym czasopismem naukowym (ISSN  2299-3088).

Nieprzekraczalny termin przyjmowania kompletnych publikacji,  spełniających wszystkie wymogi formalne, upływa 8 września 2013 r. o  godzinie 23.59.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie:
http://struna.edu.pl/biuletyn-mlodych-naukowcow.html


 

KONKURSY I STYPENDIA MARIE CURIE

14. marca br. Komisja Europejska ogłosiła ostatnie konkursy na granty indywidualne i stypendia MARIE CURIE.

Wnioski należy składać on-line w terminie do 14. sierpnia br. godz. 17.00 czasu brukselskiego poprzez Electronic Proposal Submission (SEP).


 

 

do góryDział Nauki - Wyższa Szkoła Gospodarki