O Kolegium Badań Stosowanych

Dział Nauki jest wyspecjalizowaną jednostką w strukturze organizacyjnej WSG, zajmującą się wspieraniem działalności naukowo-badawczej pracowników Uczelni. 

konkursy i nagrody dla pracowników naukowych


FUN - NOWE KONKURSY

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła szczegóły swoich programów na najbliższe lata.

Na konkursy dla naukowców przeznaczonych zostanie ponad 615 000 000 zł. Pierwsze edycje w nowych konkursach Team, First Team, Team Tech, Homing oraz Powroty zostaną otwarte w lutym i marcu 2016 r.

W nowych konkursach Fundacja na rzecz Nauki Polskiej stawia na projekty, które będą charakteryzowały się możliwościami aplikacyjnymi i będą realizowane w międzynarodowych zespołach badawczych. FNP stawia także na tworzenie nowych miejsc pracy dla naukowców. Środki przyznawane na wynagrodzenie będą zawierały wszelkie koszty ponoszone po stronie pracodawcy oraz pracownika. 

W najbliższych tygodniach otwarte zostaną nabory w następujących programach:
 
 • TEAM - w ramach konkursu wybitni naukowcy z całego świata uzyskają możliwość prowadzenia projektów zespołowych w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce. Zgłaszane projekty będą mogły trwać do 36 miesięcy. Zalecana wysokość budżetu nie powinna przekraczać 3 500 000 zł.

 

 • TEAM TECH - w ramach konkursu środki na prowadzenie projektu zespołowego będą mogli uzyskać uczeni z dowolnego kraju świata, którzy posiadają wybitne doświadczenie we wdrażaniu wyników prac badawczych do praktyki gospodarczej, bądź w realizowaniu usług badawczych czy obsłudze urządzeń badawczych na rzecz odbiorców biznesowych. Zgłaszane projekty będą mogły trwać do 36 miesięcy. Zalecana wysokość budżetu nie powinna przekraczać 3 500 000 zł.

 

 • FIRST TEAM - w ramach konkursu wybitni młodzi naukowcy z całego świata uzyskają możliwość prowadzenia projektów w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach i posiadających partnera naukowego. Zgłaszane projekty będą mogły trwać do 36 miesięcy. Zalecana wysokość budżetu nie powinna przekraczać 2 000 000 zł.

 

 • POWROTY - w ramach konkursu będzie można uzyskać środki na finansowanie innowacyjnych projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów z całego świata (niezależnie od ich narodowości), powracających do pracy naukowej po przerwie w pracach B+R, w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera naukowego. Zgłaszane projekty będą mogły trwać do 24 miesięcy. Zalecana wysokość budżetu nie powinna przekraczać 800 000 zł.

 

 • HOMING - w ramach konkursu będzie można uzyskać środki na  finansowanie przełomowych projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów z całego świata (niezależnie od ich narodowości), ze szczególnym uwzględnieniem powrotów do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia, w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera naukowego. Zgłaszane projekty będą mogły trwać do 24 miesięcy. Zalecana wysokość budżetu nie powinna przekraczać 800 000 zł.
Tematyka wniosków składanych w ramach nowych konkursów, będzie musiała wpisywać się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.
 
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami poszczególnych konkursów!

 

NAGRODY MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE - 31 MARCA 2016 R.

Do 31 marca 2016 r. można składać wnioski w ramach nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne. Nagrody przyznawane są indywidualnie lub zespołowo w kategoriach badań podstawowych, badań na rzecz rozwoju społeczeństwa oraz badań na rzecz rozwoju gospodarki.

Do nagrody Ministra mogą być zgłaszani kandydaci, którzy posiadają obywatelstwo polskie - w tym pracujący za granicą - oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce uzyskali wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne.

Zgodnie z zasadami konkursu kandydatów do nagrody mogą zgłaszać:
 • rady naukowe, 
 • rady wydziałów,
 • organy reprezentujące inne jednostki naukowe,
 • organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest działalność na rzecz nauki,
 • Prezes Polskiej Akademii Nauk,
 • komitety Polskiej Akademii Nauk.
W ocenie złożonych wniosków pod uwagę brane są następujące kryteria:
 • badania podstawowe - oryginalność osiągnięcia naukowego i jego znaczenie dla rozwoju dyscypliny naukowej, w tym w szczególności w skali międzynarodowej,
 • badania na rzecz rozwoju społeczeństwa - użyteczność wyników badań naukowych lub prac rozwojowych dla rozwoju społecznego kraju,
 • badania na rzecz rozwoju gospodarki - znaczenie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych dla rozwoju określonego działu gospodarki, w tym w szczególności w skali międzynarodowej.

 

FUNDACJA NUTRICIA - PROJEKTY ZWIĄZANE Z ŻYWIENIEM CZŁOWIEKA - TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW - 30 KWIETNIA 2016 R.

Do 30 kwietnia 2016 r. można przesyłać zgłoszenia w ramach konkursu na projekty badawcze, promotorskie oraz stypendia związane z żywieniem człowieka w ramach konkursu grantowego na 2016 rok., którego organizatorem jest Fundacja Nutricia. Do konkursu można zgłaszać projekty indywidualne oraz wieloosobowe. Organizatorzy będą preferowali projekty, w realizację których zaangażowani są naukowcy z wielu ośrodków naukowych.


Przez projekt badawczy należy rozumieć zadanie naukowe lub badawczo-rozwojowe, zmierzające do osiągnięcia celu określonego w opisie projektu. Badania zgłaszane do konkursu powinny być randomizowane, a badania kliniczne muszą spełniać wymóg podwójnie ślepej próby.


Zgłaszany projekt może trwać maksymalnie dwa lata. W ramach budżetu zgłaszanego projektu koszty osobowe nie mogą przekroczyć 25% wszystkich kosztów zawartych w projekcie. W ramach kosztów osobowych można przewidzieć wydatki na wynagrodzenie kierownika grantu oraz jego zespołu badawczego. W budżecie projektu nie można przewidywać zakupu aparatury i innych środków trwałych.

Zgłoszenia należy przesyłać w języku angielskim na wypełnionym formularzu. Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie Fundacji.

 

NAGRODY NAUKOWE PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY 2016

Wzorem poprzednich lat, Wydział Edukacji Urzędu Miasta Bydgoszczy zwraca się z prośbą o zgłaszanie kandydatów do Nagrody Naukowej Prezydenta Miasta Bydgoszczy.
Wnioski o przyznanie Nagrody Naukowej można składać do dnia 19 lutego 2016 roku (zgodnie z zapisem uchwale Nr IX/86/95  Rady Miejskiej Bydgoszczy z dnia 1 marca 1995 r. o mecenacie nad kulturą i nauką, zmienioną uchwałami: Nr XXX/429/96 Rady Miejskiej Bydgoszczy z dnia 11 września 1996 roku, Nr XLII/903/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 16 lutego 2005 r., Nr LXIX/1314/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2006 r.)

w Wydziale Edukacji
Urzędu Miasta Bydgoszczy
ul. Grudziądzka 9-15
85-130 Bydgoszcz

osobiście lub drogą pocztową (liczy się data stempla pocztowego).

Dodatkowe informacje na temat zasad i trybu przyznania Nagrody Naukowej można uzyskać pod nr tel. 58 58 282.

Przyznaje się nagrodę indywidualną lub zespołową pracownikom nauki związanym ze środowiskiem bydgoskim, bądź za dzieło związane z Bydgoszczą.

Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia naukowe, które znalazły swój wyraz w publikacji, konstrukcji lub wdrożeniu  wyników badań w okresie dwóch lat poprzedzających jej przyznanie.

Nagrodę  naukową przyznaje Prezydent Miasta Bydgoszczy na wniosek Kapituły Nagród i Stypendiów Naukowych. Kapitułę powołuje Prezydent Miasta w liczbie dziewięciu osób spośród wybitnych uczonych w uzgodnieniu z Komisją Kultury i Nauki na czas trwania kadencji Rady Miasta. Członkostwo w Kapitule jest pełnione honorowo. Zasady powołania oraz tryb działania Kapituły określa Regulamin.


Nagroda Naukowa Prezydenta Miasta wręczana jest  podczas corocznego koncertu organizowanego w kwietniu danego roku, w rocznicę nadania Bydgoszczy praw miejskich.

Zgodnie z zapisami Uchwały o mecenacie nad kulturą i nauką, podstawą wysokości Nagrody Naukowej Prezydenta Miasta jest sześciokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw.

Formularz wniosku


 

PROGRAMY BADAWCZE - TERMIN NABORU WNIOSKÓW - CZERWIEC 2015 R.

Fundusz Wyszehradzki

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 6 000 euro. Preferowane są projekty, których uczestnicy pochodzą ze wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry). Środki uzyskane z Funduszu Wyszehradzkiego, nie mogą przekraczać 80% całego budżetu projektu. W przypadku niewielkich dotacji do projektów mogą być zaangażowane trzy spośród czterech państw z Grupy Wyszehradzkiej. W przypadku współpracy transgranicznej, o grant mogą ubiegać się uczestnicy z dwóch krajów. Zgłaszane projekty mogą trwać maksymalnie do 6 miesięcy.

Termin naboru wniosków:  1 czerwca 2015 r.

http://visegradfund.org/grants/small_grants/


Nutrition and Cognitive Function (NutriCog)

Organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki oraz konsorcjum JPI HDHL. Na polskie projekty NCN przeznaczyło 500 000 euro.

Termin naboru wniosków: 8 czerwca 2015 r.

http://ncn.gov.pl/aktualnosci/2015-03-31-ogloszenie-jpi-hdhl-nutricogOPUS 9 - projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów

Termin naboru wniosków: 16 czerwca 2015 r.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 16 grudnia 2015 r.  

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych, które obejmują badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki; których okres realizacji wynosi 12 miesięcy lub 24 miesiące lub 36 miesięcy.

http://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus-16-03-2015


 

PRELUDIUM 9 - na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora

Termin naboru wniosków: 16 czerwca 2015 r.

 Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 16 grudnia 2015 r.  

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych, które obejmują badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki; których okres realizacji wynosi 12 miesięcy lub 24 miesiące lub 36 miesięcy.

http://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium-16-03-2015


SONATA 9 na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora

Termin naboru wniosków: 16 czerwca 2015 r.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 16 grudnia 2015 r.  

W ramach konkursu rozpatrywane będą projekty realizowane przez kierownika projektu, będącego osobą rozpoczynającą karierę naukową posiadającą stopień naukowy doktora.

Przez osobę rozpoczynającą karierę naukową posiadającą stopień naukowy doktora, należy rozumieć osobę, która nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem uzyskała stopień naukowy doktora.

http://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-16-03-2015


 

European Pioneers - bezzwrotne granty na rozwój e-biznesu

European Pioneers to program dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz start-upów, które chcą pozyskać bezzwrotny grant na rozwój swojego pomysłu na e-biznes, własną firmę. Oprócz wsparcia finansowego ze środków UE, organizatorzy zapewniają uczestnikom programu bezpłatny dostęp do nowoczesnych technologii FIWARE i wszechstronne doradztwo biznesowe.

Program ma zasięg europejski. Z dofinansowania o łącznej wartości ponad 4,5 mln euro skorzystają autorzy 25 projektów. W ramach konkursu istnieje możliwość otrzymania od 50 000 euro do 250 000 euro na rozwój e-biznesu.

Termin naboru wniosków: 30 czerwca 2015 r.

http://www.weblify.pl/europeanpioneers/


 

POWER

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej. Celem konkursu jest finansowanie projektów mobilności ponadnarodowej ukierunkowanych na aktywizację zawodową osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Budżet konkursu wynosi 77 288 600 zł. Wnioski mogą składać m.in. uczelnie wyższe.

Termin naboru wniosków: 30 czerwca 2015 r.

http://www.power.gov.pl/nabory/42-programy-mobilnosci-ponadnarodowej/


 

HORYZONT 2020 Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa

Konkursy nakierowane na poprawę atrakcyjności nauczania w zakresie nauk ścisłych (tzw. STEM: science, technology, engineering, mathematics) i kariery naukowej wśród młodych ludzi:   Innowacyjne sposoby na poprawę atrakcyjności edukacji w zakresie dziedzin ścisłych i zachęcenie młodych ludzi do podejmowania kariery naukowej.

Konkursy nakierowane na zachęcenie społeczeństwa europejskiego do włączania się w różne działania naukowe i innowacyjne:  Działania upowszechniające w Europie: wystawy i kafejki naukowe angażujące obywateli w naukę.   Platforma wymiany wiedzy.   Elektroniczne narzędzia/mechanizmy doradztwa w zakresie polityki opartej na wiedzy. Wspieranie zmian strukturalnych w instytucjach/organizacjach badawczych w celu promowania Odpowiedzialnego Prowadzenia Badań Naukowych i Innowacji (RRI). Konkursy na promowanie równości płci w badaniach i innowacjach: Ocena inicjatyw promujących równość płci w polityce badawczej i instytucjach/organizacjach badawczych.   Wspieranie instytucji badawczych we wdrażaniu planów równości płci. Konkursy na rozwijanie metod zarządzania dla lepszego rozwoju Odpowiedzialnego Prowadzenia Badań Naukowych i Innowacji:    Odpowiedzialne Prowadzenie Badań Naukowych i Innowacji w środowisku przemysłowym.  Innowacyjne podejście do rozpowszechniania wyników badań naukowych i mierzenia ich oddziaływania/wpływu. Szacowanie kosztów oszustw w badaniach naukowych oraz korzyści społeczno-ekonomicznych płynących z badań wykonanych w sposób rzetelny.

Termin naboru: 16 września 2015 r.

http://www.kpk.gov.pl/?p=22832


 

ERA-NET Transport III - nabór wniosków w II konkursie

Celem konkursu jest finansowanie międzynarodowych projektów badawczych obejmujących zagadnienia z zakresu logistyki i łańcuchów dostaw. Na udział polskich podmiotów w projektach Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło 400 000 zł.

Termin naboru:  2 października 2015 r.

http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/ent-iii/aktualnosci/art,3249,era-net-transport-iii-otwarcie-naboru-wnioskow-w-2-konkursie.html


 

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU HUMANISTYKI - KOLEJNY KONKURS OGŁOSZONY - TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW MIJA 15 MAJA BR.

Innowacyjne badania humanistyczne i oryginalne badania interdyscyplinarne – takie projekty obejmie finansowanie w ramach konkursu „Rozwój”. Minimalna wartość projektu to 100 tys. zł.

Moduł „Rozwój” został stworzony w celu wspierania projektów badawczych służących stymulowaniu i promowaniu innowacyjnych badań humanistycznych oraz integracyjnych badań interdyscyplinarnych. Obejmie on badania z zakresu kultury polskiej i życia społeczno-kulturalnego. Wnioski w ramach modułu będzie można składać w dwóch konkursach.

W ramach
konkursu „Rozwój” 2.a finansowane będą innowacyjne projekty badawcze, które proponują oryginalne rozwiązanie ważnego i aktualnego problemu polskiej kultury. Szansę na zdobycie środków mają projekty, które zmierzają do wypracowania nowej formuły badawczej lub dziedziny przedmiotowej, rozwijania nowej subdyscypliny czy podejmowania w sposób twórczy tradycji polskich badań humanistycznych. Projekty powinien cechować uniwersalny charakter w odniesieniu do proponowanych metod i planowanych efektów.

Konkurs „Rozwój” 2.b umożliwi finansowanie projektów realizowanych w ramach innowacyjnych badań interdyscyplinarnych, w tym łączących badania humanistyczne z twórczością artystyczną. Zgłaszane rozwiązania powinny wykraczać poza jedną dziedzinę nauki – zawierać propozycje nowych narzędzi teoretycznych, włączać humanistykę polską w najważniejsze nurty badań i zmierzać do wyłonienia nowej transdyscypliny. Wnioski w ramach konkursu „Rozwój” 2.b mogą zgłaszać przedstawiciele zarówno humanistyki, jak i innych dziedzin nauki lub sztuki.

Koszt realizacji zgłaszanego projektu powinien wynosić co najmniej 100 tys. zł. Finansowanie zostanie przydzielone na okres od 2 do 3 lat. Na moduł „Rozwój” w ramach NPRH przeznaczono 30 mln zł.

Wnioski o finansowanie projektu badawczego w ramach konkursów „Rozwój” 2.a i 2.b należy wypełnić w systemie OSF, a następnie złożyć w formie elektronicznej i papierowej.

Nabór otwiera się 8 kwietnia i potrwa do 15 maja.


 

NOWE KONKURSY UNIJNE NA NAUKĘ

Komisja Europejska zatwierdziła już wszystkie programy operacyjne UE na lata 2014-2020. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami!


 

NAGRODA NAUKOWA PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY 2015

Wnioski o przyznanie Nagrody Naukowej można składać do  dnia 19 lutego 2015 roku (zgodnie z zapisem uchwale Nr IX/86/95 Rady Miejskiej Bydgoszczy z dnia 1 marca 1995 r. o mecenacie nad kulturą i nauką, zmienioną uchwałami: Nr XXX/429/96 Rady Miejskiej Bydgoszczy z dnia 11 września 1996 roku, Nr XLII/903/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 16 lutego 2005 r., Nr LXIX/1314/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2006 r.)  

w Wydziale Edukacji i Sportu 
Urzędu Miasta Bydgoszczy  
ul. Grudziądzka 9-15 
85-130 Bydgoszcz  

osobiście lub drogą pocztową (liczy się data stempla pocztowego).  

Prawo do zgłaszania kandydatów do Nagrody Naukowej przysługuje osobom  fizycznym i instytucjom naukowym. Przyznaje się nagrodę indywidualną lub zespołową pracownikom nauki związanym ze środowiskiem bydgoskim, bądź za dzieło związane z Bydgoszczą. Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia   naukowe, które znalazły swój wyraz w publikacji, konstrukcji lub wdrożeniu wyników badań w okresie dwóch lat poprzedzających jej przyznanie.  

Nagrodę  naukową przyznaje Prezydent Miasta Bydgoszczy na wniosek Kapituły Nagród i Stypendiów Naukowych.
Nagroda Naukowa Prezydenta Miasta  wręczana jest  podczas corocznego koncertu organizowanego w kwietniu danego roku, w rocznicę nadania Bydgoszczy praw miejskich.  

Zgodnie z zapisami Uchwały o mecenacie nad kulturą i nauką, podstawą wysokości Nagrody Naukowej Prezydenta Miasta jest sześciokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami!


 

ERA-NET Industrial Biotechnology

1 grudnia 2014 r. otwarto nabór wniosków w ramach 6. międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-NET Industrial Biotechnology. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu biotechnologii przemysłowej.


Nazwa konkursu - ERA-IB2 6th Joint Transnational Call for Proposals

Temat konkursu  - “Industrial biotechnology for Europe: an integrated approach”


Zakres konkursu:

 1. Conversion of industrial by-products and biomass into value-added products.
 2. Novel systems for new or more sustainable processes e.g. the use of enzymes, micro-organism and cell-free biosynthesis systems.
 3. New compounds from existing, but not well studied biological systems, through a greater understanding of their metabolic pathways.
 4. Modelling and optimisation of biological processes.
 5. Process development, intensification and/ d/or integration in existing industrial processes e.g. upstream or downstream design, scale-up of biotechnological processes.


Projects should clearly address the product and market to be addressed, produced by biotechnological processes, e.g.

 1. Bio-based materials;
 2. platform chemicals e.g.  bio-monomers, oligomers and polymers;
 3. pharmaceuticals, functional food/feed ingredients.


Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

 • Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT), Belgia
 • Ministerio de Economia y Competitividad, Hiszpania
 • Netherlands Organisation for Scientific Research, Holandia
 • Latvian Academy of Sciences, Łotwa
 • Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR), Niemcy
 • Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst (SMWK)/Freistaat Sachsen, Niemcy
 • Norges forskningsråd (RCN), Norwegia
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Polska
 • Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), Portugalia
 • Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Foundation for Assistance to Small Innovative Enterprises) (FASIE), Rosja
 • Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI), Rumunia
 • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBITAK), Turcja
 • Innovate UK, Wielka Brytania
 • Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC), Wielka Brytania

 

Partnerzy EuroTransBio:

 • Austrian Research Promotion Agency (FFG), Austria
 • Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT), Belgia (również partner ERA-IB2)
 • Service public de Wallonie, General Directorate for Economy, Employment and Research (SPW-DG06), Belgia
 • Finnish Funding Agency for Innovation (Tekes), Finlandia
 • Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Foundation for Assistance to Small Innovative Enterprises) (FASIE), Rosja (również partner ERA-IB2)

Data otwarcia naboru wniosków - 1 grudnia 2014

Data zamknięcia naboru wniosków - 23 lutego 2015, godz.13:00 CET

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie: 
https://www.submission-era-ib.eu/home - IV kwartał 2015.

Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich   jednostek.

Wnioski o dofinansowanie projektów badawczych mogą składać polscy przedsiębiorcy oraz konsorcja naukowe, w skład których wchodzą jednostki naukowe wyłącznie we współpracy z polskimi przedsiębiorcami.

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.


 

EuroNanoMed II


Został otwarty nabór wniosków w ramach 6. międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu EuroNanoMed II. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu nanomedycyny.


Nazwa konkursu - EuroNanoMed II Joint Transnational Call for Proposals (2015)

Temat konkursu - “European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine”


Zakres konkursu - Tematyka zgłaszanych projektów powinna dotyczyć następujących obszarów badawczych:

 • Regenerative medicine;
 • Diagnostics;
 • Targeted delivery systems.


Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

 • BELGIUM /FLANDERS Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT)
 • BELGIUM/FLANDERS Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO)
 • BELGIUM / French-speaking Community of Belgium (FNRS)
 • BELGIUM /WALLONIA Service public de Wallonie (SPW-DGO6)
 • FRANCE Agence Nationale de la Recherche (ANR)
 • GREECE Ministry of Education and Religious Affairs (GSRT)
 • ICELAND The Icelandic Centre For Research (RANNIS)
 • ISRAEL Chief Scientist Office, Ministry Of Health (CSO-MOH)
 • ITALY Ministero Della Salute (IMH)
 • LATVIA Zinatnu Akademija (LAS)
 • LITHUANIA Lietuvos mokslo taryba (RCL)
 • NORWAY Norges Forskningsrad (RCN)
 • POLAND Narodowe Centrum Badan i Rozwoju (NCBR)
 • PORTUGAL Fundação para a Ciência e aTecnologia (FCT)
 • ROMANIA Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI)
 • SLOVAKIA Slovak Academy of Sciences (SAS)
 • SPAIN Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
 • SPAIN Ministry of Economy and Competitiveness (MINECO)

Data otwarcia naboru wniosków - 14 stycznia 2015 r.

Data zamknięcia naboru wniosków - 3 marca 2015 r., godz. 17:00 CET

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie https://www.pt-it.de/ptoutline/application/euronanomed2015

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych - III kwartał 2015 r.


 

CYKL KONFERENCJI REGIONALNYCH PRZYGOTOWUJĄCYCH DO PROGRAMU HORYZONT 2020

MNiSW zaprasza na cykl konferencji poświęconych programowi Horyzont 2020, które odbędą się w całej Polsce do końca roku.

Celem konferencji będzie przedstawienie form wsparcia dla wszystkich uczestników projektów w programie Horyzont 2020, a także pierwszych polskich doświadczeń z oceny projektów oraz najlepszych praktyk w zakresie współpracy międzynarodowej, motywowania zespołów projektowych i wsparcia administracyjnego.

Pierwsze wydarzenie, inaugurujące cykl regionalnych konferencji, odbędzie się 29 października 2014 r. w Warszawie w Auli w dawnym gmachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

Udział w konferencjach jest bezpłatny. Ze względów organizacyjnych na każde wydarzenie wymagana jest osobna rejestracja. Formularze rejestracyjne będą dostępne na stronach poszczególnych konferencji.


 

DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ - KOLEJNY NABÓR WNIOSKÓW DO 30 WRZEŚNIA

Wnioski mogą być składane przez podmioty działające na rzecz nauki, czyli podmioty wykonujący w sposób ciągły zadania z zakresu upowszechniania nauki, nieotrzymujący dotacji za działalność statutową ze środków finansowych na naukę.
W aktualnym naborze wniosków (do 30 września) można starać się o finansowanie zadań, które będą realizowane w 2015 r.

Zgodnie z zasadami konkursu działalność upowszechniająca naukę obejmuje następujące działania:
 • promowanie przedsięwzięć innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych;
 • upowszechnianie, promowanie i popularyzowanie osiągnięć naukowych lub naukowo-technicznych;
 • tworzenie, przetwarzanie, udostępnianie i upowszechnianie informacji naukowych i naukowo-technicznych;
 • sporządzanie ekspertyz, opinii i ocen naukowych;
 • podejmowanie innych działań szczególnie ważnych dla rozwoju nauki.
Zgłaszane działanie może trwać nie dłużej niż dwa lata. Wnioski należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu www.osf.opi.org.pl. Konieczne jest także dostarczenie papierowej wersji wniosku do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 
Przy ocenie wniosków pod uwagę brane są następujące elementy:
 • znaczenie wnioskowanych zadań dla realizacji celów polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej oraz dla rozwoju społecznego i gospodarczego kraju;
 • zasięg i skalę oddziaływania wnioskowanego zadania;
 • ocenę możliwości wykonania zadań przez wnioskodawcę oraz zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu zadań;
 • prawidłowość wywiązania się wnioskodawcy z podejmowanych uprzednio zadań finansowanych ze środków finansowych na naukę.

Szczegóły konkursu można znaleźć na stronie MNiSW http://www.nauka.gov.pl/dzialalnosc-upowszechniajaca-nauke/dzialalnosc-upowszechniajaca-nauke.html.


 

SZKOLENIA FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ - PROGRAM SKILLS

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem szkoleń w zakresie zarządzania projektami i zespołami badawczymi, rozwoju umiejętności z zakresu komunikacji naukowej i kształtowania postaw proinnowacyjnych w ramach Programu SKILLS. Szkolenia odbędą się nieodpłatnie w drugiej połowie roku 2014, w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku oraz Poznaniu.


 

SKILLS eNgage - KONKURS FNP

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z zasadami udziału w Konkursie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – SKILLS eNgage.
Główne cele konkursu to rozwój umiejętności z zakresu popularyzacji nauki lub prezentacji wyników badań naukowych dla różnych grup odbiorców niebędących naukowcami, przede wszystkim dla młodzieży i studentów. W ramach Konkursu finansowane będą innowacyjne pomysły o charakterze popularyzatorskim.
Konkurs obejmuje wszystkie dziedziny nauki. Nie ma też żadnych ograniczeń co do metody popularyzacji - można przygotować zarówno cykl wykładów czy spotkań, pisać bloga jak i zaprojektować aplikację na smartfona służącą do popularyzowania wiedzy.
Konkurs jest adresowany do pracowników naukowych zatrudnionych na umowę o pracę oraz doktorantów.
Autorzy najlepszych pomysłów otrzymają nagrodę w wysokości do 45 000 zł, którą w przeciągu roku będą zobowiązani przeznaczyć na realizację Projektu Konkursowego. Nagroda składa się z dwóch części: części subwencyjnej (80%) oraz części będącej indywidualnym wsparciem dla laureata/laureatki (maksymalnie 20% nagrody; z części tej można zrezygnować, by przeznaczyć 100% nagrody na realizację projektu).
Najbliższy termin składania wniosków – 16 maja br.


 

NAGRODY MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE

Do 31 marca br. można składać wnioski o przyznanie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne.
Zapraszamy do zapoznania się z Instrukcją składania wniosków!


 

NAGRODY NAUKOWE PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY 2014

Wzorem poprzednich lat, Wydział Edukacji Urzędu Miasta Bydgoszczy zwraca się z prośbą o zgłaszanie kandydatów do Nagrody Naukowej Prezydenta Miasta Bydgoszczy.
Wnioski o przyznanie Nagrody Naukowej można składać do dnia 19 lutego 2014 roku (zgodnie z zapisem uchwale Nr IX/86/95  Rady Miejskiej Bydgoszczy z dnia 1 marca 1995 r. o mecenacie nad kulturą i nauką, zmienioną uchwałami: Nr XXX/429/96 Rady Miejskiej Bydgoszczy z dnia 11 września 1996 roku, Nr XLII/903/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 16 lutego 2005 r., Nr LXIX/1314/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2006 r.)

w Wydziale Edukacji
Urzędu Miasta Bydgoszczy
ul. Grudziądzka 9-15
85-130 Bydgoszcz

osobiście lub drogą pocztową (liczy się data stempla pocztowego).

Dodatkowe informacje na temat zasad i trybu przyznania Nagrody Naukowej można uzyskać pod nr tel. 58 58 282.

Przyznaje się nagrodę indywidualną lub zespołową pracownikom nauki związanym ze środowiskiem bydgoskim, bądź za dzieło związane z Bydgoszczą.

Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia naukowe, które znalazły swój wyraz w publikacji, konstrukcji lub wdrożeniu  wyników badań w okresie dwóch lat poprzedzających jej przyznanie.

Nagrodę  naukową przyznaje Prezydent Miasta Bydgoszczy na wniosek Kapituły Nagród i Stypendiów Naukowych. Kapitułę powołuje Prezydent Miasta w liczbie dziewięciu osób spośród wybitnych uczonych w uzgodnieniu z Komisją Kultury i Nauki na czas trwania kadencji Rady Miasta. Członkostwo w Kapitule jest pełnione honorowo. Zasady powołania oraz tryb działania Kapituły określa Regulamin.


Nagroda Naukowa Prezydenta Miasta wręczana jest  podczas corocznego koncertu organizowanego w kwietniu danego roku, w rocznicę nadania Bydgoszczy praw miejskich.

Zgodnie z zapisami Uchwały o mecenacie nad kulturą i nauką, podstawą wysokości Nagrody Naukowej Prezydenta Miasta jest sześciokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi w poniższych załącznikach:


 

NAGRODY MINISTRA ZA OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej przyznawane są odrębnie od roku 2012 na podstawie art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej.

Nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe przyznaje się za mające światowe znaczenie osiągnięcia, które doprowadziły do nadania tytułu naukowego profesora lub tytułu profesora sztuki.

Nagrody za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej przyznaje się za aktywność w dziedzinie kształcenia kadr naukowych, związaną z pełnieniem funkcji promotora przełomowych prac doktorskich, a także za wkład w rozwój i poprawę jakości kształcenia.

Kandydatami do nagrody mogą być osoby posiadające obywatelstwo polskie, w tym pracujące za granicą, oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce uzyskali wspomniane wyżej osiągnięcia.

Kandydatami nie mogą być osoby karane dyscyplinarnie za naruszenie praw autorskich, fałszowanie wyników badań lub inne oszustwo naukowe a także skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydatów – po jednym do nagrody w danej kategorii – mogą zgłaszać:

 • w przypadku nagród za wybitne osiągnięcia naukowe:

uczelnie, podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, instytuty badawcze, jednostki naukowe i komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk, wydziały lub komisje Polskiej Akademii Umiejętności, stowarzyszenia naukowe i naukowo-techniczne;

 • w przypadku nagród za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej:

uczelnie, podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, instytuty badawcze, instytuty naukowe PAN.

Wnioski będą ocenione przez Zespół do Spraw Nagród powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zaproszenie do składania wniosków w konkursie roku 2014 wraz z instrukcją zostaną umieszczone na stronie internetowej MNiSW na początku 2014 r.


 

KONKURSY MARIE CURIE


14. marca br. Komisja Europejska ogłosiła ostatnie konkursy na granty indywidualne Marie Curie, adresowane do naukowców posiadających minimum 4 lata doświadczenia w prowadzeniu badań (liczone od momentu uzyskania dyplomu magistra) lub stopień doktora:

Na czym polegają?
Celem tego działania jest wsparcie doświadczonych naukowców na różnych etapach kariery w pozyskiwaniu przez nich nowych umiejętności badawczych oraz doświadczeń o charakterze międzysektorowym. Umożliwiają indywidualnym europejskim naukowcom prowadzenie badań przez okres od 12 do 24 miesięcy w placówce naukowej lub przedsiębiorstwie innego kraju europejskiego.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie?
O to stypendium mogą ubiegać się naukowcy z krajów członkowskich Unii Europejskiej lub z krajów stowarzyszonych z 7PR, którzy mają tytuł doktorski lub co najmniej 4-letnie doświadczenie w pracy badawczej, liczone od momentu uzyskania tytułu magistra.

Jakie tematy badań będą wspierane?
Wsparciem mogą zostać objęte wszystkie dziedziny badań.

Jakie są procedury?
Wnioski są składane wspólnie z instytucją, w której realizowane będą badania i są oceniane przez zewnętrznych, niezależnych ekspertów w oparciu o szereg ustalonych z góry kryteriów. Wsparcie finansowe zostanie udzielone najlepszym projektom na okres od 12 do 24 miesięcy.

Co jest objęte finansowaniem?
Wsparcie jest przeznaczone na szkolenie doświadczonych naukowców (w tym na pozyskanie przez nich dodatkowych umiejętności) oraz na wydatki związane z ich transnarodową mobilnością wynikające z "indywidualnego planu rozwoju kariery", ustalonego przez zainteresowanego naukowca wspólnie z jego/jej opiekunem w instytucji goszczącej. Wsparcie obejmuje przede wszystkim wynagrodzenie naukowca oraz dofinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem badań.

Kiedy aplikować?
Wnioski należy składać on-line w terminie do 14. sierpnia br. godz. 17.00 czasu brukselskiego poprzez Electronic Proposal Submission (SEP).


RODZAJE STYPENDIÓW

1. Marie Curie Intra-European Fellowships – grant przyznawany jest na wyjazd badawczo-szkoleniowy do dowolnego kraju UE lub stowarzyszonego z 7.PR na okres od 12 do 24 miesięcy.

Naukowiec przygotowuje wniosek w porozumieniu z wybraną przez siebie instytucją i składa go on-line. Naukowców mogą przyjmować dowolne europejskie instytucje, które zajmują się prowadzeniem badań, w tym prywatne przedsiębiorstwa. Grantu nie można realizować w kraju, w którym naukowiec przebywał dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich trzech lat.
Projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin nauki, to naukowiec decyduje o przedmiocie swoich badań. Finansowanie obejmuje wszystkie koszty związane z zatrudnieniem naukowca, prowadzonych badań i szkoleń oraz koszty zarządzania i koszty pośrednie. Budżet konkursu to 134 mln €.

2. Marie Curie International Outgoing Fellowships – grant przyznawany jest na wyjazd badawczo-szkoleniowy do wybranego przez siebie kraju pozaeuropejskiego na okres od 12 do 24 miesięcy z obowiązkową roczną fazą powrotną w instytucji znajdującej się w UE lub kraju stowarzyszonym z 7.PR.

Naukowiec przygotowuje wniosek w porozumieniu z wybranymi przez siebie instytucjami i składa go on-line. Naukowców mogą przyjmować dowolne instytucje, które zajmują się prowadzeniem badań, w tym prywatne przedsiębiorstwa. Grantu nie można realizować w kraju, w którym naukowiec przebywał dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich trzech lat.
Projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin nauki, to naukowiec decyduje o przedmiocie swoich badań. Finansowanie obejmuje wszystkie koszty związane z zatrudnieniem naukowca, prowadzonych badań i szkoleń oraz koszty zarządzania i koszty pośrednie. Budżet konkursu to 44,5 mln €.

3. Marie Curie International Incoming Fellowships – grant przyznawany jest naukowcom przebywającym poza Europą na przyjazd badawczo-szkoleniowy do wybranego przez siebie kraju UE lub stowarzyszonego z 7.PR na okres od 12 do 24 miesięcy.

Naukowiec przygotowuje wniosek w porozumieniu z wybraną przez siebie instytucją i składa go on-line. Naukowców mogą przyjmować dowolne instytucje, które zajmują się prowadzeniem badań, w tym prywatne przedsiębiorstwa. Grantu nie można realizować w kraju, w którym naukowiec przebywał dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich trzech lat.
Projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin nauki, to naukowiec decyduje o przedmiocie swoich badań. Finansowanie obejmuje wszystkie koszty związane z zatrudnieniem naukowca, prowadzonych badań i szkoleniem oraz koszty zarządzania i koszty pośrednie. Budżet konkursu to 44,5 mln €.

Bliższe informacje mogą Państwo znaleźć na stronie http://www.mojregion.eu/biuro-w-brukseli/konkursy/czytaj/items/stypendia-dla-naukowcow-marie-curie.html.


 

KONKURS NBP NA PROJEKTY BADAWCZE

Zapraszamy do udziału w konkursie NBP na projekty badawcze przeznaczone do realizacji w 2014 r.

Konkurs skierowany jest do pracowników naukowych, doktorantów i studentów.

Termin przesyłania zgłoszeń do konkursu, wyłącznie w formie elektronicznej do dnia 5 maja br.

 

do góryDział Nauki - Wyższa Szkoła Gospodarki