O Kolegium Badań Stosowanych

Dział Nauki jest wyspecjalizowaną jednostką w strukturze organizacyjnej WSG, zajmującą się wspieraniem działalności naukowo-badawczej pracowników Uczelni. 

Przewód doktorski

 

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora musi posiadać tytuł zawodowy magistra/magistra inżyniera lub licencjata/inżyniera z "Diamentowym Grantem" w ramach programu ustanowionego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zgodnie z nowelizacją Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 18 marca 2011 r. oraz przepisami dotyczącymi trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, warunkiem otwarcia przewodu jest co najmniej jedna książka, rozdział w książce, publikacja w indeksowanym czasopiśmie lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej.

Wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego należy przedstawić:

- oryginał lub poświadczoną kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego,

- proponowany temat i koncepcje pracy doktorskiej, ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej, w zakresie której ma być otwarty przewód doktorski, propozycje osoby promotora oraz dyscypliny dodatkowej,

- wykaz prac naukowych, dorobku artystycznego wraz z dokumentacją ich publicznej prezentacji oraz informację o działalności popularyzującej naukę,

- informacje o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli już wcześniej ubiegano się o nadanie stopnia doktora w tej samej dyscyplinie,

- certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego, jeśli takowy jest w posiadaniu kandydata:

Telc GmbH, WBT Weiterbildungs-Testsysteme GmbH;

B2 Certificate in English advantage, B2 Certificate in English for Business Purposesadvantage, Certificate in English for Technical Purposes (B2), telc English B2, telc English B2 Business, telc English B2 Technical, telc English C1;

Certificat Supérieur de Français (B2), telc Français B2;

Zertifikat Deutsch Plus (B2), Zertifikat Deutsch für den Beruf (B2) (telc Deutsch B2 Beruf), telc Deutsch B2, telc Deutsch C1;

Certificado de Espańol para Relaciones Profesionales (B2), telc Español B2; Certificato Superiore d’Italiano (B2), telc Italiano B2;

- wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski.

 

Rada jednostki organizacyjnej, gdzie został złożony wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego, powołuje komisje przeprowadzające egzaminy doktorskie w zakresie:
- dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej,
- dyscypliny dodatkowej,
- obcego języka nowożytnego, jeśli osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora nie posiada certyfikatu jw.

 

Rozprawa doktorska, przygotowywana pod opieką promotora lub promotora i promotora pomocniczego, powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego lub oryginalne dokonanie artystyczne oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej lub artystycznej oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej/artystycznej. Może mieć formę maszynopisu książki, książki wydanej lub spójnego tematycznie zbioru rozdziałów w książkach wydanych, spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach naukowych, pracy projektowej, konstrukcyjnej, technologicznej lub artystycznej.

W przewodach doktorskich powołuje się co najmniej dwóch recenzentów spośród osób zatrudnionych w szkole wyższej lub jednostce organizacyjnej innej niż ta, której pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora i nie będących członkami rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski. Recenzję przedstawia się w wersji papierowej i elektronicznej, nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o jej sporządzenie. Jest możliwe przedłużenie terminu przedstawienia recenzji o miesiąc.

Czynności przewodu doktorskiego kończą się uchwałami rady jednostki organizacyjnej w przedmiocie:
- wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora, a także promotora pomocniczego, w przypadku jego udziału w przewodzie,
- wyznaczenia recenzentów,
- przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony,
- przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej,
- nadania stopnia doktora.


 

Zgodnie z Regulaminem przyznawania pomocy z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy (dokument dostępny w systemie ISAPS - Akty Prawne), o sfinansowanie kosztów przewodu doktorskiego mogą ubiegać się wszyscy pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy w oparciu o umowę o pracę.

Przy ocenie wniosku bierze się pod uwagę:
- stopień zaawansowania pracy doktorskiej,
- osiągnięcia naukowe i badawczo-rozwojowe,
- zaangażowanie w działania organizacyjne w Uczelni.

W decyzji o przyznaniu refundacji określa się wysokość refundacji, zasady rozliczania oraz obowiązki pracownika otrzymującego refundację, w tym przybliżoną datę zakończenia przewodu doktorskiego.


 

Podstawowe akty prawne dot. doktoratu:

  1. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki.
  2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

 

 

do góryDział Nauki - Wyższa Szkoła Gospodarki